Prachasan Books Support System - PBSS for All customers
ระบบสนับสนุนสำหรีบลูกค้าที่ซื้อหนังสือจากผลงานการสร้างสรรค์ ของ เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี
หนังสือคุณภาพจาก สำนักพิมพ์ภูมิปัญญาสู่สากล Glocalization Printing Center

   
Buy Now | Order Now มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ผู้ที่ซื้อหนังสือทั้งสองเล่มนี้ ควรจะ download แผนที่ความคิดทั้ง 100 แผ่น เพื่อประกอบการเรียนรู้
และเป็นแนวทางในการเขียนแผนที่ความคิดที่หลากหลายลีลา (Style)

รอพบกับหนังสือดีมีคุณภาพ อัดแน่นด้วยสาระที่คุณต้องการ เร็วๆ นี้

click for more detail
หากคุณชื่นชอบผลงาน MindManager X5 Pro ของ ภก.ประชาสรรณ์
ต้องไม่พลาดอีกเล่มที่จะทำให้คุณรักการเขียนแผนที่ความคิดมากขึ้นไปอีก
"จากภาพในใจสู่ปฏิบัติการความคิด MindManager Pro 6" ผลงานสร้างสรรค์
จาก ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี กำหนดวางแผงต้นปี 2549
ไม่ใช่หนังสือแปล เน้นผสมผสานระหว่างการใช้โปรแกรม Step By Step และการประยุกต์ใช้งานจริง
กับการบริหาร การพัฒนา องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน
อย่าลืมติดตามนะ.... ผลงานสร้างสรรค์ ของสำนักพิมพ์ภูมิปัญญาสู่สากล

หนังสือ ขายดีที่หลายองค์กรเรียกหา เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม
ราคาเล่มละ 300 บาท รายละเอียดการสั่งซื้อ click

รวมแผนที่ความคิดเพื่อชีวิตและการทำงาน (Mind Maps for Work & LIFE)
จากหนังสือ Mind Maps for WORK & LIFE เขียนโดย เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี

ข้อมูลแผนที่ความคิดในรูปแบบของ pdf file เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader (www.adobe.com)

เริ่มต้นที่ความคิด (Idea First)
M1 : แผนที่ ผู้ชนะ 10 คิด เพื่อการคิดเป็น คิดได้ โดย ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | download
M2 : หลักการคิดด้วยมิติ 4 ยอ โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี | download
M3 : หลัก 7 ประการของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี | download
M4 : หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ กับ Dr.Edward de Bono | download
M5 : รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้ (Knowledge Integration) | download
M6 : เข้าใจการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping concept) | download
M7 : การฝึกพัฒนาความคิด (Idea Development) | download
M8: โยนิโสมนสิการ คิดแบบแยบคาย ไม่หยาบคาย | download
M9: การจัดการความคิด (Idea Management) | download
M10: ลายแทงนักคิด (Idea Books) | download
M11: คิดแบบตัว A เพื่อเริ่มต้นความคิด | download
M12 : เข้าใจ Mind Map อย่างลึกซึ้ง | download
M13 : การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map Usage) | download
M14: นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (GREAT Thinker) | download
M15: คนฉลาดฟัง (Effective Listening) | download
M16: กระบวนการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Process) | download
M17: การแก้ปัญหา 3 ลักษณะของ Dr.Edward de Bono | download
M18: การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) | download
M19: กระบวนท่าการคิด...เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) | download
M20: กระบวนท่า..การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) | download
M21: การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) | download
M22: กระบวนท่าของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) | download
M23: การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) | download
M24: คิดอย่างมีกึ๋น...ด้วยปัญญาญาณ (Intuition) | download
M25: รู้จัก Dr.Edward de Bono กูรูด้านระบบการคิด | download
M26: การระดมสมอง (Brainstorming) | download
M27: อัจฉริยภาพของสมองที่คุณยังไม่ได้ใช้มัน | download
M28: พัฒนาสมองลูกให้อัจฉริยะด้วยสองมือคุณ | download

แผนที่ชีวิต (LIFE Maps)
M29: อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ (Stephen R. Covey) | download
M30: สรุปบทเรียนจาก The 8th Habit หนังสือคุณภาพ | download
M31: อุปนิสัย 7 ประการ สู่การเป็นคนคุณภาพ | download
M32: คิดบวกแบบใหญ่ๆ (Big Positive Thinking) | download
M33: สร้างสมดุล งาน ครอบครัว เวลา เงิน | download
M34: ช้างกับกิ่งไม้ (The Great Escape) | download
M35: 31 วันแห่งการสร้างพลังใจ (Andrew Goh) | download
M36: กลยุทธ์การรู้ใจคน John C. Maxwell | download
M37: ความสำเร็จไม่มีสูตรตายตัว...แต่มีกฎตายตัว | download
M38: กินกบตัวนั้นซะ - Eat That Frog | download
M39 : เรียนรู้เรื่องบริหารการเงิน...จากพ่อรวยสอนลูก | download
M40: กำหนดเป้าหมายแล้วลงมือทำ | download
M41: เมื่อปากบอกว่าใช่...แต่ใจบอกว่าไม่ | download
M42: หนังสือที่นายกทักษิณแนะนำให้อ่าน | download
M43: การพัฒนาความฉลาดทั้ง 4 ด้าน (The 8th Habit) | download
M44: พรสวรรค์ 34 ประการ | download
M45: สุขภาพดีเริ่มที่ 11 เอฟ (Healthy by 11F) | download
M46: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ถ้าหัวใจกล้าล้มเหลว | download
M47: ความสำเร็จง่ายๆ สไตล์หมอกระแส | download
M48: ก้าวย่างสู่ความยิ่งใหญ่ (GOOD to GREAT) | download
M49: คาถาคนรุ่นใหม่ KUSANAJA (กูซ่านะจ๊ะ) | download
M50: มาทำสิ่งดีๆ เพื่อแม่กันเถอะ | download

