บริการอบรมคอมพิวเตอร์ซอพท์แวร์
Computer Software Training

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล มีความภูมิใจนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ทุกระดับของทุกหน่วยงาน โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ด้านการบรรยาย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

ซอพท์แวร์ที่อบรม :
การบริหารโครงการ
          Microsoft Project 2000/2003 : การบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้ศึกษาหลักการ ของการบริหารโครงการ การจัดสรรทรัพยากร โครงการ การแยกย่อยรายละเอียดของงาน (Work Breakdown Structure - WBS) การติดตามความก้าวหน้าของ งาน ในการดำเนินงานโครงการ
          ระยะเวลาในการอบรม : จำนวน 1 วัน (5 ชั่วโมง)
          รูปแบบการอบรม : วิทยากรบรรยาย หลักการบริหารโครงการ | ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม | เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม | ฝึกปฏิบัติการจัดพิมพ์รายงาน
          เทคนิคขั้นสูง : ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม MS Project 2000/2003 ร่วมกันโปรแกรมเขียน MindMap อย่างเช่น MindMapper / MindManager / MindGenius
          คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : มีความรู้พื้นฐานหรือเคยจัดทำโครงการมาบ้าง ใช้คอมพิวเตอร์ MS Windows ได้คล่องมือ
          ค่าเรียน (ต่อคน) : ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท)

การจัดการความคิด
          MindManager X5 | MindMapper v4.2 | MindGenius v2005 : การจัดการความคิด ด้วยการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการจัดการความคิดของตนเอง
          ระยะเวลาในการอบรม : จำนวน 1 วัน (5 ชั่วโมง)
          รูปแบบของการอบรม : วิทยากรบรรยายหลักการจัดการความคิด การจัดระบบคิด วิธีการคิดในรูปแบบต่างๆ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงวิพากษ์
          เทคนิคขั้นสูง : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Mind Map ในการทำงานร่วมกับโปรแกรมบริหารโครงการ (MS Project)
          คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบ้าง รวมทั้งเคยเห็น mouse มาก่อนทีจะเข้าอบรม
          ค่าเรียน (ต่อคน) : ค่าลงทะเบียนคนละ 2,750 บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)


การนำเสนอระดับมืออาชีพ

          Microsoft PowerPoint 2003 : กาารนำเสนอผลงานคุณภาพ ด้วยการจัดทำ Slide ให้สวยงามระดับมืออาชีพ ผุ้เรียนจะได้รู้เทคนิคการนำภาพจากกล้องดิจิตอลมาเติม สีสันและคุณภาพให้กับ Slide ในการผลิตงานนำเสนอ
         ระยะเวลาในการอบรม : จำนวน 5 ชั่วโมง (หลักการ พร้อมการปฏิบัติการ)
         รูปแบบการอบรม : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ ดูผลงานตัวอย่าง วางแผนการจัดทำ slide นำเสนอของตนเอง ลงมือปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกถ่ายภาพ เพื่อนำมาทำ Slide ทุกคนจะได้ฝึกการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
         เทคนิคขั้นสูง : ผู้เรียนทุกคนจะได้รับแผ่น ของมูลภาพสำหรับการสร้างผลงานคุณภาพ ได้เรียนรู้โปรแกรมสร้าง graphic เช่น การสร้างตัวอักษรสวยๆ
         คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : มีความสนใจงานด้านการนำเสนอ
         ค่าเรียน (ต่อคน) : ค่าลงทะเบียนคนละ 1,850 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ โทร 0-1661-8579
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - Glocalization Training Center
ที่ตั้งเลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071   e-mail : glocalization@thaialnd.com   (( www.prachasan.com  |  www.glocalization.org  ))