สร้างสรรค์ผลงานแผนที่แบบพอเพียง เพื่อชีวิตพอเพียง โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

ดร. ประชาสรรค์
เจ้าของเว็บไซต์ : ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น THAILAND
Knowledge Manager : Dr. Prachasan Saenpakdee Ph.D. (Development Science) KKU
Objectives : วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของแผนที่ความคิด ที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจพอเพียง ในทุกมิติ

1 >> หลัก ททท. สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี | click | (1p mind map)
2 >> ข้อเสนอมรรควิธี 4 ประการ เพื่อปรับไปสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง | click | (1p map)
3 >> SWOT เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) | click | (1 p mind map)
4 >> หลักพิจารณา 5 ประการ ปรัชญาเศรษฺฐกิจพอเพียง | click | (1 p mind map)
5 >> การติดอาวุธทางปัญญาเพื่อชีวิตที่พอเพียง โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี | click | (1p mind map)
6 >> แนวทางเดินตามรอยพระยุคลบาท "เศรษฐกิจพอเพียง" | click | (1 p mind map)
7 >> หนังสือ 10 เล่ม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง soon!!!
8 >> ระบบคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ soon!!!
9 >> เบญจทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี | click | (1p mind map)
10 >>ความพอเพียง 7 ประการ ของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี | click | (1p mind map)
11 >>แนวปฏิบัติ 10 ประการ สำหรับองค์การแห่งความพอเพียง โดย ผศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร | click | (1p mind map)
12>> การปรับฐานคิดสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง (สัมมทิฏฐิ สู่ อริยมรรค 8 ประการ) พอเพียงด้วยปัญญา โดย พระพรหมคุณาการ | click | (1p mind map)
13>>อุปนิสัย 7 ประการ กับชีวิตพอเพียง จากแนวคิด 7 Habits | click | (1p mind map)
14>> กรอบคิดเมื่อจะไปศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | click | (1p mind map เร็วๆ นี้
15>> ????????????? ??????????????????????? click

แผนที่ความคิดใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ ติดตามได้ที่นี่ (
เป้าหมายโครงการ จำนวนแผนที่ 80 แผ่น ทีมงานจะนำมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง)

รอพบกับการรวมเล่ม 80 แผนที่ความคิด เพื่อชีวิตที่พอเพียง เร็วๆ นี้

power by www.prachasan.com
Authorized : Dr. Prachasan Saenpakdee