click 2 c handsome pharmacist ศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่อง การจัดการความคิด
Idea Management Learning Center


โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี M.P.H. (Chiang Mai University)
Ph.D. (Development Science) , KKU
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
เลขาธิการสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
e-mail : prachasan@gmail.com , dmindmap@yahoo.com
mobile : 0-1661-8579 (24 hrs) fax. 0-4332-4071

ทุกคำถามเกี่ยวกับ แผนที่ความคิด + Concept Map + MindScape ที่นี่ครับ click


Idea Management Knowledge Center

(หมายถึง ใครก็ได้เข้ามาอ่าน มา download เรียนรู้ด้วยตนเอง)
Learning Center for Learning Society
(หมายถึง ทำขึ้นมาเพื่อทุกคนที่สนใจ ไม่ต้องเสียเงิน แต่ลงทุนเวลา อ่านเพื่อเรียนรู้)
by Glocalization Training Center

ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม ภู มิ ปั ญ ญ า สู่ ส า ก ล

Objectives : วัตถุประสงค์ในการสร้างหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้งาน การเขียนแผนที่ความคิดของท่าน อาจารย์ Tony Buzan โดยคนที่เป็นแรงเร้าการเรียนรู้ที่สำคัญ คือท่านอาจารย์ ธัญญา ผลอนันต์ ผมเองไม่เคยอ่านการอบรมจากทั้งสองท่าน แต่สิ่งที่ผมได้รับเกิดจากการอ่านหนังสือทุกเล่มของทั้งสองท่าน ของท่าน อาจารย์ Tony Buzan เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษ อาจารย์ธัญญา เป็นหนังสือที่ท่านแปล และเขียนเอง ภาษาไทย ... ผมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสถาปนาตัวเอง เป็นผู้สร้าง Mind Map ขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงเปิดพื้นที่ขึ้นมาเพื่อใครที่สนใจ อาจจะยังไม่มีโอกาสเดินทางไปอบรมกับท่าน อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ หรือยังแม้กระทั่งไม่ได้อ่านหนังสือดีๆ ที่ท่านเขียน อาจเนื่องด้วยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ที่จะเข้าถึงได้ ... ผมจึงได้เตรียมเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ความสนใจที่หลากหลายได้รับการตอบสนอง... สำหรับเรื่องลิขสิทธิ์ (Copy right) เพื่อทุกท่านที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของการเรียนรู้ร่วมกับผมจะได้สบายใจ ... ผมขอยืนยันว่า ผมได้ซื้อลิขสิทธิ์ของโปรแกรมอย่างถูกต้อง จาก Buzan Center โดยเฉพาะโปรแกรมล่าสุด iMindMap รุ่น 4.1 นอกจากนั้นโปรแกรมที่ผมตัดสินใจซื้อมาเพื่อสร้างสรรค์งาน ผ่านหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ NovaMind Platinum for Mac OSx เพราะผมใช้เครื่อง MacBook Pro ดังนั้นแล้วหากท่านที่เข้ามาใช้บริการที่หน้าเว็บไซต์แห่งนี้แล้ว ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกใดๆ ผมต้องขออภัยด้วยที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดต่างๆ นานา ให้กับท่าน
และที่สำคัญ ทาง Buzan Center ที่ฮ่องกง ได้ส่ง Fax มายังเมืองไทยให้กับบริษัท Training ที่กรุงเทพที่จะจัด Mind Mapping by Mapping Mind โดยเชิญผมเป็นวิทยากร เพื่อแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงไม่ได้มีการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวผมเลยไม่ได้มีโอกาสบรรยาย เรื่อง Mind Map ซึ่งผมได้แจ้งบริษัทที่กรุงเทพแล้วว่า ผมไม่มี licence ในประเทศไทย.. ใครอยากอบรมต้องไปใช้บริการของ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ www.TanyaPh.com ส่วนการนำประสบการณ์มาเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ ผมเชื่อมั่นว่า มนุษย์บนโลกทุกคนทำได้ ... ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ครับ.... ด้วยความเคารพ... ประชาสรรค์ แสนภักดี    

