หลักสูตรฝึกอบรม ของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
ออกแบบและบริหารหลักสูตร
โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
?        ฟรี คู่มือการถ่ายภาพรับปริญญา สำหรับบัณฑิต

"เงินที่เท่ากัน เราให้ท่านมากกว่า"

YOUR DREAM , WE DO

No
ชื่อหลักสูตร
รายละเอียด
เริ่มต้น
Outline map
สำหรับใคร
1 การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหา และ
การตัดสินใจ (Creative Thinking for Problem Solving and Decision Making)
> คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์
> กระบวนการตัดสินใจ
> กระบวนการแก้ปัญหา
coming soon!!! Outline Map
all
2 การค้นหาเสียงภายในตนเอง
(ซอกหาเสียง) - Search for Inner Voice)
> เรียนรู้การอ่านความคิด (Mind Set)
> การสร้างภาพในใจ (Mental Model)
> ดักจับความฝัน สร้างสรรค์ความคิด
coming soon!! Outline Map
all
3 การถ่ายภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอล
Digital Photography for Beginner
and Art Lover
-> หลักการถ่ายภาพ
-> การใช้กล้องดิจิตอล
-> การจัดองค์ประกอบภาพ
-> ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนางแบบ
coming soon!!! click
all
4
การพัฒนาฐานข้อมูล Advance MS Access
->หลักการจัดการระบบฐานข้อมูล
-> การออกแบบฐานข้อมูล
-> การใช้ MS Access ขั้นสูง
-> ฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล
-> System Analysis
coming soon!!! Outline Map
all
5
การใช้โปรแกรม MS Project 2003 บริการโครงการ -> หลักการบริหารโครงการ
-> การใช้โปรแกรม Project 2003
-> ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงการ
-> การใช้งานร่วมกับ Mind Maps
coming soon!!! Outline Map
all
6
การใช้โปรแกรม SPSS/FW
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัย
-> เรียนรู้หลักสถิติเบื้องต้น
-> การใช้โปรแกรม SPSS/FW
-> การใช้งานจริง ฝึกวิเคราะห์ และอ่านผล ข้อมูล
coming soon!!! click
all
7
เทคนิคการเป็นสุดยอดวิทยากร
(Effective Trainer)
-> หลักการพูดในที่ชุมชน
-> หลักการวิทยากรมืออาชีพ
-> เครื่องมือสมัยใหม่ สำหรับวิทยากร
-> การนำเสนอแบบมืออาชีพ
-> ฝึกปฏิบัติการ

1-2 วันทำ
อุปกรณ์
ห้องประชุม

click
all
8

การพัฒนาทีมงาน การทำงานเป็นทีม (Teamworking)

