Thaksinomics Mind Map Center Logo
ศูนย์รวมแผนที่ความคิด ทักษิโณมิกส์ แห่งแรกและแห่งเดียว
THAKSINOMICS MIND MAP® CENTER

โดย ทีมงานวิชาการบริหารการพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี Ph.D. Candidate, KKUผลงานสร้างสรรค์ : เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. ,KKU (Development Science)

 

 

 

Apisit Maps New!!!

เอกสารในรูปแบบ pdf file หัวข้อละ 1 แผ่น เพื่อสังคมไทย การเมืองไทย การเมืองใหม่

>> บ้านเมืองต้องมี "หลักการ" ไทยจึงจะรอด โดย ชวน หลีกภัย (1p mind map) 25 ก.พ. 53 click
>> หลักธรรมนำการเมือง ทางรอดของประเทศไทย (ว.วชิระเมธี) (Mind Map) 17 ก.พ. 53 click
>> ติดตามสถานการณ์ป่วนเมือง 26 ก.พ. 2553 click (Mind Map) Hot!! รักประเทศไทยต้องอ่าน
>> แผนที่ความคิดอุดมกาณ์ทางการเมืองร่วมสมัย อ้างอิงจากหนังสือของท่าน รศ.ดร. สมเกียรติ วันทะนะ(น่าอ่านมาก) click
>> แผนที่ความคิด วิเคราะห์ Q ต่างๆ ของนายก อภิสิทธิ์ click
>> ร้อยฝัน วันฟ้าใหม่ กับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ click
>> วาระประชาชน ประชาชนต้องมาก่อน กับประชาธิปัตย์ click
>> การเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่ กับหมอประเวศ วะสี click

>> วิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ click

        เรารู้ว่าท่านไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือดีๆ หลายๆ เล่ม ทีมงานวิชาการบริหารการพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Development Adminstration Academic Team of Glocalization Training Center) โดยการนำของผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม ฯ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Health) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทุ่มเวลาในการอ่านหนังสือหลาย 10 เล่มที่ นำเสนอสไตล์การคิดของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย แล้วสรุปประมวลประเด็นสำคัญๆ ออกมาเป็น แผนที่ความคิด Mind Map® ที่ง่ายในการทำความเข้าใจ รวมทั้งใช้เป็นคู่มือประกอบการอ่านและติดตามท่านผู้นำประเทศ ในเวทีการนำเสนอแนวคิดต่างๆ ของท่าน ท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนหรือต้องการนำเสนอ Mind Map® ที่น่าสนใจที่ท่านจัดทำขึ้นมาก็สามารถนำเสนอผลงานไปยัง e-mail : dmindmap@yahoo.com ได้ ทีมงานวิชาการฯ จะได้นำขึ้นเว็บเพื่อเผยแพร่ต่อไป
       สำหรับแผนที่ความคิดที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นเป็นบทสรุปของทีมงาน ท่านผู้อ่านอาจจะไม่จำเป็นเห็นด้วย เราเพียงต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ต้องการสร้างเวทีของการเรียนรู้ผ่านสื่อ Electronic ให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ทีมงานวิชาการ อยู่ระหว่างเตรียมการรวบรวม Mind Map® ที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป ยังไงก็ อย่าลืมติดตามในโอกาสต่อไป (100 Thaksinomics Mind Map®)
Mind Map® ทุกแผ่นที่นำเสนอในเว็บไซต์แห่งนี้ ทางศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล อนุญาตให้นำไปใช้ หรือการเผยแพร่ได้ทั่วโลก เพื่อให้เกิดการีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันในวงกว้าง อย่างถ้วนทั่วสังคมไทย

ข้อแนะนำในการใช้งานหน้าเว็บไซต์ (How to read Mind Map® of THAKSINOMICS)
- ลิงค์ ในหน้าเว็บเป็นการ ลิงค์ไปยังแฟ้มข้อมูล pdf file ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้ด้วย Adobe Acrobat Reader
- ท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่าน pdf file สามารถ download โปรแกรมได้จาก เว็บไซต์ขอ ง www.adobe.com
- ท่านที่ต้องการเขียนแผนที่ความคิดด้วยตนเอง สามารถ download โปรแกรมเขียน Mind Map® ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่แนะนำโดยศูนย์ฝึกอบรมฯ
- การเรียงลำดับของรายละเอียดแต่ละ Mind Map ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง | วัน เดือน ปี ที่นายกแสดงแนวคิด | หล่งข้อมูล (ชื่อหนังสือ)
- สำหรับท่านที่มีความสนใจ หรือมีคำถามเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ความคิด สามารถเข้าไปฝากคำถามหรือร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่ Webboard Mind Map®THAILAND STAND-UP
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
Mind Map สรุปประเด็นน่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ จากเนื้อหาทั้งเล่ม ย่อลงมาเหลือเพียง 1 แผ่น click