คิดเรื่องงาน (Maps for Work)
M51: วิสัยทัศน์ (Vision) | download
M52: ผู้นำที่ดี D-Leader (12 Ds Leader) | download
M53: แผนที่ความคิดนายกทักษิณ เพื่อพัฒนาประเทศ | download
M54: สังคมไทยกับ Digital Economy | download
M55: การพัฒนาประเทศไทยเชิงบูรณาการ | download
M56: ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปราชการ | download
M57: องค์กรแบบราชการตายแล้ว | download
M58: นโยบายสาธารณะ (Public Policy) | download
M59: I AM READY เราพร้อมทำงานเพื่อประชาชน | download
M60: P.S.O. 1107 ระบบบริการภาคเอกชนและประชาชน | download
M61: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT | download
M62: ประเมินศักยภาพบุคลากรแนวพุทธ | download
M63: กระบวนการการเปลี่ยนแปลง (จอห์น คอตเตอร์) | download
M64: หลักการของการประชุมอย่างสร้างสรรค์ | download
M65: บัญญัติ 10 ประการของผู้ดำเนินการประชุม | download
M66: การประชุมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Meeting) | download
M67: 3 ระดับของทีม เพื่อการสร้างทีมคุณภาพ | download
M68: Making Teams Work - สร้างทีมให้เวิร์ก | download
M69: จอห์น เอแดร์ 1934 ทำงานเป็นทีม (TEAM) | download
M70: หลักการวิทยากร (25 วิ สำหรับ Trainer) | download
M71: เทคนิค A-I-C การประชุมด้วยหัวใจ | download
M72: PDCA วงจร Deming เพื่อการพัฒนาระบบงาน | download
M73: ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) | download
M74: กระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving) | download
M75: การประยุกต์หลักการ 7S เพื่อพัฒนาการทำงาน | download
M76: กระบวนการ 13 ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ | download
M77: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development Team) | download
M78: 10 ข้อผิดพลาดที่พึงระวังของคนใช้กล้องดิจิตอล | download
M79: หลักการทำงานด้วย 12P โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี | download
M80: การเยียวยาด้วยหัวใจถักทอข่ายใยชีวิต | download
M81: กลุ่ม (Group) จุดเริ่มต้นของการสร้างทีม (TEAM) | download
M82: แนวคิด 10 G กระบวนการกลุ่มสำหรับวิทยากร | download
M83: องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย | download
M84: เอช อิกอร์ อันซอฟ กูรูการบริหารเชิงกลยุทธ์ | download
M85: ศึกษาวิธีคิด แจ็ค เวลซ์ | download
M86: กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation Process) | download
M87: หลักการของการมีส่วนร่วม (Participation) | download
M88: ปีเตอร์ เอ็ม เซงเก (กูรู Learning Organization) | download
M89: แผนที่การเรียนรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ | download
M90: สังคมดีเริ่มที่ 5ส โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี | download
M91: 20 เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่อยากลงชุมชน | download
M92: มิจฉาทิฐิ 4 ประการ | download
M93: ประวัติศาสตร์ชุมชน (Community History) | download
M94: โครงสร้างองค์กรชุมชน | download
M95: ผังเครือญาติ (Family Tree) | download
M96: ได้เวลาโก อินเตอร์ - Time for Go Inter | download
M97: แนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้วย 10L | download
M98: 5ส ยุคใหม่ ทำไดดด้วยตนเอง | download
M99: ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ กับหมอประเวศ | download
M100: ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Computer Security) | download

หนังสือเล่มสมบูรณ์ จะมีรายละเอียดอธิบายแผนที่ความคิดแต่ละแผ่น เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากที่สุด
หากต้องการตัวอย่างหน้าในหนังสือ   click
สำหรับหน่วยงานที่ต้องการฝึกอบรม "หลักสูตร : พัฒนาการคิดคุณภาพชีวิตและการทำงาน" ซึ่งใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการบรรยาย โดยวิทยากร : เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่หมายเลย 0-1661-8579 หรือส่งรายละเอียดความต้องการของหน่วยงานเพื่อเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม ที่ prachasan@gmail.com

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
Glocalization Training Center