• Appreciative Inquiry- AI
สุนทรียสาธก-สุนทรียปรัศนีย์-กระบวนการสืบค้นด้านบวก-ซอกหาแนวดี
• World Cafe' - สภากาแฟ สนทนาก่อพลังปัญญา สร้างอนาคต
• Dialogue - สุนทรียสนทนา สานเสวนา
• Living Organization - องค์การที่มนุษย์เข้าถึงสิ่งสูงสุด ความจริง ความดี ความงาม
• Knowledge Socirty - สังคมความรู้ ปัญญาสาธารณะดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. (Development Science) มหาวิทยลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล Glocalization Training Center , Khon Kaen, อีสาน THAILAND

ศูนย์รวมแผนที่ความคิด แนวคิด Appreciative Inquiry (AI) เพื่อการเรียนรู้เครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) แบบยั่งยืนขององค์การที่มีชีวิต (Living Organization - LiO) ผลงานการกลั่นความคิดจากองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพื่อการเริ่มต้นการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย

พบกับสื่อสองประเภทที่นี่ [AI-Mind Map] [AI-Book] [World CAFE']
รวมหนังสือ และแผนที่ความคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI+World Cafe'+Dialogue+Living Organization
(วันแรกของการเปิดหน้าเว็บแห่งนี้ 25 กรกฎาคม 2552)
aicover ฯลฯ

หมายเหตุ/ข้อตกลงเบื้องต้น
: การนำเสนอสาระในหน้าเว็บ เป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เบื้องต้น การจะเข้าใจและเข้าถึง อ่านอย่างเดียวไม่ได้ ต้องปฏิบัติจริง ทั้งในชีวิต และการทำงาน (AI for Work & Life) ความตั้งใจของผม ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี คือ ต้องการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ขั้นต้น เมื่อถึงเวลา และโอกาส ทุกท่านควรจะได้พบกับผู้ที่เป็นวิทยากร และมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ อาทิ การเข้าร่วมการเปิดพื้นที่ทางใจ สุนทรียสนทนา การเข้าร่วมการเรียนรู้การเข้าถึงตัวตนที่แท้ (มณฑลแห่งพลัง) รวมทั้งการหาโอกาสได้ไปสนทนากับ อาจารย์ หลายๆ ท่าน เช่น อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู แห่งชุมชนเชียงราย

click here เพื่อเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ วงน้ำชา
click here เพื่อเข้าไปเรียนรู้เครือข่าย World Cafe' จากทุกมุมโลก (website link) Hot!!

Good Link เรียนรู้ และเข้าร่วม AI ในเมืองไทย Thailand Appreciative Inquiry Network click

JPEG : รวมหนังสือชุดสุดยอด เพื่อการเข้าถึงความจริง ความดี และความงาม ของชีวิตและการทำงาน click (1p mind map)
สุนทรียสาธก (Appreciatve Inquiry - AI) แผนที่ความคิดเพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานของ AI click (1p mind map)
สุนทรียสนทนา (Dialoque) การสนทนาเพื่อการเข้าถึงพลังความคิด และจิตใจ Dialoque click (1p mind map)
หนังสือน่าอ่าน DIALOGUE : สุนทรียสนทนา ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร click (1p mind map)
วงจร 4D ของการการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืน (4D cycle of AI) 4D click (1p mind map)
องค์กรที่มีชีวิต (Living Organization - LiO) มองภาพรวมเพื่อความเข้าใจ(ไม่ผิด) click (1p mind map)
พัฒนาตนเองเพื่อเป็นกระบวนกร (วิทยากรกระบวนการ) Facilitator click (1p mind map)
อปริยหานิยธรรม 7 หลักธรรมสำหรับการเตรียมคนก่อนเข้าสู่วงน้ำชา สนทนาแบบสุนทรียะ click (1p mind map)
DIALOQUE ตามแนวคิดและแนวทางของ Peter M. Senge จากหนังสือ The Dance of Change click (1p mind map)
A-I-C เครื่องมือของการเข้าถึงมณฑลแห่งพลังของชุมชน (น่าจะมาเกี่ยวข้องกับ AI ด้วยเหมือนกัน) A-I-C click (1p mind map)
การประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการบันทึกความจริง ความดี และความงาม ของวงสนทนา click (1p mind map)
KM กับ AI ผ่าน Dialoque สุดยอดการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change) click (1p mind map)
สมการแห่งความสำเร็จของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยสุนทรียสนทนา Success Equation click (1p picture/jpeg)
ญาณทัศนะแห่งการเข้าถึงตัวตนที่แท้ มณฑลแห่งพลัง โดย อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู Book brief click (1p mind map)
โสกัน (ภาษาอีสาน) ที่ฝรั่งเอาไปใช้เป็น Socialization เวทีสุนทรียของคนอีส่าน Socialization click (1p mind map)
วินัย 5 ประการ (Fifth Discipline by Peter M. Senge) รากฐานนำคัญของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learnig Organization (LO) click (1p mind map)
World Cafe' เรื่องราวที่หลากหลายของคนคุยกัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตร่วม click[Web link] pdf coming soon!!!
>> World Cafe' หลักการพื้นฐาน 7 ประการ เพื่อการเริ่มต้นเรียนรู้ click
>> Mind Map แผนที่ความคิด เครื่องมือเตรียมความคิดก่อนเข้าร่วมวงสนทนา และสรุปความหลังการสนทนา click
>> MindScapping การเขียนภาพภูมิความคิด เครื่องมือสำคัญของเวที World Cafe', AI และ Dialogue click

Direct Experience - ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม และการจัดเวที
>> ชมภาพบรรยากาศ เวทีสุนทรียสนทนา (Dialogue) วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน อ.เมืองขอนแก่น click
>> ทบทวนหลังการทำเวที World Cafe' เภสัชกรไทยกับการคุ้มครองผู้บริโภค 13 สิงหาคม 2552 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น click
>> เวทีสุนทรียสานสัมมนา Living Organization Development - LOD งานผู้ป่วยใน (IPD) กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ขอนแก่น กันยายน 2552 click
>> คุยกันเรื่อง KM แบบไทบ้านโสกัน (Socialization Dialogue) สำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านแฮด ต้นเดือน กันยายน 2552 click

ดูภาพนี้เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และจินตนาการ click

--> บทความและ Mind Map ที่จะติดตามมา เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก ติดตามได้ที่นี่...

Your DREAM, We DO

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
power by Glocalization.org
e-mail : prachasan@gmail.com
MSN : esarn43@hotmail.com