หนังสืออิเล็คทรอนิกส์สำหรับทุกคน
ทุกเล่มรับประกันความพอใจ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และการจัดการความรู้สู่ชุมชน
(Knowledge Management)

โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์  แสนภักดี M.P.H. (ม.เชียงใหม่) Ph.D.(ม.ขอนแก่น)
- Mr.Prachasan Saenpakdee -
<Speaker> | <Author> |  <Trainer> |  <Consultant>
Your Dream, We Do
my Vision

ผลงานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานต่างๆ นำเสนอเรื่องราวของ ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี (pdf) click

ผลงานสร้างสรรค์ ทีมงานวิชาการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
นำทีมโดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. (KKU)
             วิทยากรสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล
             นายเดโช แสนภักดี วิทยากรด้านการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล


เอกสาร e-book อ่านด้วย Acrobat Reader หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งกรุณา download
คู่มือ อย.น้อยมาแล้ว

หลักสูตรฝึกอบรม ของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
ที่ใช้เอกสาร E-Book ประกอบการบรรยายและอบรม
click here for more     

ปกหนังสือ
รายละเอียด(Description)
download info
คู่มือถ่ายภาพรับปริญญา คู่มือการถ่ายภาพงานรับปริญญาสำหรับบัณฑิต ทุกสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ได้เป็นอย่างดี เอกสารแจกฟรีเพื่อทุกคน...
สำหรับ : บัรฑิต และช่างภาพสมัคร รวมทั้งผู้สนในรับงานถ่ายภาพ
จำนวน : 21 หน้า
Download pdf file
New Handout เอกสารประกอบการบรรยาย : การจัดการความคิดเชิงระบบ
สถานที่ : สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 มหาสารคาม
วันที่ 10 เมษายน 2550
Download pdf file
จำนวน 19 หน้า (6.66 MB)
New Handout เอกสารประกอบการบรรยาย : เตรียมให้พร้อมก่อนไปทำงาน (ทำงานอย่างมีความสุข)
สถานที่ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 (6 March 2007)
Download pdf file
จำนวน 12 หน้า (3.7 MB)
New Sheet เอกสารประกอบการบรรยาย : To be Healthy Younger รร.วังลิ้นฟ้า จ.กาฬสินธุ์
สถานที่ โรงแรม ตักศิลา อ. เมือง จ.มหาสารคาม
Download pdf file
จำนวน 7 หน้า
New Sheet เอกสารประกอบการบรรยาย : การพัฒนากระบวนการ TQM
สถานที่บรรยาย : สำนักงานสาธารณสุข กิ่งอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
วันที่ : 4 มกราคม 2550
Download pdf file
จำนวน 11 หน้า
New Sheet เอกสารประกอบการบรรยาย : การคิดสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารพันธุ์ใหม่
สถานที่บรรยาย : ผู้บริหารบริษัทเอกชน ที่ กทม.
Download pdf file
จำนวน 10 หน้า
New Sheet เอกสารประกอบการบรรยาย : การทำงานเป็นทีมและการบรรลุเป้าหมายชีวิต
สถานที่บรรยาย : บริษัท ผลิตเครื่องดื่ม ที่จังหวัดขอนแก่น (ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ)
Download pdf file
ขนาด 4.6 MB
New Sheet เอกสารประกอบการบรยาย : การคุ้มครองผู้บริโภค และ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522