THAKSINOMICS ชุด ทักษิณกับนโยบายสังคม  

รวมแผนที่ความคิด พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สร้างสรรค์ Mind Map ®โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี  M.P.H. CMU

สารบัญหนังสือชุด THAKSINOMICS ทักษิณกับนโยบายสังคม  |
    click here
THAKSINOMICS |
 8 ก.ย. 2546 | ทักษิโณมิกส์ และ CEO ประเทศไทย   click here Hot !!!
สอนอย่างไรให้ถึงฝัน
| 25 กันยายน 2546 | ทักษิณกับนโยบายสังคม หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here
โรงเรียนในฝันกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน | 1 สิงหาคม 2546 | ทักษิณกับนโยบายสังคม หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here
เด็กเมืองเหนือสมองใส ปฐมวัยพัฒนา | 22 มีนาคม 2546 | ทักษิณกับนโยบายสังคม หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here
ทิศทางการศึกษาของเยาวชนไทยในอนาคต | 27 กันยายน 2545 | ทักษิณกับนโยบายสังคม หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here 
การพัฒนาประเทศให้มั่งคั่งอย่างยั่งยืน | - | เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร CEO click here
สถาบันพัฒนาความรู้แห่งชาติ | 19 มีนาคม 2546 | ทักษิณกับนโยบายสังคม หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here
INNOVATION นวัตกรรม โดย Peter F. Drucker (นายกแนะนำให้อ่าน) | สรุป Mind Map® เพื่อการเรียนรู้ click here
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Development) | 4 ก.พ. 45 | หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here
ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO กับระเบียบวาระแห่งชาติ | สรุปจากเวทียุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด "ร้อยแก่นสาร" click here
การพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็น ICT City | สรุปจากการประชุม ICT
click here
สังคมไทยกับ Digital Economy | 28 เม.ย. 2542 | หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here 
สถานการณ์ประเทศไทยกับการทุจริตคอร์รัปชั่น | 23 พ.ย. 2544 | หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล | 29 ก.ย. 2546 | หนังสือชุดทักษิโณมิกส์ click here

ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย

สารบัญ ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย click here
ยุทธศาสตร์พลังงาน | 28 ส.ค. 2546 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
กองทุนหมู่บ้าน ประสานความเข้มแข็งและยั่งยืน | 25 ก.ค. 2546 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
การพัฒนาคุณภาพประเทศไทยเชิงบูรณาการ | 21 ก.ค. 2546 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
ร่วมกันปฎิรูปประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูปราชการ | 11 ก.ย. 2545 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
กลไกชุมชนในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ | 27 ก.พ. 2545 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) | 18 มีนาคม 2546 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
การเมืองใหม่เพื่อการปฏิรูปประเทศ | 17 กันยายน 2545 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย
click here
รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ (E-Government) | 26 มีนาคม 2546 | ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย click here
โรงเรียนผู้นำ | 1 พ.ย. 2545 |
ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย click here


ทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก
THAKSINOMICS III
เร็วๆ นี้ กับหนังสื่อเล่มล่าสุดในชุด

Part 1 ทักษิณ : ผู้นำแห่งเอเชีย
Part 2 ทักษิโณมิกส์ : พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
Part 3 ประเทศไทย : เจ้าภาพเอเปค 2003
Part 4 โลกมองทักษิณ : สื่อต่างชาติพูดถึงทักษิณอย่างไร

ชอบทักษิณ "ควรอ่าน" ไม่ชอบทักษิณ "ต้องอ่าน"
และเล่มนี้ทีมงานเราก็จะนำมายำทำให้เป็น Mind Map® เช่นกัน
นวัตกรรมใหม่ของการแปลงตัวหนังสือเป็นบรรทัด ให้ออกมาเป็นแผนที่ความคิด

