Ours Customer
รายชื่อองค์กร/หน่วยงาน
ที่เภสัชกรประชาสรรณ์ มีโอกาสไปรับใช้ให้บริการในฐานวิทยากร


Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H.
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[Speaker] [Author] [Trainer] [Consultant]
My Vision

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน/NGOs
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (คุ้มครองผู้บริโภค)
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (การพัฒนา GMP)
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลากปากร้องเรียน)
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (การถ่ายโอนภารกิจ อบจ. เทศบาล)
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน)
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (อย.น้อย)
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (อย.น้อย - หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน)
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (การบริหารงบประมาณ /ถ่ายโอนภารกิจ อบต. /อย.น้อย)
9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (อย.น้อย)
10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน)
12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (RBMS)
13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

14. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15. กองด่านอาหารและยา อย. สธ.
16. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
17. โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น (ยุทธศาสตร์การพัฒนางานยุคใหม่)
18. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (เครื่องสำอางกับความสวยความงาม)
20. โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น (การทำงานชุมชน)
21. โรงพยาบาลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น
22. โรงพยาบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น (การบริหารเวชภัณฑ์)
23. โครงการพิทักษ์สิทธิ์ประชาชน "ชุมชนสมานฉันท์" กระทรวงยุติธรรม (พื้นที่ขอนแก่น)
24. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ขอนแก่น (บรรยายเรื่อง โรคเอดส์)
25. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น (การทำกิจกรรม OD)
26. โรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
27. โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น (คุ้มครองผู้บริโภค)

28. โครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ (สสส.) (บรรยาย การรู้ทันสื่อเพื่อสุขภาพ)
29. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30. โครงการ PLAN International พื้นที่ขอนแก่น (อบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน)
31. วิทยาลัยเกษตรกรรมมัญจาคีรี ขอนแก่น (วิทยุชุมชน)

32. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บรรยาย นศ.ปริญญาโท)
33. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บรรยาย นศ.ปริญญาโท)
34. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บรรยาย ปริญญาตรี สบ.)
35. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บรรยาย ปริญญาตรี)
36. วิทยาลัยอาชีวะ ร้อยเอ็ด (มาตรฐาน GMP) จ.ร้อยเอ็ด
38. สถาบันราชภัฎมหาสารคาม (กศวป.)
39. ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (สุขภาพ การออกกำลังกาย)
40. เทศบาลนครขอนแก่น (ฝ่ายการศึกษา) หลักสูตรการจัดการความคิด

41. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น (หลักสูตรการจัดการความคิดสำหรับนักศึกษาใหม่)
42. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (การคุ้มครองผู้บริโภค)
43. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (อาหารปลอดภัย)
44. โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 28 รุ่น (อบรม อบต. พ.ร.บ.การสาธารณสุข)
45. เครือข่ายประชาสร้างสรรค์ (ชุมชนเมืองขอนแก่น) (หลักสูตรการพัฒนาเยาวชน)
46. ชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น (การถ่ายภาพ)
47. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การถ่ายภาพ)
48. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การถ่ายภาพ)
49. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน (ภาคอีสาน) (หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์)
50. โรงงานขอนแก่นแดรี่โปรดักซ์ ผลิตนมพร้อมดื่ม (เป็นที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนา GMP)

51. ขอนแก่นบริวเวอรี่ (สิงห์) ขอนแก่น (บรรยาย เรื่อง Personal Hygiene)
52. บริษัท ซีพี อีเล็ฟเฟน (CP-Eleven) ขอนแก่น (บรรยายเรื่องมาตรฐาน GMP)
53. ศูนย์ประสานงานกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
54. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วว.) (บรรยาย มาตรฐานอาหาร GMP)
55. สภาการพยาบาล (เป็นพิธีกรงานเลี้ยงกลางคืน) ที่จังหวัดขอนแก่น
56. สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 (ร่วมดำเนินรายการ ผู้บริโภคสัญจร ร่วมกับคุณเครือวัลย์)
57. สถานีวิทยุ มก.ขอนแก่น (เป็นกรรมการตัดสิน การประกวด สรภัญญ์)
58. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (ศคร.) ขอนแก่น บรรยายเรื่อง การเขียนแผนที่ความคิด
58. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร (การพัฒนาทีงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการ)
59: คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (การเขียนแผนที่ความคิด)

