หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน
TEAM Building

ทีมงานวิทยากร :
เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. (ม.เชียงใหม่)
อาจารย์เดโช แสนภักดี (ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรม ม.เกษตร) click

เนื้อหาหลักสูตร :
       หลักสูตรการทำงานเป็นทีม (TEAM Building) เพื่อการสร้างทีมงาน และพัฒนาทีมงานสู่การเป็นทีมงานสุดยอดคุณภาพ (Greatness Quality TEAM) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Training Center) เพื่อรองรับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลง ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์กรมาระดับหนึ่งแล้ว (ผ่านการทำ OD หรือ Organization Developmment) เพื่อต่อยอดการพัฒนา ด้วยหลักสูตร การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (TEAM Work) การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ
       1) การค้นหาเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน (GOALs!!) ตามหลักการของ Brian Tracy ผู้เขียนหนังสือ GOALs!!!
       2) วางแผนสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต (Planning to Success)
       3) ร่วมกันวาดภาพฝันสู่ความเป็นทีมสุดยอดคุณภาพ (Mind Map of DREAM team)
       4) เรียนรู้การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ของ Edward de Bono ระหว่างการอบรม
       5) เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม การคิดด้วย Mind Map ของ Tony Buzan
       7) การจัดการพัฒนาตนเอง ด้วยอุปนิสัยประสิทธิภาพ 7 ประการ ของ Stephen R. Covey
       8) แนะนำหนังสือ เพื่อการพัฒนาตนเอง (Book for Read)

จำนวนเวลาอบรม :
       หลักสูตรการอบรม การทำงานเป็นทีม ใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 1 วัน (วิชาการ หลักการ และการฝึกการคิด การเขียน การแลกเปลี่ยน)

หน่วยงานที่เราสนใจร่วมทำงาน :

       หน่วยงานที่สามารถใช้บริการ การฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 5 คนไปจนถึง 200 คน หรือมากกว่านั้น สามารถใช้บริการจากเราได้ หากท่านมีฝันที่จะพัีฒนาการทำงานให้เปลี่ยนแปลงไป ทำงานเป็นทีมเวิร์ก ส่งต่อความฝันมาให้เราดูแล (Your Dream, We Do) และเรายืนยันได้ว่า "เงินที่เท่ากัน เราให้ท่านมากกว่า"

เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม :
       เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดกระบวนการ ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมอบรม และเรียนรู้ ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลายดังต่อไปนี้
       1) หลักการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats - Edward de Bono)
       2) การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อการจัดการความคิด
       3) การระดมความคิดเห็น/ระดมสมอง (Idea Storming / Brainstorming) เพื่อจัดการความหลากหลายทางความคิด
       4) Shopping / Sharing Ideas การแลกเปลี่ยนแบบ Shopping
       5) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process)

เอกสารประกอบการฝึกอบรม :
       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ ทีมงานเราได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ในรูปแบบ Customize ที่ปรับให้เข้าร่วมความต้ิองการของแต่้ละองค์กร ที่มีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อม ดูตัวอย่างเอกสารได้จาก E-book section click

ติดต่อพัฒนาหลักสูตร :
       เพื่อให้การฝึกอบรมตรงกับความต้องการของหน่้วยงานมากที่สุด ติดต่อ ประสานงานการออกแบบหลักสูตรร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล โดยตรงที่ เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 หรือ e-mail : glocalization@thailand.com หรือโทรสาร 0-4332-4071

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม :
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ของทีมงานวิทยากร และค่าวิทยากร รวมทั้งค่าเอกสารประกอบการอบรม (เอกสารต้นฉบับที่จัดเตรียม เฉพาะแต่ละหน่วยงาน)

เสร็จสิ้นการอบรม :
       เมือเสร็จสิ้นการอบรม ทีมงาน เราจะส่งมอบ ภาพกิจกรรม ในระหว่างการอบรม ที่ทีมงานวิทยากร บันทึกไว้ให้กับ หน่วยงานผู้จัด รวมทั้ง ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ หรือระดมความคิดเห็นของที่ประชุม ในรูปแบบ เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (Digital File)

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล-ขอนแก่น
Glocalization Training Center