บรรยากาศการฝึกอบรม
การเขียนแผนที่ความคิดด้วย MindManger X5 Pro
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากร : เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

หลักสูตร : การฝึกอบรมการเขียนแผนที่ความคิด MindManager X5 Pro
วันที่ : 21-22 มิถุนายน 2548
จำนวนรุ่น : 4 รุ่น (120 คน)
เนื้อหาการอบรม : เรียนรู้เรื่องความคิด - หลักการ Mind Map - รู้จัก MindManager X5 Pro - การประยุกต์ใช้งาน - การฝึกผฏิบัติการ


ถ่ายภาพร่วมกับ คณะกรรมการจัดการฝึกอบรม ซ้าย ผศ.พรทิพย์ ขวา รศ.ดร.กิติมา ณ ห้องบรรยาย คณะมนุษยศาสตร์ ก่อนจะเริ่มการบรรยาย


เภสัชกรประชาสรรณ์ เริ่มการบรรยาย ด้วยการทดสอบ ความสัมพันธ์ของสมองสองซีก ซ้าย - ขวา


ถูกต้องแล้วคร้าบบบบ !!!!! ภาพบรรยากาศที่สนุกสนานในห้องประชุม ในภาคการบรรยาย ที่เห็นในภาพ คือ อ.ไพลิน(หนุ่มหล่อนั่งกลาง) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลวิทยากร ตลอดการฝึกอบรม


บรรยากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อถึงเวลาของการลงมือปฏิบัติการเขียนแผนที่ความคิดด้วย โปรแแกรม MindManager X5 Pro ในภาพ เภสัชกรประชาสรรณ์ กำลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมกับ อาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม


เสร็จสิ้นการอบรมแต่ละรุ่น วิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นที่ระลึก ด้านหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


หลากลีลาการบรรยาย ของ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ด้านหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี มอบ หนังสือคู่มือ การเขียนแผนที่ความคิดด้วย MindManager X5 Pro ให้กับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นงนุช

ถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีปิดการฝึกอบรม รุ่นสุดท้าย

หมายเหตุ : หน่วยงานหรือองค์กรใด ที่ต้องการจัดฝึกอบรม การเขียนแผนที่ความคิดด้วย MindManager X5 Pro ติดต่อโดยตรงที่ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 เพื่อเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการขององค์กร "ความฝันของท่าน งานสร้างสรรค์ยกให้เรา"

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center