สถานที่บรรยาย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin)
วันที่ 13 ตุลาคม 2549
Download pdf file
ขนาด 1.6 MB
New Sheet เอกสารประกอบการบรรยาย Mind Map การเขียนแผนที่ความคิด สำหรับการเตรียมตัว ออกฝึกภาคสนาม ร่วม COM MED นักศึกษาศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื้อหา : เอกสารจะเป็นเครื่องมือ 7 ชนิด ของการทำงานชุมชน ดร. โกมาตร
สถานที่บรรยาย : ห้องประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 6 ตุลาคม 49
Download pdf file
ขนาด 1.8 MB
new sheet เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาสุขภาพชุมชน
องค์กร/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลูกฮักรักษ์สุขภาพ) 9 ก.ย. 49
เนื้อหา : เอกสารคุยกันถึงแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน เครื่องมือการทำงานชุมชน กรอบในการคิดนอกกรอบ
Download pdf file (15p)
ขนาด 2.6 MB
รวมแผนที่ความคิดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสัมมนา "สื่อเสียงสื่อสารสุขภาพ" ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดพิษณุโลก 26-27 สิงหาคม 2549 เป็นเอกสารจำนวน 15 แผ่น รวบรวมเรื่องราวสาระในรูปแบบของแผนที่ความคิด เอกสารแผ่นนี้ ชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรม และสัมมนา นักจัดรายการวิทยุชุมชน และ/หรือ การสื่อสารสุขภาพ
ลิขสิทธิ์เอกสาร : เอกสารชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี หากต้องการนำไปเผยแพร่ กรุณา แจ้งให้ทราบผ่าน e-mail : prachasan@gmail.com ยินดีให้นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
Download pdf file (15p)
ขนาด 2.9 MB
ืnew sheet เอกสารประกอบการบรรยาย "การอบรมอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ จ.ขอนแก่น" (7 หน้า) download
new sheet เอกสารประกอบการบรรยาย การทำงานเป็นทีมเพื่อผลักดัน Healthy THAILAND (13 หน้า)
(หน่วยงานที่จัด กลุ่มงานเวชกรรม รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม)
download
new sheet เอกสารประกอบการบรรยาย มาตรฐาน อย. และ GMP ให้กับพัฒนาชุมชน (4 หน้า)
(หน่วยงานที่จัด พัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น กลุ่มแม่บ้าน OTOP)
download
ืnew book เอกสารประกอบการบรรยาย วิทยากรกระบวนการ จ.บุรีรัมย์
(หน่วยงาน สสจ.บุรีรัมย์ โครงการ เด็กไทยทำได้ รร.สร้างเสริมสุขภาพ)
download
new book เอกสารประกอบการบรรยาย Mind Map (MindManager Pro 6)
(บริษัทเอกชน แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัด)
download
Outcome Mapping Workbook ชื่อเอกสาร : Outcome Mapping Workshop ปฏิบัติการแผนที่ผลลัพธ์
รายละเอียด : เอกสารประกอบการปฏิบัติการทำ Workshop เรื่อง แผนที่ผลลัพธ์ เป็นเอกสาร Step by Step ที่ผู้ใช้จะใช้งานคู่กับหนังสือ Outcome Mapping ของ สสส. หนังสือเล่มนี้ ศูนย์ฝึกอบรมใช้ประกอบการทำ Workshop ให้กับ หน่วยงานต่างๆ
ผู้ใช้ : วิทยากรกระบวนการและผู้ที่สนใจการประเมินผลแผนงานโครงการ แนวใหม่
ขนาดแฟ้ม : 6 MB
จำนวน 68 หน้า
download
code : PEB021
Mind Map for Idea Management