Mind Map® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าทั่วโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan

เรียนรู้เรื่อง แผนที่มโนทัศน์click เพื่อเรียนรู้เรื่อง แผนที่มโนทัศน์       click เพื่อเรียนรู้เรื่อง ภาพภูมิความคิด

Idea Management Overview หลักสูตรเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความคิด Click (1p MindScape)

MindManager 8 Mac click here

หนังสือคู่มือการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMIND และ MindManager Pro 8 โดย ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี

ประวัติความเป็นมาของแผนที่ความคิด (Mind Map ® history) click here
(ประวัติความเป็นมา ใคร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร)
.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Mind Map ® (Leonardo da Vinci, Tony Buzan, อ.ธัญญา ผลอนันต์) click here
(ใครให้กำเนิน Mind Map® , ใครจดทะเบียน, ในประเทศไทย ใครได้ licence อบรม)
หลักการของการเขียนแผนที่ความคิด(Mind Map ® concept) click here
(จะเขียน Mind Map® มีหลักการพื้นฐานอย่างไร )
กฎพื้นฐานของการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map® Rules) click here
(กฎพื้นฐานในการเขียนแผนที่ความคิด อะไรบ้างต้องยึดให้แม่น)
คุยกันเรื่องความคิด (ผู้ชนะ 10 คิด, โยนิโสมนสิการ, การคิดแบบหมวก 6 ใบ, การคิดแบบ 4 ยอ ) click here
การประยุกต์ใช้การเขียนแผนที่ความคิดในงานต่างๆ (Apply Mind Map® to Real life) click here
ตัวอย่างแผนที่ความคิดที่เขียนด้วยมือ (Hand write Mind Map®) click here
ตัวอย่างแผนที่ความคิดเขียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Mind Map® by Mind Map® software) click here
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ความคิด (Concept Map, MindScape) click here
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนที่ความคิดในการประชุม (เขียนด้วยมือ) click here
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนแผนที่ความคิด (หลักการของโปรแกรม/ลูกเล่นโปรแกรม) click here
รู้จักสมองสองซีก เพื่อการพัฒนาและนำมาใช้ให้เต็มศักยภาพ click here
ความเข้าใจผิดในเรื่องของการนำแผนที่ความคิดไปใช้งาน click here
อุปกรณ์ในการจัดประชุมโดยใช้ Mind Map® Software (Projector/Printer/Pointer) click here
ต้องการอบรมการเขียนแผนที่ความคิดไปที่ไหนดี ติดต่ออบรมกับสถาบันไหนได้บ้าง (Training Mind Map®) click here
การใช้ Mind Map® ในการระดมสมอง (Brainstorming by Mind Map®) click here for pdf file
เรียนรู้เรื่องราวการระดมสมองด้วย Mind Map® click here
แผนผังก้างปลา และ แผนภูมิความคิด (Fish Bone Diagram & Mind Map®) click here
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ???

Mind Map® นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร click here (23 เมษายน 47)
ประสบการณ์ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี เขียน Mind Map ที่ทำเนียบรัฐบาล