60. สสจ.สกลนคร (งานหลักประกันสุขภาพ ) เรื่องการจัดการเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
61. ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย (รับผิดชอบจัดทำหนังสือที่ระลึกงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 - ส่วน ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น)
62. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(DIP)
63. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย พ.ร.บ.ยา และ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
64. โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น บรรยาย เรื่อง "เรื่องหมอๆ แต่ไม่หมู"
65. โรงพยาบาลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น บรรยาย เรื่อง "ย่างก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้"
66. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง "ปลุกพลัง สร้างทีม ด้วยการพัฒนา Competency"
ุ67. ศูนย์เซรามิก จ.ลำปาง ฝึกอบรม
68. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมจัดการภาพ ดิจิตอล" - Digital Photography
ุ69. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "การถ่ายภาพเพื่อการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และการวิจัย" Digital Photography for PR
70. กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน บรรยาย "Knowledge Management Network in Pharmacy" จ.อุบลราชธานี
71. โรงเรียนเทคโนโลยีโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา
72. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย จ.ขอนแก่น บรรยาย "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม" ในการอบรม SPA
73. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
74. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชมรม IT บรรยาย การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล (เชิงปฏิบัติการ)
75. โรงงานฟินิคซ์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ อ.น้ำพอง ขอนแก่น บรรยาย การถ่ายภาพดิจิตอล
76. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย การผลิตสื่อทางวิชาการสุขภาพ
77. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร บรรยาย "การสร้างเครือข่าย อย.น้อย" ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน
78. รพ.ชุมแพ บรรยาย "การทำงานเครือข่าย และการเฝ้าระวังปัญหาผู้บริโภค" ณ ค่ายทหาร ร.8 พัน 2 อ.ชุมแพ
79. สวทช. (BIOTECH) บรรยาย การพัฒนาผู้นำ" ค่ายเยาวชน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี
80. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น บรรยาย "เมืองไทยแข็งแรง 6 อ." การสัมมนาสื่อมวลชน
81. รพ.มหาสารคาม CUP มหาสารคาม วิทยากร Workshop "การจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ Outcome Mapping" ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
82. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บรรยายพิเศษ "บริการอย่างไรให้ถูกใจประชาชน" รุ่นที่ 1 พยาบาล รุ่นที่ 2 ลูกจ้างและพนักงาน
83. บรรยายพิเศษ การสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น หัวข้อ "แนวทางสู่เมืองไทยแข็งแรง - การสื่อสารเพื่อสุขภาพ"
84. วิทยากรผู้ช่วยในการบรรยาย การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ โดย ผศ. ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ รพ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
85. บริษัท Malee Samphran สำนักงานใหญ่
86. Pharmacy Competency Workshop สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท
87. การสรุปบทเรียน การดำเนินงานโครงการเอดส์ในเยาวชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
88. การสรุปบทเรียนโครงการ ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในเด็กวัยเรียน กองโภชนาการ กรมอนามัย
89. วิทยากรการสร้างเสริมสุขภาพ เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
90. วิทยากร การสรุปบทเรียน โครงการ HARM reduction จากสารเสพติด ณ จ.เชียงใหม่
91. วิทยากรพิเศษ TQM ให้กับ สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
92. วิทยากรบรรยาย สุขภาพดี แบบพอเพียง ให้กับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.บ้านฝาง ขอนแก่น
93. วิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประกอบการเข้มแข็ง คนกินแข็งเรง" ศูนย์อนามัยที่ 7 จ. อุบลราชธานี
94. วิทยากร เครือข่าย อย.น้อย จ.มุกดาหาร จัดโดย สสจ. มุกดาหาร
95. วิทยากร ผู้ช่วย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Strategy Map โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ โดย นพ. อมร นนทสุต
96. วิทยากร บรรยาย การประยุกต์ใช้ แผนที่ความคิด ในการจัดการความรู้ (Idea Mapping for KM) งาน IC สสจ.ขอนแก่น June 2008
97. วิทยากรบรรยาย "การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning Process) โดยใช้ แผนที่ความคิด" คปสอ. เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย มิ.ย. 2551
98. วิทยากรบรรยาย "การคิดเชิงระบบเพื่อการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพ" โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มิ.ย. 2551
99. วิทยากรบรรยายพิเศษ "การเขียนแผนที่ความคิดสำหรับนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย June 2008
100. อาจารย์พิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ การฝึก COM-MED นักศึกษาศูนย์แพทย์ ม.ขอนแก่น หัวข้อ "การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 อย่างของ นพ. ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ AIC" July 2008
101.

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหน่วยงานบางส่วนที่ เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี ได้มีโอกาสไปรับใช้ในฐานวิทยากร บางหน่วยงานมีโอกาสได้กลับ ไปให้บริการหลายๆ ต่อหลายครั้ง


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Centrer