ชื่อเอกสาร : Mind Map for Idea Management แผนที่ความคิด สำหรับการจัดการความคิด
รายละเอียด : เอกสารประกอบการบรรยาย Mind Map ของ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี ให้กับ Biotech โครงการค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความเป็นผู้นำสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ใช้ : ผู้สนใจ เรื่องการจัดการความคิด และเรียนรู้เรื่องของ Mind Map

ขนาดแฟ้ม 2.5 MB
จำนวน 24 หน้า
download
code : PEB020
ชื่อเอกสาร : Learning Organization - LO
รายละเอียด : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการบรรยาย ของ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี ให้กับ รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ในงาน มหกรรมคุณภาพ
ผู้ใช้ : ทุกคน ข้าราชการ และวิทยากรกระบวนการ
ขนาดแฟ้ม 0.8 MB
จำนวน 8 หน้า
download
code : PEB019

ชื่อเอกสาร : Pharmacist Competency
รายละเอียด : เรียนรู้เรื่องราวของ Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เอกสารฉบับนี้ ภก.ประชาสรรณ์ ใช้ในการประกอบ
การบรรยาย การพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้กับ กลุ่มงานเภสัชกรรม ของโรงพยาบาล แห่งหนึ่งทางภาคเหนือ
ผู้ใช้ : ทุกคนที่สนใจพัฒนาตนเเองสู่การเป็นคนคุณภาพ

ขนาดแฟ้ม 2.26 MB
จำนวน 10 หน้า
download

code : PEB018

ชื่อเอกสาร : Mind Maps for WORK & LIFE
รายละเอียด : รวมแผนที่ความคิดจำนวน 100 แผ่น เพื่อชีวิตและการทำงาน
เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มเต็ม ให้ download free ในรูปแบบของ pdf file
หากต้องการเล่มสมบูรณ์หนา กว่า 250 หน้า สั่งซื้อได้ตามรายละเอียดหน้าเว็บ
ผู้ใช้ : วิทยากร หรือผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้กับการทำงานและชีวิต

ขนาดแฟ้ม : แผ่นละ 0.5 MB
จำนวน 100 แผ่น แยกแผ่นเดี่ยว
download
Free of Charge !!!!!
code : PEB017

ชื่อเอกสาร : เครือข่ายการจัดการความรู้ในงานเภสัชกรรม
Knowledge Management Network in Pharmacy
รายละเอียด : เนื้อหาเน้นประเด็นสำคัญ การจัดการความรู้ กระบวนการ เครื่องมือ ปัจจัยหนุนเอื้อ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization - LO)
ผู้ใช้ : เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบการบรรยาย ของ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน จัดการ ประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 ตุลาคม 2548

ขนาดไฟล์ : 4.85 MB
จำนวน 10 หน้า
download
must !!!!!! (เอกสารหายาก)
code : PEB016

ชื่อหนังสือ : TEAM - การพัฒนาพลังการทำงานเป็นทีม
รายละเอียด : เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาพลังทีมงาน สำหรับทีมงาน ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ภก.ประชาสรรณ์ ใช้ในการบรรยาย ที่จังหวัด อุบลราชธานี ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ผู้ใช้ : ผู้สนใจการทำงานเป็นทีม หรือผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ขนาดไฟล์ : 3.02 MB
จำนวน 28 หน้า
download (zip)
code : PEB015
ชื่อหนังสือ : มองผ่านเลนส์ (Through The Lens)
เป็นการรวมผลงานคอมลัมน์ มองผ่านเลนส์ ของเภสัชกรประชาสรรณ์ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารสาธารณสุขขอนแก่น โดยใช้นามปากกาว่า DigitaLife
ผู้ใช้ : ผู้ที่สนใจเรื่องราวของการสื่อความคิดด้วยภาพ และการถ่ายภาพ
ขนาดไฟล์ : 1.63 MB
จำนวน : 17 หน้า
download
code : PEB014
เอกสาร นายวัด บุตุธรรม ชื่อหนังสือ : สรุปผลงานและกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายวัด บุตุธรรม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผุ้บริโภค ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2548
เนื้อหา : เป็นเอกสาร ที่รวบรวมผลงาน ในการประกวด อสม.ดีเด่น สาขา คุ้มครองผู้บริโภค ระดับชาติ เอกสารชุดนี้ผลิตโดยทีมงาน สาธารณสุข อ.ชุมแพ
ผู้ใช้ : เหมาะสม ผู้สนใจที่ทำงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกระดับ โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องการสร้างผู้นำใหม่ด้าน คบส.
ขนาดไฟล์ : 1.8 MB
จำนวนหน้า : 69 หน้า
download< zip (1.7 MB)
code : PEB013
ชื่อหนังสือ : 50 ความคิด นำชีวิตสู่ความสำเร็จ
เนื้อหา/ประยุกต์ : รวมแนวคิดดีๆ เพื่อนำชีวิตสู่ความสำเร็จ สร้างพลังใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนแสวงหา
ผู้ใช้ : ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากธรรมดา สู่ความยิ่งใหญ่
ขนาดไฟล์ : 107 KB
จำนวนหน้า : 14 หน้า
download now
code : PEB012
ชื่อหนังสือ : Strategic Management Tools (การบริหารเชิงกลยุทธ์)
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เอกสารประกอบการบรรยาย การประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์กับการบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุข เขต 4 ประสานการจัดอบรมโดย สสจ.ปทุมธานี เนื้อเน้นเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map® เนื้อหาแน่นน่าสนใจ
ผู้ใช้ : ข้าราชการ ทุกหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ : 3.11 MB
จำนวนหน้า : 55 หน้า
download now
code : PEB011
ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการสัมมนาแกนนำผู้บริโภค อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : นำเสนอเรื่องสิทธิของผู้บริโภค การรวมกลุ่ม การอ่านฉลาก เป็นเอกสารประกอบการอบรมแกนนำ มีทั้งรูปแบบตัวหนังสือและ Mind Map เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ใช้ประกอบการอบรม แกนนำผู้บริโภค ให้กับ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ผู้ใช้ : เอกสารฉบับนี้เหมาะกับการอบรมผู้บริโภค