Mind Map® ช่วยกระบวนการ Balanced Scorecard click here
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วย Mind Map® click here
Participatory Learning Process - PLP by Mind Map®
การประยุกต์ Mind Map® ไปใช้ในงาน/ชีวิตของบุคคลต่างๆ (Who use Mind Map®) click here
(นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมือง ประชาชน)
ความคิดสำหรับผู้นำ powerpint pdf file click here hot download
แผนที่ความคิดกับแผนผังต้นไม้ (Mind Map® and Tree Diagram) click here
Mind Map® กับการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) click here
น่าสนใจ เรื่อง AIC ที่หลายๆ คนต้องการเรียนรู้
อ่านความคิดนายกผ่าน Mind Map® โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี click here
ตัวอย่าง Mind Map® ที่เขียนจากโปรแกรม MindManager X5 click here
การใช้แผนที่ความคิดในการบันทึกช่วยจำการอ่านหนังสือ Mind Map® for Reading Book click here 
การประยุกต์ใช้ Mind Map ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) click here
การประยุกต์ใช้ Mind Map ในการทำ Focus Group click here
Mind Map สิ่งมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีจัดการความคิดของหลายคน click here
คิดเยี่ยงครู ดูอย่าง เลโอนาร์โด ดา วินชี หนังสือดีที่น่าอ่าน เรื่องการจัดการความคิด click
รู้จักกับ Edward De Bono ครูใหญ่เรื่องการคิดแบบข้าง /หลักคิดหมวก 6 ใบ (Six Hat Thinking)(Mind Map 1p) click
รู้จักกับครูใหญ่ Peter M. Senge กับการคิดเชิงระบบ และ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Mind Map 1 p) click
โปรแกรม Pocket Mind Map สำหรับเขียน Mind Map บน Pocket PC น่าใช้มาก click Hot!!!
เรียนรู้เรื่องแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping) อีกเครื่องมือที่ช่วยจัดการความคิด click
อาจารย์มหาวิทยาลัยกับการใช้ Mind Map ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนหนังสือ click
นักศึกษามหาวิทยาลัย กับการใช้ Mind Map ช่วยการเรียนหนังสือ click
แผนที่การเรียนรู้เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Learning Map) click
สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง Mind Mind โดย ภก.ประชาสรรณ์ ในการบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ click (pdf file) 3.4 MB (104 หน้า)
คิดอย่างมีกึ๋น ด้วย MindManger X5 Pro โดย ภก.ประชาสรรณ์ คัดมาจากหนังสือ X5 Pro click (11 หน้า ) 1.0 MB
อีกครั้งกับความรู้เรื่องการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map concept) click (1p) ภาพ jpg
แผนที่ความคิดท่านพุทธทาส Mind Map of Buddhadasa Bhikkhu ท่านเขียนไว้ใน บันทึกนึกได้เอง click
ตัวอย่าง Mind Map ที่เขียนโดยโปรแกรม SmartDraw เพื่อศึกษาไว้เป็นตัวอย่าง click
หนังสือพัฒนาความคิด "ตามรอย อัจฉริยะ" อยากให้อ่าน เพื่อการใช้สมองให้เต็มประสิทธิภาพ click
หนังสือ 7 เล่ม ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ click สุดยอดจริงๆ อ่านให้ได้นะ
ผลการทดสอบและตัวอย่างแผนที่ความคิด จากโปรแกรม Mind Mapping จำนวน 7 โปรแกรม โดย ภก.ประชาสรรณ์ click hot!!!!
แนวคิดการนำ Mind Map มาใช้ในการพัฒนาลูกๆ แบบองค์รวม (Mind Mapping for Child Development) Coming Soon!!!
สรุปบทเรียน ประสบการณ์การบรรยายและการทำ Workshop Mind Map ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ ภก.ประชาสรรณ์ Coming Soon!!!
แนวคิดการนำ Mind Map ไปใช้อย่างเป็นระบบในกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับ Coming Soon!!! Coming Soon!!!
รู้เรียนเพื่อเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์กระตุ้นสมองพัฒนาศักยภาพการเรียนให้เต็มขีดความสามารถ หนังสือดีที่คนใช้ Mind Map ควรได้อ่าน click
->
ตัวอย่างแผนที่ความคิดสร้างจากโปรแกรม Inspiration 8.0b IE version โดย เครื่อง MacBook click here
->
จดบันทึกด้วยแผนที่ความคิด SMART Note Taking by Mind Mapping click (1p mind map)
->
ตัวอย่างแผนที่ความคิดจาก iMindMap โปรแกรมน่าใช้อีกตัวหนึ่ง click H1N1
--> การใช้ Mind Map เพื่อการ AEIOU สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด click (1p mind map)
--> คู่มือการใช้ XMIND ฉบับย้่อ click
--> รวมแผนที่ความคิดเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ้H1N1(imindmap) H1N1-pdf Chikungunya
--> แผนที่ความคิด อุดมการณ์การเมืองร่วมสมัย click


