เว็บไซต์ PRACHASAN.COM
เราดำเนินงานด้วยหลักการ 9 ข้อดังนี้

P-R-A-C-H-A-S-A-N

ภายใต้การบริหารงานของ เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
มหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2540
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา พัฒนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549

ประเทศชาติ - ประชาชน - ประชาคม - ประชาสรรค์ - ประกันคุณภาพ
Your Dream , We Do
We Share Ours Care Through The Training

P : Participation เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ที่เน้นการพัฒนาระบบคิด ด้วยเครื่องมือทางด้านการจัดการความคิด (Idea Management)
R : Resources พร้อมจะเป็นแหล่งข้อมูล สารสนเทศ และฐานความรู้ เพื่อการเรียนรู้ให้กับปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม ในรูปแบบของสื่อที่ ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสารสนเทศ
A : Alternative ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เราพร้อมจะเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ตอบสนองทั้งความต้องการของท้องถิ่นระดับรากหญ้า และองค์กรในระดับสากล
C : Community เน้นที่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความเป็นสหสาขาวิชา (Multidisciplinary)
H : Holistic เน้นการพัฒนาศักยภายของคนในแบบองค์กรและบูรณาการ (HI - Holistic Integration) เพื่อการก้าวสู่การเป็นคนคุณภาพ ของประเทศ ทั้งทางด้านร่างาย (Physical) จิตใจ (Mental) จิตวิญญาณ (Spiritaul) และสังคม (Social)
A : Accessibility เน้นการเข้าถึงทุกความต้องการ รวมทั้งทุกคนสามารถสัมผัสและเข้าถึงได้ ด้วยปณิธานที่ว่า ความฝันเป็นของท่าน งานสร้างสรรค์มอบให้เราดูแล (Your Dream, We Do)
S : Solutions / Services  เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางความคิดเพื่อการแก้ปัญหาที่สนองตอบทุกความต้องการ โดยเฉพาะเครื่องมือในการจัดการ ความคิดออกมาเป็นภาพ (Visualize Thinking Tools) เรามีพร้อมบริการทุกความต้องการ
A : Aspiration  ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม เราจึงเน้นที่การสร้างแรงบันดาล ใจให้กับลูกค้าและกัลยาณมิตรทุกคน
N : Network เราขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน และนำเอาพลังไร้ขีดจำกัดของความเป็นเครือข่าย (Power of Network) มาใช้เป็นฐานในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตนเอง พัฒนาตน และพัฒนาชาติ

หากคุณพร้อมที่จะเดินสู่เส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้
อย่ารอช้า e-mail หาเรา เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายการเรียนรู้และชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อการสร้างชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center
prachasan@gmail.com