ภาพบรรยากาศ การอบรม การใช้โปรแกรม MindManager X5
เพื่อการบริหารโครงการ และการจัดการความคิด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
ผู้ประสานการจัดอบรม : CDIT - www.cdit.co.th
วิทยากร : เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
เอกสารประกอบการบรรยาย : คู่มือการใช้โปรแกรม MindManager X5 เขียนโดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี

   
บรรยากาศห้องฝึกอบรมที่เตรียมพร้อม อุปกรณ์การนำเสนอ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ช่วย จาก CDIT โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 21 คน


   
ทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนที่ความคิดด้วยตนเอง (Do for Understand) โดยการลงมือเขียน Life Project เพื่อการพัฒนาตนเอง เรียกว่าเป็นการคิด แล้วคลิก คลิกแล้วคิดไปพร้อมๆ กัน เพราะการเรียนโปรแกรม MindManager X5 วิทยากรเน้นให้เห็นความสำคัญของการฝึกคิด


ทุกคนจะมี Style การเขียนแผนที่ความคิดที่แตกต่างกันออกไป ตามความฝัน และจินตนาการ (Mental Model)

    
ทุกท่านที่ผ่านการอบรม ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ รวมทั้งผ่านการประเมิน ได้รับใบประกาศจาก DIP และ CDIT โดยมีลายเซ็น วิทยากร เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี อยู่ในใบประกาศ เพื่อยืนยันว่า ได้รับการอบรมกับวิทยากรโดยตรง

       
รับใบประกาศโดยตรงกับ วิทยากร เพื่อยืนยันว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ ใช้คอมพิวเตอร์ จัดการความคิด (Idea Management by MindManager X5 )


ก่อนจากกัน วิทยากร เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ถือโอกาสถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นที่ระลึก และแลกเปลี่ยน นามบัตร เอาไว้เผื่อตกรถที่ กรุงเทพ ฯ หรือ ขอนแก่น จะได้ช่วยเหลือกันได้

สนใจหลักสูตรฝึกอบรม : ติดต่อ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี e-mail : esarn43@hotmail.com หรือ 0-1661-8579


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
Glocalization Training Center