ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
การประยุกต์ใช้ Mind Map ในการเรียนและการทำงาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นักศึกษาชั้นปีที่ 5)

วันที่ เวลา 17 มิถุนายน 2548 (09.00-16.30 น.)
สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น


เริ่มต้นจากการระดมความคิดเห็นในกลุ่ม จากเนื้อหางานที่หมอบหมาย "เรื่องมาตรฐานวิชาชีพ" สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอ่านและจับประเด็นสำคัญ ทั้งประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย รวมทั้งประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและกัน

เมื่อได้ประเด็น สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปคำสำคัญ แล้วลงมือเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) ลงบนกระดาษ proof แผ่นใหญ่ ด้วยปากกา สี สามสี โดยกำหนดให้ Subject of Mind Map เป็นประเด็นหลักของการศึกษา คือ เรื่องมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

ต่อเติมประเด็น ด้วยการสวมหมวกสีเขียว เพื่อต่อยอดความคิด สมาชิกช่วยกันชี้ประเด็นที่ควรจะแตกต่างหรืออยกย่อย รวมทั้งการสรุปความและสรุปคำสำคัญๆ ลงบนแผนที่ความคิดแผ่นใหญ่

เขียนไปได้สักระยะสมาชิกก็มารวมกันมองภาพใหญ่ (See The Whole) ในรายละเอียดรวมๆ เพื่อให้เห็นประเด็นที่ยังตกหล่นหรือยังไม่ได้สรุปความ การทำงานมีทั้ง ยืนทำ นั่งทำ ด้วยบรรยายกาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกกับการทำงานด้วยสมอง

และเมื่อทำงานในกลุ่มสำเร็จ ทีมงานของแต่ละกลุ่มก็นำมาขึ้น ขาตั้งเพื่อเตรียมรอนำเสนอผลงาน ด้วยขั้นตอนการทำงานที่เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ Exercise ทั้งร่างกาย และสมองนี้ มันช่วยกระตึ้นให้กระบวนการจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ถูกปลดปล่อยออกมา สมาชิกในกลุ่มยืนมองเพื่อหามิติหรือมุมความคิดที่ยังขาดอยู่

เมื่อการทำงานจากการคิดแล้วเขียนลง บนกระดาษสำเร็จ ก็ถึงเวลานำข้อมูลมาใส่เข้าคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม MindManager X5 เพื่อเชื่อมโยงความคิด จากการคิดแล้วเชียน นำสิ่งที่คิดมาคลิก เพื่อเก็บความคิดเป็น Electronic File

บรรยากาศการฝึกอบรม ในรูปแบบนี้ รอให้ท่านและหน่วยงานของท่านได้สัมผัส อยากรู้ถึงพลังของการจัดการความรู้ จัดการความคิดด่วย Mind Map และเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดการฝึกอบรม กับ วิทยากรคุณภาพ ที่ชำนาญการเรื่องการประยุกต์ใช้ Mind Map โดยเฉพาะ ติดต่อเราได้ที่ 0-1661-8579 ฝ่ายปฏิบัติการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล Glocalization Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
e-mail : prachasan@gmail.com