ขนาดไฟล์ : 2.10 MB
จำนวนหน้า : 32 หน้า
download now
code : PEB010

ชื่อหนังสือ : เอกสารเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ พ.ร.บ.อาหาร อบจ.
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. อาหาร 2522 ใช้ประกอบการบรรยาย การเตรียมความพร้อม อบจ. เทศบาล ให้กับ สสจ.สกลนคร /มหาสารคาม /ขอนแก่น /โคราช /กาฬสินธุ์
ผู้ใช้ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหาร
ขนาดไฟล์ : 1.96 MB
จำนวนหน้า : 35 หน้า
download now
อบต.กาฬสินธุ์,อุดรธาน
download here (10 หน้า)
code : PEB009
ชื่อหนังสือ : Technology for Management and Web design
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการยุคใหม่ และ แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี ใช้ประกอบบรรยายให้กับ อบต.เมืองเก่า ขอนแก่น
ผู้ใช้ : เหมาะสำหรับผู้สนใจ การพัฒนาเว็บไซต์ และการบริหารงานด้วย technology
ขนาดไฟล์ : 4.60 MB
จำนวนหน้า : 55 หน้า
download now
code : PEB008
ชื่อหนังสือ : แนวคิดการบริหารการพัฒนายุคใหม่
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เนื้อหาเน้นเรื่องการบริหารงานยุคใหม่ Change Management แนวคิดใหม่ ๆในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นเอกสารประกอบ การบรรยาย ของภก.ประชาสรรณ์ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
ผู้ใช้ : ผู้สนใจการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานรัฐ เอกชน
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
จำนวนหน้า : 80 หน้า
download now (Zip)
code : PEB007
ชื่อหนังสือ : Idea Management- การจัดการความคิด  เล่ม 1
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการความคิด ใช้ในการบรรยาย ในการอบรมการใช้ โปรแกรม MindManager X5 สำหรับ นศ.ป.โท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 26 กันยายน 2545 เนื้อหานำเสนอ เรื่องของการจัดการความคิด เพื่อไปสู่การพัฒนาการทำงาน
ผู้ใช้ : ผู้สนใจทางด้านการจัดการความคิด นักคิด นักศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ
ขนาดไฟล์ : 6.4 MB
จำนวนหน้า 103 หน้า
download now(pdf) เล่ม 1
download (pdf) เล่ม 2 (106 p)
เอกสาร
code : PEB006
ชื่อหนังสือ : แผนที่ความคิดเพื่อการเรียนรู้ชีวิตและชุมชน
              Mind Map for Life and Community Learning
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เป็นการรวมแผนที่ความคิดสำหรับการทำงาน ชุมชน เหมาะกับผู้ที่ต้องทำงานกับชุมชน เช่น นักศึกษาภาคสนาม เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย รวมทั้ง งานพัฒนาชุมชน ทั้งหมดอยู่ในรูปของ Mind Map®
ผู้ใช้ : ผู้สนใจโดยทั่วไปที่ต้องการเอกสารในรูปแบบ Mind Map®

