หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นวิทยากรที่สุดยอด

กับหลักสูตร "สุดยอดวิทยากร"
The Greatness Trainerบริหารหลักสูตรฝึกอบรมโดย
เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU

ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น

          ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ขอนแก่น (Glocalization Training Center) เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนของชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยน และการแข่งขัน หลักสูตร "สุดยอดวิทยากร" จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา วิทยากร โดยความหมายของ วิทยากรในที่นี้ ครอบคลุมไป ทุกระดับ ตั้งแต่รากหญ้า (Grass root level) คือ ตั้งแต่ วิทยากรในชุมชน วิทยากรกลุ่มอาชีพ วิทยากรเยาวชน ไปจนถึง วิทยากรของบริษัทเอกชน นักธุรกิจอิสระ บริษัทจำหน่ายตรง การนำเสนอต่อกลุ่ม การนำเสนอต่อที่ประชุม การนำเสนอต่อสาธารณะ กำลังได้รับความนิยม
          การเป็นวิทยากร จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา หลักสูตร "สุดยอดวิทยากร" ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี วิทยากร ที่มีประสบการณ์ หลากหลาย เป็นวิทยากรไม่กี่คนในเมืองไทยที่ใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ประกอบการนำเสนอได้อย่างเร้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการ ใช้โปรแกรม MS PowerPoint แบบเต็มประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mind Map ในการสรุปประเด็นความคิด ในการเป็นวิทยากร กระบวนการ การใช้กล้องดิจิตอลแทน Scanner ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผ่าน Projector หน้าห้องประชุม
          ในด้านความคิด เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ได้ทดลองนำเอาเรื่องของการคิดในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ในทุกครั้งทุกเวที ที่ไปเป็นวิทยากร ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ ผู้ชนะ 10 คิด ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Hats Thinking ) ของ Bono การเป็นวิทยากรในทุกครั้งผู้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา จึงได้สัมผัสทั้งเนื้อหา (Content) และ บริบท (Context) ของการนำเสนอของ วิทยากร หลักสูตร ที่พัฒนาขึ้น จึงเป็นการสังเคราะห์ขึ้นจากประสบการณ์ที่หลากมิติ
          หลักสูตร "สุดยอดวิทยากร" เหมาะกับใครบ้าง ? หลักสูตร ที่พัฒนาขึ้น จะเหมาะกับคนทุกคน ไม่จำกัด อาชีพ หรือระดับการศึกษา รวมทั้ง ไม่จำกัดว่า จะต้องมีประสบการณ์ในการพูด การนำเสนอมาก่อน ไม่จำกัดว่าจะถนัดพูดภาษาอะไร (อีสาน หรือภาษากลาง หรือภาษาต่างประเทศ) ทีมงาน เราพร้อมจะทำให้ทุกคน ก้าวสู่ความเป็นสุดยอดวิทยากร (The Greatness Trainer)
          ในการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมเรามีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ อบรมสะดวกสบายในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมืออุปกรณ์ในการบันทึกภาพ อุปกรณ์ในการจัดทำ VCD อุปกรณ์ในการนำเสนอ เช่น Projector ผู้เข้าร่วมการอบรมจึงไม่ต้องเป็นกังวล ว่าจะคุ้มค่าเงิน ที่ต้องจ่าย ให้กับทางศูนย์หรือไม่ เรายึดมั่นเสมอ "เงินที่เท่ากัน เราให้ท่านมากกว่า"
          เนื้อหาในการฝึกอบรม เราจะเน้นการพัฒนาความเป็นตัวตนของผู้เข้าร่วมการอบรม จะเป็นการใช้ เครื่องมือ (Tools) ในการดึงเอาศักยภาพ ในตัว รวมทั้งการค้นหาเสียงภายใน (Voice) ตามหลักการ The 8th Habit ของ Stephen R. Covey เพื่อให้วิทยากรรุ่นใหม่ ทุกคน ได้เดินสู่เส้นทางฝันของตนเอง
       หลักสูตร "สุดยอดวิทยากร" จะเน้นเนื้อหา 25 วิ ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ วิชาการ วิธีการ วิจิตร วิเคราะห์ และอีก หลายๆ วิ โดยหากทุกคนที่เข้าร่วมการอบรม ได้ผ่านการฝึกคิด และฝึกปฏิบัติ จนครบ 25 วิ และผ่านการประเมินผล จาก ฝ่ายวิชาการ ของศูนย์ฝึกอบรม ท่านก็จะกลายเป็น สุดยอดวิทยากร ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต
       การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะมีเอกสาร ประกอบการฝึกอบรมที่ไม่เหมือนใคร มีทั้ง Mind Map แผ่น CD และ เอกสารที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม (Real Time Printout) ด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมในห้องฝึกอบรม ทุกครั้งที่มีการเสนอความคิดใหม่ๆ มันจะออกมาเป็นประเด็น และถูกพิมพ์ออกมา ใช้ประกอบการฝึกอบรมในทันที
       หากวันนี้ ท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังต้องการการเปลี่ยนแปลง ตนเอง หรือพัฒนาตนเอง หลักสูตร "สุดยอดวิทยากร" เหมาะกับท่านเป็นอย่างยิ่ง วิทยากรบรรยาย นำทีมโดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม , อาจารย์เครือวัลย์ โพธิ์ศรี พิธีกร รับเชิญ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 , อ.เดโช แสนภักดี อาจารย์ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรแต่ละคนผ่านเวทีมามากมาย จึงมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์สู่ทุกท่าน
