รวม Mind Map® จากหนังสือที่นายกทักษิณแนะนำให้อ่าน
เรียบเรียงเป็น Mind Map โดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU


Glocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004