การใช้โปรแกรมเขียนแผนที่ความคิด
FreeMind 0.8.1

Coming Soon!!!!

Dr.Nong
โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
(Dr.Prachasan Saenpakdee) Ph.D. (Development Science)
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น - ประเทศไทย
Glocalization Training Center, Khon Kaen, THAILAND

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสังคมไทย (Live Long Learning Promotion Project - 3L2P)
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ขอนแก่น ประเทศไทย
เริ่มต้นโครงการ 1 กันยายน 2551 ฟรีสำหรับผู้รักการเรียนรู้


Part I พื้นฐานโปรแกรม
หาโปรแกรม FreeMind ได้จากที่ไหน? (where to download freemind softwares) click
หน้าตาของโปรแกรม สำหรับการเขียนแผนที่ความคิด click
ความต้องการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์เื่พื่อการใช้งาน freemind อย่างเต็มประสิทธิภาพ (system requirement for freemind installation)
การติดตั้งโปรแกรม FreeMind 0.8.1 กับเครื่อง PC (Windows) และการติดตั้งกับเครื่อง Mac (freemind installation for Win and Mac)
จะใช้ FreeMind อย่างมีประสิทธิภาพต้องรู้อะไร หรือเรียนอะไรก่อนบ้าง (Learning before)
เมนูคำสั่งสำคัญของโปรแกรม freemind ที่ควรรู้เป็นพื้นฐาน (Basic Menu for beginner)
การใช้งานโปรแกรม FreeMind 0.8.1 ร่วมกับโปรแกรม MindManager X5 click
เว็บไซต์เรียนรู้โปรแกรม FreeMind อย่างละเอียด ภาคภาษาอังกฤษ (freemind website English version) click
โปรแกรม FreeMind เหมาะกับใคร (Who use freemind)
Part II การใช้งานโปรแกรม (Step by Step)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Part III การประยุกต์ใช้งาน
การเขียนแผนที่ความคิดเบื้องต้น (Basic Mind Map by FreeMind)
การแผนที่ความคิดหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
การระดมสมองด้วยโปรแกรม FreeMind (Brainstorming by FreeMind)
การสร้างแผนที่ความคิดในรูปแบบของ pdf จากโปรแกรม FreeMind
...
...
...
...
...
...

Part IV ตัวอย่างแผนที่ความคิดที่สร้างจากโปรแกรม FreeMind

...
...
...
...
...

ผลงานสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย
โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
YOUR DREAM, WE DO