ขนาดไฟล์ : 1.9 MB
จำนวน : 23 หน้า
download now(pdf)
เอกสาร
code : PEB005

ชื่อหนังสือ : Sustainable Community Development การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เนื้อหาเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบการบรรยาย นักศึกษาปริญญาโท กายภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตุลาคม 47)
ผู้ใช้ : ผู้สนใจ การพัฒนา อย่างยั่งยืน
ขนาดไฟล์ : 3.4 MB
จำนวน 60 หน้า
download now (pdf)
เอกสาร
code : PEB004
อย.น้อย เพื่อชาว คบส. ชื่อหนังสือ : รวมแผนที่ความคิด สำหรับวิทยากรกระบวนการ โครงการ อย.น้อย
เนื้อหา : องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ สำหรับ วิทยากรกระบวนการ Facilitator โครงการ อย.น้อย ของ อย. และโครงการอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียน เหมาะกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ อย.น้อย เป็นเอกสารที่ ภก.ประชาสรรณ์ ใช้ประกอบ การทำกระบวนการกลุ่ม อย.น้อย ให้กับ สสจ.ในเขตภาคอีสาน
ผู้ใช้ : วิทยากรกระบวนการ อย.น้อย

ขนาดไฟล์ 3.71 MB
จำนวน 52 หน้า
download now (pdf)
เอกสาร
code : PEB003

Idea Management เล่ม 2
ชื่อหนังสือ : Idea Management- การจัดการความคิด   เล่ม 2
เนื้อหา/ประยุกต์ใช้ : เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการความคิด ใช้ในการบรรยาย ในการอบรมการใช้ โปรแกรม MindManager X5 สำหรับ นศ.ป.โท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 26 กันยายน 2545 เนื้อหานำเสนอ เรื่องของการจัดการความคิด เพื่อไปสู่การพัฒนาการทำงาน
ผู้ใช้ : ผู้สนใจทางด้านการจัดการความคิด นักคิด นักศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ
ขนาดไฟล์ : 6.04 MB
จำนวนหน้า 106 หน้า
download (pdf) เล่ม 2
เอกสาร
code : PEB020
ชื่อหนังสือ : แนวคิดการบริหารการพัฒนาเป็นทีมงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านพฤติกรรม บริการ (Teamwork Development Administration Concept for Excellence Service)
เนื้อหา : เน้นไปที่การพัฒนาบุคลาการ ความเข้าใจ การทำงานเป็นทีม เรียบเรียงไว้ในรูปแบบ Mind Map และแผนภาพที่เข้าใจง่าย
ผู้ใช้ : วิทยากร หรือผู้สนใจทั่วไป
หมายเหตุ : เอกสารชุดนี้ ใช้ประกอบการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ
download (4.3 MB) Zip
เอกสาร pdf จำนวน 100 หน้า
code : PEB002
ชื่อหนังสือ : Mapping Mind by Mind Mapping
เนื้อหา : รวบรวมแนวคิด เรื่องการเขียนแผนที่ความคิด พร้อมตัวอย่าง ประกอบจำนวนมาก ประกอบการฝึกอบรม การเขียน แผนที่ความคิดด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21-22 มิถุนายน 2548
download (2.9 MB)
เอกสาร pdf จำนวน 28 หน้า
(เอกสาร คณะมนุษย์ KU)
code : PEB001
อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ โดยไม่ทำเป็นการค้าหรือเชิงพาณิชย์
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการอบรมติดต่อวิทยากรบรรยาย โทร . 08-1661-8579 ดร. ภก.ประชาสรรด์ แสนภักดี

คู่มือการใช้โปรแกรม MindManager X5 Pro   Mind Maps for Work & LIFE
หนังสือคุณภาพที่ไม่ควรพลาด

หลักสูตรฝึกอบรม ของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
ที่ใช้เอกสาร E-Book ประกอบการบรรยายและอบรม
click here for more     


ต้องการเข้ารับการอบรมเต็มหลักสูตร ติดต่อได้โดยตรง
contact
: ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
(Glocalization Training Center)
e-mail : dmindmap@yahoo.com
จดหมาย : เลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรสาร : 0-4332-4071