แผนที่ความคิดที่ท่านพุทธทาสเขียนไว้
ในหนังสือ บันทึกนึกได้เอง


นำเสนอเรื่องราว และสืบค้นโดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี

Download แผนที่ความคิดประวัติท่านพุทธทาง
Click here (pdf file 1p)

หนังสือ บันทึก นึกได้เอง ว่าด้วย ชีวิต ศาสนา สังคม การเมือง สันติภาพ และหลักคิด สำคัญๆ
โดย ท่าน พุทธทาสลิขิตข้อธรรม 2495

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำบันทึกธรรม ของท่านพุทธทาส มาจัดพิมพ์ในรูปแบบเหมือนสมุดบันทึกต้นฉบับทุกประการ มีข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

ในหน้าต้นๆ ของบันทึก มีแผนที่ความคิด (Mind Map) ที่ท่านเขียนด้วยลายมือท่านเอง พี่น้องคนที่ชื่นชอบ Mind Map ทุกคนควรจะได้ สะสมภาพ แผนที่ความคิดแผ่นนี้ไว้เป็นแผนที่นำทางชีวิต เป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้นำมาใช้กับชีวิตตนเอง แล้วพบว่า ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ กับชีวิต

ท่านที่สนใจ หนังสือ รวมแผนที่พุทธธรรม (Mind Map of Buddadham) โปรดรอติดตาม ทีมงานเรากำลังรวบรวมไว้ให้ทุกท่าน ได้เรียนรู้ และเข้าถึงแก่นพุทธธรรม ด้วย แผนที่ความคิด ผลงานสร้างสรรค์ เล่มสำคัญ ของ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

หนังสือเล่มนี้ ซื้อได้จากศูนย์หนังสือ ชั้นนำทั่วไปแผนที่ความคิดท่านพุทธทาส


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
Glocalization Training Center