-> หลักการทำงานเป็นทีม
-> เทคนิคการเพิ่มพลังให้กับทีม
-> ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน
coming soon!!! click
all
9
การฝึกการจัดการความคิด (Idea Management) -> ระบบคิดทั้งหมด
-> ฝึกคิดในแบบต่างๆ
-> ประยุกต์ในการทำงาน และชีวิต
coming soon!!! click
all
10
การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Time Management)
--> หลักการบริหารเวลา
--> เครื่องมือในการบริหารเวลา
--> โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารเวลา
3 ชั่วโมง
ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
click
ทุกคนที่ต้องการพัฒนา เรื่องการบริหารจัดการเวลา
11
การนำเสนอแบบมืออาชีพด้วย MS PowerPoint --> การเตรียมสื่อนำเสนอ
--> เทคนิคในการนำเสนอ
--> การเพิ่มลูกเล่นให้กับ Slide
coming soon!!! click
all
12
การเขียนแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping) -> หลักการแผนที่มโนทัศน์
-> การใช้โปรแกรม Inspirattion
-> การประยุกต์ใช้งาน
3 ชั่วโมง
ห้องประชุม
พร้อมอุปกรณ์
Outline Map
all
13
หลักสูตรการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) --> หลักการพูด
--> เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
--> การฝึกปฏิบัติการพูดในสถานการณ์ต่างๆ
1 วัน
ห้องประชุม
เครื่องเสียง
click
ทุกคน ที่ต้องการใช้ปาก ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
14
การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP กระทรวงสาธารณสุข -> มาตรฐานสถานที่ผลิต
-> มาตรฐาน GMP
-> การศึกษาดูงานสถานที่จริง
coming soon!!! click
all
15
วิทยากรกระบวนการงานพัฒนา
(Facilitator for Developmet)
-> หลักการเป็นวิทยากร
-> เข้าใจงานพัฒนา
-> การเป็น Facilitator ที่ยอดเยี่ยม
coming soon!!! click
all
16
หลักสูตรการฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์
(Thanking and Idea Creative)
-> หลักการคิด
-> เครื่องมือการคิดเป็น
-> ฝึกการคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด
coming soon!!! click
all
17
หลักสูตรอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน
(Special Training for DJ)
-> เข้าใจวิทยุชุมชน
-> ทักษะการจัดรายการ
-> การจัดทำ script รายการ
-> ฝึกปฏิบัตอการจัดรายการจริง
coming soon!!! click
all
18
หลักสูตร การทำงานของสำนักงานไร้กระดาษ Paperless office working -> หลักการของสำนักงานไร้กระดาษ
->เครื่องมือทำงานไร้กระดาษ
-> ฝึกปฏิบัติการไร้กระดาษ
coming soon!!! click
all
19
หลักสูตร การพัฒนาตนเองสู่การเป็นคนคุณภาพ
Self Management for Qaulity Person
-> หลักการของคนคุณภาพ
->แนวคิดต่างๆ
-> วิถีคนคุณภาพ
-> เครื่องมือของคนคุณภาพ
coming soon!!! click
all
20
หลักสูตร การพัฒนาตนเองด้วยการตั้งเป้าหมาย
GOALs!! for everyone
-> แนวคิดเรื่อง เป้าหมาย
-> ตัวอย่างเป้าหมาย
->ลงมือตั้งเป้าหมาย
->ทบทวนเป้าหมาย
coming soon!!! click
all
22
หลักสูตร ฝึกตนเองให้กล้าล้มเหลว
Dare to Fail training course
-> คิดแบบกล้าล้มเหลว
-> ฝึกการคิดใหญ่
-> วางแผนเพื่อไม่ล้มเหลว
coming soon!!! click
all
23
หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน -> จัดระบบงานสมัยใหม่
-> โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ ประสิทธิ ภาพงาน
-> ฝึกการใช้โปรแกรมคุณภาพ
coming soon!!! click
all
24
การใช้ Notebook ในงานขาย
(Notebook for saleperson)
-> การใช้งาน Notebook
-> การใช้โปรแกรมช่วยงาน
-> การผลิตสื่อ
-> เครื่องมือเสริมการนำเสนอ
coming soon!!! click
all
25
หลักสูตร พ่อแม่ยุคใหม่คิดไกลให้ทันลูก
New Parent for New Generation
-> พ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างไร
-> สิ่งที่พ่อแม่ควรเรียนรู้
->วางแผนเป็นพ่อแม่ยุคใหม่
-> เขียนภาพฝัน พ่อแม่ยุคใหม่
coming soon!!! click
all
26
หลักสูตร การทำงานอย่างไรให้มีความสุข ตลอดปี ตลอดชาติ -> หลักการสร้างสุขจากงาน
-> แนวคิดการทำงาน
-> เครื่องมือช่วยให้ทำงานมีสุข
coming soon!!! click
all
27
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ อุปนิสัย 7 ประการ และอุปนิสัยประการที่ 8 ในชีวิตประจำวัน --> หลักการของ 7 habit
--> รู้จักอุปนิสัยประการที่ 8
--> การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
coming soon!!! click
all
28
หลักสูตร เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
(Tools for Quality Improvement)
-> แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
-> เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ
-> กรณีศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
-> ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
coming soon!!! click
all
29
หลักสูตร การอบรมแกนนำอาสาสมัครคุ้มครองผู้ บริโภค -> หลักการคุ้มครองผู้บริโภค
-> สิทธิผู้บริโภค
-> การร้องทุกข์ ร้องเรียน
-> การรวมกลุ่มของผู้บริโภค
coming soon!!! click
all
30
หลักสูตร การอบรมแกนนำหลักประกันสุขภาพ
ทำงานร่วมกับ สปสช.
-> แนวคิดหลักประกันสุขภาพ
-> หลักการทำงานของแกนนำ
-> เครื่องมือทำงาน
-> แนวคิดการขับเคลื่อนสังคม (Mob)
coming soon!!! click
all
31 หลักสูตรการอ่านหนังสือเร็ว
(Speed Reading for Speed Learner)
> แนวคิดการอ่านหนังสือเพื่ออนาคต
> หลักการอ่านหนังสือเร็ว กับหนังสือประเภทต่างๆ
> หลักการอ่านหนังสือเร็ว เพื่อเตรียมสอบ ให้จำได้ และนำกลับมาใช้เมื่อต้องการ
coming soon!!! click
all
32 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พลังไร้ขีดจำกัด
(Time Power and Unlimited Power)