       ด้วยความที่ทีมงานวิทยากร เป็นคนทำงานเพื่อสาธารณะ มีหลายงานที่ ศูนย์ฝึกอบรมดำเนินการให้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน อันเนื่องจาก ปรัชญาของทางศูนย์ คือ ท่านฝัน เราฝึก หากท่านมีความฝัน บอกเรา เราจะไปช่วยฝึกให้ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรม เราพร้อมจะไปช่วยพัฒนาวิทยากรให้ ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องรอง เพราะศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล เราคือ ส่วนหนึ่งของประเทศไทย การพัฒนา คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชาติ จึงเป็นหน้าที่ ของเรา
      รายละเอียดหลักสูตร "สุดยอดวิทยากร"
ระยะเวลาฝึกอบรม : ใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน (เสาร์ - อาทิตย์) หรือตามที่หน่วยงานต้องการ
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม : ตั้งแต่ 1 คน ไปจนถึง 50 คนต่อรุ่น
สถานที่ฝึกอบรม : ใช้ห้องประชุมของหน่วยงานผู้จัด หรือห้องประชุมที่ศูนย์ฝึกอบรมจัดเตรียมไว้ เช่น ในจังหวัดขอนแก่น จะใช้ห้องประชุม โรงแรม ที่สะดวกสบายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม
การเตรียมตัวเข้าอบรม : ทำตัวให้ว่าง ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ แต่งกายให้ดูดีที่สุด เพื่อการเป็น สุดยอดวิทยากร มีอุปกรณ์ อะไรนำมาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกล้อง ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ Notebook หรือเครื่องมือประกอบการพัฒนาความเป็นสุดยอดต่างๆ
ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรม จะเป็นค่า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม แผ่น CD และอุปกรณ์อื่นๆ ค่าวิทยากร รวมแล้ว อยู่ที่คนละ 3,500 บาท
(สำหรับการสู่ความเป็นสุดยอดวิทยากร 2 วัน)
สิ่งที่จะได้รับเมื่อผ่านการอบรม : ผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับ ใบประกาศ จากศูนย์ฝึกอบรม เพื่อยืนยันการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคุณภาพ "สุดยอดการเป็น วิทยากร " ได้รับสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น VCD บันทึกตอนฝึกนำเสนอ CD ภาพ กิจกรรมการฝึกอบรม เรียกว่า มีอบรมกับ เรา ท่านจะกลับไปพร้อมกับ Resources ที่จะนำกลับไปเสริมความเป็นสุดยอดวิทยากร ของท่านได้เลย
บรรยากาศการฝึกอบรม : ท่านผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนาน จากวิทยากร ที่มีประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์ เสียงหัวเราตลอด เวลาที่อยู่ในการอบรม เราจึงกล้าบอกว่า ท่านจะได้ทั้ง Play และ Learn จะเพลิน ไปกับการเรียนรู้ ซึ่งท่านจะหาหลักสูตร การเป็นสุดยอดวิทยากร ในรูปแบบที่เรานำเสนอนี้ได้ยากจากองค์กรอื่นๆ ในปัจจุบัน
หลักสูตรเหมาะกับใครบ้าง : นักการเมืองท้องถิ่น ประธานกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ประธานกองทุก นักธุรกิจจำหน่ายตรง ข้าราชการ ทั้งชั้นผู้น้อย และผู้ใหญ่ พนังงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ สถาบันการศึกษา ครู พระ ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพียงตัดสินใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ชีวิต ก็เปลี่ยนแล้ว เพราะในปัจจุบัน คนที่คิดว่าจะเป็นสุดยอด วิทยากร แล้วเข้าร่วมฝึกอบรม มีน้อยมาก ในสังคม การนำเสนอต่อ สาธารณะ เป็นสิ่งทีไม่ค่อยมีใครชอบ แต่หากวันนี้ท่านกล้าแตกต่าง กล้า เปลี่ยนแปลง โอกาสจะเป็นของท่าน
การติดต่อเพื่อฝึกอบรม : เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปในแบบที่ผู้เรียนต้องการ ติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดหลักสูตร (Customize) สำหรับแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โทรศัพท์ 0-1661-8579 สายตรง เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี หรือ e-mail : dmindmap@yahoo.com
พื้นที่บริการ : บริการครอบคลุม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ท่านพร้อมจะเชิญเรา เราพร้อมจะช่วยท่าน (ท่านฝัน เราฝึก)
รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการฝึกอบรม : เพื่อความเป็นสุดยอดวิทยากร เราเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอ์ ไว้ให้ท่านทำความรู้จัก หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น MS PowerPoint 2003 , MS Visio 2003 , MindManager X5 (เขียนแผนที่ความคิด) , โปรแกรมจัดการเรื่องเสียง และภาพดิจิตอล และอื่นๆ อีกมากมาย

       มาฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ของเรานะครับ แล้วท่านจะรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงของชีวิต เป็นอย่างไร การตัดสินใจ ในครั้งนี้ อาจจะส่งผลต่อชีวิต ที่เหลือทั้งชีวิต ก็เป็นได้ หรืออย่างน้อยที่สุด กลับจากห้องฝึกอบรมไปแล้วรับรอง ขึ้นเวทีครั้งต่อไป วิธีการจับไมโครโฟน ท่านจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนแล้วพบกันในห้องฝึกอบรมครับ

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center