สารบัญ หนังสือ รุ้ทันทักษิณ | ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บรรณาธิการ click here
ทักษิณกับประชาธิปไตยในระบบพรรคการเมือง | โดย ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ | รู้ทันทักษิณ : รู้ทันการเมือง
click here
การเมืองระบบทักษิณ (Thaksinocracy) | โดย ธีรยุทธ บุญมี | รู้ทันทักษิณ : รู้ทันการเมือง
click here
รัฐบาลทักษิณกับความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ | โดย นพ.ประเวศ วะสี | รู้ทันทักษิณ : รู้ทันนโยบาย
click here
การจรรโลงจริยธรรมภายใต้อำนาจการเมืองขั้วเดียว | โดย ส.ศิวรักษ์ | รู้ทันทักษิณ : รู้ทันนโยบาย
click here
เมื่อจอมยุทธ์การตลาดได้อำนาจรัฐ | โดย นวพร เรืองสกุล | รู้ทันทักษิณ : รู้ทันนโยบาย
click here
7 ปมปริศนาในยุคทักษิณานุวัตร | โดย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ | รู้ทันทักษิณ : รู้ทันนโยบาย
click here
ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ ประชาธรรม | โดย ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร | รู้ทนทักษิณ รู้ทันแก่นคิด
click here

ไม่ชอบทักษิณ ต้องอ่าน ชอบทักษิณ 2ณ ยิ่งต้องอ่าน รู้ทันทักษิ
รู้ทันทักษิณ 2 ถึงมาเหนือเมฆก็รู้เท่าทัน
ไม่ชอบทักษิณ ต้องอ่าน ชอบทักษิณ ยิ่งต้องอ่าน
ผลงานสร้างสรรค์ แปลงหนังสือเส้นบรรทัดสู่ Mind Map
โดย เภสัชกรประชาสรรณ์ และทีมงาน

สารบัญ หนังสือ "รู้ทันทักษิณ 2" ถึงมาเหนือเมฆก็รู้เท่าทัน" | ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บรรณาธิการ | click here
 ถ้าทำให้ผมตลกเกินไป ประเทศก็จะดูตลกตามไปด้วย | ดร.อัมมาร สยามวาล click here
มาตรฐานทางจริยธรรมในยุคทักษิณ | พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ click here

พิษทักษิณ TOXINOMICS
และเล่มล่าสุดที่ทุกคนควรหามาอ่าน
พิษทักษิณ (TOXINOMICS)

สารบัญ หนังสือ พิษทักษิณ | ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการ click here
เศรษฐกิจพอเพียง หัวใจเศรษฐกิจไทย ไม่ใช่ Dual Track | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล | พิษทักษิณ
click here
ภาคเกษตรกรรมไทย ภายใต้รัฐบาลทักษิณ | ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม | พิษทักษิณ
click here
จุดหักเหนโยบายต่างประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลทักษิณ | ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ | พิษทักษิณ
click here
คอร์รัปชั่นนโยบาย ภายใต้รัฐบาลทักษิณ | ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | พิษทักษิณ
click here
ประชาชนและ การเมืองภาคประชาชนภายใต้รัฐบาลทักษิณ | พิภพ ธงไชย | พิษทักษิณ
click here
สื่อมวลชนไทย ภายใต้รัฐบาลทักษิณ | ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ | พิษทักษิณ
click here
การปะทะกันของกลุ่มทุนเก่าและกลุ่มทุนใหม่ภายใต้รัฐบาลทักษิณ | ฉลาดชาย รมิตานนท์ | พิษทักษิณ
click here
Thaksinomics : The Overrated regime | ปกป้อง จันวิทย์ | พิษทักษิณ
click here
ระบบราชการไทย ปัญหาใหญ่ของนายกฯ CEO | เบเนดิกส์ แอนเดอร์สัน | พิษทักษิณ
click here

รอพบกับ Mind Map® ชุด หนังสือที่นายก ทักษิณ ชินวัตร แนะนำ
รอพบผลงาน Mind Map สรุปจากหนังสือนายกทักษิณแนะนำ
Hot ! Mind Map® หนังสือที่นายกทักษิณ แนะนำ click here
Hot! Flow chart ความสัมพันธ์หนังสือแต่ละเล่มที่นายกแนะนำ
click here

วิสัยทัศน์ผู้นำ CEO Vision
และเล่มนี้ความคิดดีๆ จะถูกแปลงออกมาเป็น Mind Map®  เร็วๆ นี้
ผลงานสร้างสรรค์ ทีมงานวิชาการบริหารการพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

แผนที่ความคิดหนังหน้าปกหนังสือชุด ระบบทักษิณ
THAKSINOMICS BOOKS Cover Mind Map
Click

ติดตาม Mind Map ใหม่ทุกสัปดาห์
สนใจหลักสูตร อบรมการเขียนแผนที่ความคิด(Mind Map® Training) โดย วิทยากร เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
click here

THAKSINOMIND = หมายถึง แนวความคิดด้านต่างๆของนายก ทักษิณ
THAKSINOMAP = หมายถึง Mind Map แสดงความคิดของนายก ทักษิณ
TOXINOMICS = หมายถึง พิษจากทักษิณ

HolyNet Free Counte r

Glocalization Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004