> 5 แนวทางการบริหารเวลาจากนักคิดระดับโลก
> เครื่องมือการบริหารเวลาที่หลากหลาย (Tools)
> ฝึกปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

coming soon!!! Outline
all
33 การพัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้วย 10XQ
EQ, IQ, LQ, HQ, SQ, MQ, XQ, RQ, ++++
> คนที่สมบูรณ์ต้องมีการพัฒนา Q ให้ครบ
> รู้จักแต่ละ Q สำรวจตนเองแต่ละ Q
> วางแผนพัฒนาตนเองในทุกๆ Q
coming soon!! click
all
34 หลักสูตร การเขียนภาพความคิด
Visual Thinking
> การคิดด้วยภาพ
> การสื่อสารด้วยภาพ
> ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพความคิดด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (CMaptools, FreeMind)
coming soon!! click
all
35 การเขียนแผนที่ความรู้เพื่อการจัดการความรู้
(Knowledge Mapping for KM)

Knowledge Sources Map
Knowledge Asset Map
Knowledge Strurture Map
Knowledge Development Map
Knowledge Application Map
> หลักการจัดการความรู้
> การประยุกต์ใช้การเขียนแผนที่ความรู้ เพื่อการจัดการความรู้
> เรียนรู้ Software เพื่อการเขียนแผนที่ความรู้
coming soon!! click
all
36 การพัฒนากรอบคิดการบริหารการพัฒนา
ด้วย "เบญจทัศน์"
- กระบวนทัศน์ (Paradigm)
- โลกทัศน์ (World view)
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- มโนทัศน์ (Conceptual)
- ฉากทัศน์ (Scenario)
> เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการพัฒนา
> มองการพัฒนา ด้วยกรอบเบญจทัศน์
coming sonn!!!! click
all
37 หลักสูตรการผลิตสื่อนำเสนอ ด้วย VideoStudio X2 Pro ขั้นพื้นฐาน จนถึงนำเสนออย่างมืออาชีพ >> การเตรียม storyboard
>> การเตรียม clip
>> การตัดต่อ
>> การนำเสนอ
  ตัวอย่างเอกสาร
click 1
click 2
 

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับท่านและองค์กร ประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร. ประชาสรรค์ ก่อนจะพัฒนาหลักสูตร
>> ยินดีให้คำปรึกษาแบบไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมไทย และประเทศชาติ <<
e-mail : esarn43@hotmail.com หรือ 081-661-8579

ประสานและบริหารทีมงานวิทยากร
โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
Ph.D. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center