Download Center
ศูนย์กลางการดาวน์โหลดข้อมูล
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

          เรามีบริการให้ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ หลากหลาย เพื่อท่านผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น E-book ในรูปแบบของ pdf file โปรแกรมที่พัฒนาจึ้นโดย MS Access ระบบฐานข้อมูล ผลงาน เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

E-Book หนังสืออิเลคทรอนิคส์
click (เพื่อสู่หน้าหลัก E-Book)
          >>> คู่มือ ประกอบการฝึกอบรม การบรรยาย ของเภสัชกรประชาสรรณ์
                            >>>การจัดการความคิด (Idea Management)
          >>> การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
          >>> คู่มือวิทยากรกระบวนการ โครงการ อย.น้อย กระทรวงสาธารณสุข

ทุกโปรแกรม ผมพัฒนาเพื่อการเรียนรู้เป็นงานอดิเรกในยามว่าง
จากงานประจำ หวังว่า ทุกท่านได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
หากมีข้อเสนอแนะหรือได้นำไปพัฒนาเพิ่มเติม
ว่างๆ e-mail มาเล่าให้กันฟังบ้างนะครับ

MS Access โปรแกรมระบบฐานข้อมูลต่างๆ (Zip files)
          >>> ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP database click
          >>> โปรแกรมพิมพ์ใบประกาศ GMP สถานที่ผลิตอาหาร click
          >>> โปรแกรมข้อมูลสถานประกอบการผลิตอาหาร (Food Act) click
          >>> โปรแกรม บริหารเวชภัณฑ์ (Suthep2K) สำหรับ MS Access 97 click (Free of Charge)
          >>> โปรแกรม บริหารเวชภัณฑ์ (Suthep2k version 3.01) สำหรับ MS Access 2000 /2002/2003 click (รุ่นก่อน beta test)
          >>> โปรแกรมบริหารพัสดุ สำนักงาน Coming Soon!!! Free again
          >>> โปรแกรมคุรุภัณฑ์สำนักงาน Coming Soon!!! Free !!!!! (หากต้องการอบรม และคู่มือ ค่อยจ่ายเงิน)

Theme สำหรับ Pocket PC : ภาพสวยๆ เอาไปติดหน้าจอ PPC Hot!!!
          click เพื่อชมตัวอย่าง Theme สวยๆ click

Mind Maps แผนที่ความคิด เพื่อทุกคน
                              
> รวมแผนที่ความคิด 100 แผ่นเพื่อ ชีวิตและการทำงาน click

future plan
: รอพบกับผลงาน ของทีมงาน ที่จะนำมาให้ท่าน Download อีกมากมาย


เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4332-4071  
 e-mail : glocalization@thaialnd.com  
 (( www.prachasan.com  |  www.glocalization.org  ))