New Tips of Using Mind Map for Boosting Your Productivity (Knowledge for All)
หลากหลายเรื่องราวการประยุกต์ใช้ Mind Map เพื่อการบริหาร การพัฒนา สังคม องค์กร และตนเอง
คุยกันเรื่อง Mind Map + Concept Map + MindScape กับผมที่นี่ครับ click
all articles by เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
B.Sc.(Pharm), M.P.H. , Ph.D. ( Development Science) KKU

เนื้อหาเต็มรูปแบบที่นี่เร็วๆ นี้ (Complete Content Coming Soon)

Business /Work Use - การใช้ Mind Map ในงาน ธุรกิจ ขององค์กร
1
การบริหารจัดการการประชุม (Meeting Management) click
2
การบริหารโครงการ (Project Management)
3
การตัดสินใจ (Decision Making)
4
การจัดการงาน (Task Management)
5
การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
6
การระดมสมอง (Brainstorming)
7
การบริหารจัดการงานขาย (Sales Management)
8
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการทางยุทธศาสตร์ (Strategic Management)
9
กระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
10
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
11
การวิเคราะห์องค์กร SWOT (SWOT Analysis)
12
การวิเคราะห์สาเหตุ และเชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้น (Cause and Effect Analysis)
13
การพัฒนาระบบการทำงาน (Business Process Improvement)
14
การสื่อสาร และการประสานความร่วมมือ (Communication / Collaboration)
15
การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis)
16
การพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
17
ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์งาน (Creativity)
18
การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
19

กระบวนการวางแผน (Planning)

20
การจดบันทึก (Note Taking)
21
การฝึกอบรม (Training)
22
การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload)
23
การวางแผนและการพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์เนื้อหา (Website planning and Content generating) click
24
การกำหนดเป้าหมายขององค์กร (Define Goals)
25
การจัดลำดับความสำคัญ (Priority)
26
การสรุปข้อมูล สารสนเทศ (Summarize Information)
27
การพัฒนาความคิด (Thinking)
28
การนำเสนอ (Presentation)
29
การสัมภาษณ์ (Interview)
30
การประเมินผล (Appraisal)
Education / Learning Use : การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา และการเรียนรู้
31
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill)
32
กระบวนการจัดการสารสนเทศ (Information Process Skill)
33
กระบวนการในการตั้งคำถาม (Questioning Skill)
34
ทักษะในการประเมินผล (Evaluation Skill)
35
ทักษะทางด้านเหตุและผล (Reasoning Skill)
36
การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
37
การคิด (Thinking)
38
การเตรียมและการนำเสนอ (Make and Creating Presentation)
39
การพัฒนากระบวนการทางยุทธศาสตร์ของโรงเรียน หรือวิทยาลัย (School / College Strategy)
40
การวางแผนบทเรียน (Lesson Plan)
41
การเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการบรรยาย (Handouts Creating)
42
การทบทวนบทเรียน (Revision)
43

การวางแผนพัฒนาและสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ (Website and Content generation)

44
การพัฒนาตนเอง และบุคลากร (Personal Development)
45
การบริหารจัดการงาน (Management Task)
46
การสรุปเนื้อหาหนังสือ (Summarize Book)
47
การกำหนดเป้าหมาย (Define Goals)
48
การจดบันทึก (Note Taking)
49
การผลิตหรือสร้างโครงการ (Producing Project)
50
การทำวิจัย (Research)
51
การระดมความคิดเห็น ระดมสมอง (Brainstorming)
52
การเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Writing)
53
การแบ่งงาน มอบหมายงาน (Assignment)
54
การพัฒนาทีมงาน (Staff Development)
55
การวางแผนพัฒนาโรงเรียน หรือสถาบัน (School Development Plan)
56
การจัดการประชุม (Meeting Management)
57
การทำการบ้าน (Homework)
58
การวางแผนการสัมภาษณ์ (Prepare Interview)
59
การเขียนประวัติส่วนตัว (Writing CV)
60
การเตรียมคำกล่าว การอภิปราย (Preparation Essay)
61
การเรียนรู้ และการวางแผน (Learning and Planning)
Home and Personal Use : การประยุกต์ใช้งาน ที่บ้าน และส่วนตัว
62
การทำการบ้าน งานส่วนตัว งานรับมอบหมาย รายงาน (Homework)
63
การวางแผนจัดงานรื่นเริง (Party Planning)
64
การเตรียมการมอบหมายงาน (Assignment Preparation)
65
การวางแผนในการพูดในโอกาสต่างๆ (Preparing Speech)
66
การวางแผนการสัมภาษณ์ (Preparing Interview)
67
การวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ของบ้าน (Website planning and content generation)
68
การกำหนดเป้าหมาย (Define Outcome/Goals)
69
การทบทวนเรื่องราวต่างๆ ของครอบครัว และชีวิต (Family and Life Revision)
70
การค้นหาความจริงบางอย่างของครอบครัวและบ้าน (Family Research)
71
การจัดการข้อความการติดต่อต่างๆ (Contact Management)
72
การจัดการข้อมูลรายการของขวัญปีใหม่ (New Year Present Checklist)
73
การจัดการทรัพย์สินและสิ่งของในบ้าน (Home Inventory)
74
การวางแผนพักผ่อนในวันหยุด (Holiday Plan)
75
การจัดทำรายการช๊อปปิ่ง (Shopping List)
76
การวางแผนชีวิต (Life Plan)
77
การวางแผนเพื่อการสัมภาษณ์ (Interview Preparation)
78
การมอบงาน (Job Description)
79
การวางแผนการประชุม (Prepare Meeting)
80
การวางแผนการตัดสินใจ (Decision Making eg. New Car)
81
วางแผนการแต่งงาน (Plan a Wedding)
82
การวางแผนทำอาหารและตำราอาหาร (Cooking and Recipe)
83
วางแผนงานที่ต้องทำ (To Do List)
84
การทบทวนหนังสือ (Book Review)
85
การวางแผนลดน้ำหนัก (Weigh Loss Planning)
86
การวางแผนรายการงานวันเกิด (Birthday List)
87
การวางแผนอาชีพ (Career Development Plan)
88
การคัดเลือกชื่อเด็กเกิดใหม่ (Baby's Name)
การประยุกต์ใช้ Mind Map ในการทำงานสาขาอาชีพต่างๆ
1
การใช้ Mind Map สำหรับผู้ปกครอง (Parents)
2
การใช้ Mind Map สำหรับครู อาจารย์ Download Mind Map Blueprint for Change สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา (1p)
3
การใช้ Mind Map สำหรับตำรวจ (Policeman)
4
การใช้ Mind Map สำหรับนักหนังสือพิมพ์ (Newspaper)
5
การใช้ Mind Map สำหรับนักข่าว
ู6
การใช้ Mind Map สำหรับพิธีกร (Spokeman)
7
การใช้ Mind Map สำหรับแพทย์ (Doctor)
8
การใช้ Mind Map สำหรับแม่ค้าขายผักและผลไม้ (Merchant) click ตัวอย่างแผนที่ผัก ่jpg
9
การใช้ Mind Map สำหรับนายก อบต./อบจ. (Leader)
10
การใช้ Mind Map สำหรับ Web Master
11
การใช้ Mind Map สำหรับนักเรียนเตรียมสอบ Entrance (Student)
12
การใช้ Mind Map สำหรับเลขานุการ (Secretary)
13
การใช้ Mind Map สำหรับ....... อีกหลายๆ อาชีพ ที่นี่ที่เดียว เพื่อการเรียนรู้ของคนไทย โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
14
การใช้ Mind Map สำหรับผู้นำขบวนการภาคประชาชน (ม็อบ) เพื่อการจัดการ การเดินขบวน การประท้วง การเปิดเวทีกลางถนน click

เว็บไซต์ศูนย์รวมโปรแกรม Mind Map ทุกรูปแบบจากทั่วโลก click
บทความทั้งหมดในเว็บไซต์แห่งนี้ อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้
(เพียงขอให้อ้างแหล่งข้อมูล www.glocalization.org เท่านั้น)


Dr. Prachasan Saenpakdee
Glocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Tel/Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004