ผลงานสร้างสรรค์
การบรรยาย-วิทยากร-อาจารย์พิเศษ-กระบวนกร
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักด

ศูนย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. 24
ผู้อำนวยศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล

Academic CV - ประวัติทางวิชาการ click
รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่ เภสัชกรประชาสรรณ์ ได้มีโอกาสรับใช้ click

ผลงานสร้างสรรค์ ที่หน่วยงานต่างๆ นำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์ เอกสารในรูปแบบ PDF click

ผมจะทำให้คนรุ่นใหม่ พัฒนาตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างชาติ สร้างบ้านเมือง และการเมืองใหม่
เฮ็ดดีไว้ไผ่บ่เห็นกะตามซ่าง เฮ็ดซั่วไว้ไผ่ซิย่องกะซ่างตาม

 

ผลงานสร้างสรรค์ในฐานะวิทยากร-อาจารย์พิเศษ-พิธีกร
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี M.P.H. Chiang Mai U. Ph.D. (Development Science) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีสาน ประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Training Center)

หน่วยงาน/องค์กร (หัวข้อบรรยาย
)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (พ.ร.บ.อาหาร)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (อบรมผู้บริโภค หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน | พ.ร.บ.อาหาร)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (อบรมผู้บริโภค หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน | พ.ร.บ.อาหาร)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (อบรมผู้บริโภค หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (อบรมผู้บริโภค หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน | พ.ร.บ.อาหาร)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (อบรมผู้บริโภค หูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (แกนนำผู้บริโภค | การบริหารการเงิน | พ.ร.บ.อาหาร)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (GMP น้ำแข็ง / น้ำดื่ม , การบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์ , , Project Management)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (การประชุมภาคฯเภสัช สสจ. หัวข้อ RBMS)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (การถ่ายโอนภารกิจ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ไปยัง อบจ. เทศบาล)

- ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การออกกำลังกาย / การใช้ยา)
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรขอนแก่น ( /การใช้ยา / การคุ้มครองผู้บริโภค)
- สถาบันราชภัฎมหาสารคาม (การเตรียมตัวก่อนการทำงาน หลักสูตร กศวป.)
- โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (เครื่องมือการบริหารยุคใหม่ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
- โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (หลักการทำงานชุมชน เรียนรู้การพัฒนา พัฒนาการเรียนรู้)
- โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น (อบรมแกนนำผู้บริโภค อบรมกลุ่มแม่บ้าน OTOP)
- สถาบันวิวัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP)
- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (การฆ่าตัวตาย /เซ็กส์ในวัยรุ่นวุ่นจริงหรือ)
- โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
- โครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ งบประมาณ สสส. (วิทยุชุมชน จ.ภูเก็ต / ของเล่นเด็ก กทม.)
- วิทยาลัยเกษตรมัญจาคีรีขอนแก่น (วิทยุชุมชน)
- โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (การบริหารเวชภัณฑ์ | Balanced Scorecard | ประชาคาสุขภาพ)
- เครือข่ายชุมชนเมือง ประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น (บรรยาย อบรมแกนนำเยาวชน น้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ)
- ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 (ศคร.) ขอนแก่น
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ปริญญาโทคุ้มครองผู้บริโภค)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม (วิทยาเขต นครพนม โคราช อุดรธานี หลักสูตร สบ.ต่อเนื่อง 2 ปี)
- คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม)
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เทคนิคการเป็นวิทยากร | เทคนิคการถ่ายภาพ)
- โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (อบรมแกนนำผู้บริโภค)
- คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การใช้ยา)
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการ (กรมวิทย์)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขต 4 ประทุมธานี (และเครื่องมือบริหารงานยุคใหม่)
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ อบรมความรู้ หน.โยธา อบต. ทั่วภาคอีสาน จำนวน 28 รุ่น ตลอดปี 47)


- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (การพัฒนาเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงาน)
- ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน (สช.) ขอนแก่น (การพัฒนาเว็บไซต์ การประชุมแกนนำพิทักษ์สิทธิ์)
- มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การถ่ายภาพเบื้องต้น)
- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เทคนิคการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ)
- วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (การบริโภคปลอดภัย และยาดองเหล้าอันตราย)
- ชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น (บรรยายการถ่ายภาพรับปริญญา 2539 - ปัจจุบัน)
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (OD - Organization Development)
- โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
- กระทรวงสาธารณสุข ( กับการบริหารงาน แอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัธยา จ.ชลบุรี)
- องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (อบรมแกนนำผู้บริโภค)
- สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ชุมนุมถ่ายภาพ (บรรยายการถ่ายภาพเบื้องต้น)
- วิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดร้อยเอ็ด (เรื่องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน GMP)
- วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น (ผู้รับอนุญาต นพ.กระแส ชนะวงศ์) หัวข้อการทำงานเป็นทีม (TeamWork) 25 ต.ค.47 click
- คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ปริญญาโท หัวข้อ "การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" 29 ต.ค. 47
- สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดขอนแก่น (HS4AK) เป็นพิธีกรงาน EyeBall ครบรอบ 13 ปี 6 พ.ย. 47 ณ อุทยานเกษตร ม.ขอนแก่น
- โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น "ผู้ดำเนินการอภิปราย" การประชุมผู้ประกอบการพบผู้บริโภค 15 พ.ย. 2547
- กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สสจ.ขอนแก่น "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยไทยสปา" 17 พ.ย. 2547 ณ รพ.เวชประสิทธิ์ ขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร สบ- สาธารณสุขศาสตร์ ต่อเนื่อง 11 ธ.ค. 47 วิทยาเขต ยโสธร
- สสจ.ขอนแก่น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค " อย.น้อย ในดรงเรียน " 22 พ.ย. 2547 โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล
- สสจ.ยโสธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค "อย.น้อย Day camp" 23 พฤศจิกายน 2547
- ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดที่ 6 ขอนแก่น เป็นพิธีกรงาน จักรยานต้านยาเสพติด 5 ธันวาคม 2547 ณ ศูนย์เสพติด ขอนแก่น
- สสจ.สกลนคร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค "อย.น้อย Day camp" 8 ธันวาคม 2547
- ชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น วิทยากรบรรยาย "ถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอล" 11 ธันวาคม 2547 ณ รพ.เวชประสิทธิ์ ขอนแก่น
- สสจ.มุกดาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค "อย.น้อย Day Camp" 22 ธันวาคม 2547
- สสจ.กาฬสินธุ์ "อย.น้อย Day Camp " ราชภัฎกาฬสินธุ์
- สสจ.กาฬสินธุ์ "การเตรียมความพร้อมท้องถิ่น พ.ร.บ.อาหาร " จัดโดย อย. 7 เมษายน 2548
- รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น "เครื่องสำอางและความงาม" 21 เมษายน 2548
- สสจ.บุรีรัมย์ การอบรมวิทยากรกระบวนการ "การพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ" 26 เมษายน 2548
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดร.ชาญชัย จารุภาชน์) "หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 13-17 มิถุนายน2548 ณ รร.โซฟิเทล จ.ขอนแก่น
2550 - ปัจจุบัน
- โรงพยาบาลมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น "การจัดทำแผนชุมชน" สำหรับ อสม. และผู้นำชุมชน จำนวน 4 รุ่น มกราคม - เมษายน 2551
- วิทยากรร่วมในทีม การพัฒนาแผนเครือข่าย ที่ อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น
- การจัดการความคิด และแผนที่ผลลัพธ์ สสจ.เชียงราย มีนาคม 2551
- กิจกรรม OD และการทำงานเป็นทีม รพ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น สถานที่จัดกิจกรรม ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
- การคิดเชิง Critical และการใช้แผนที่ความคิด เครือข่าย วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยสาธารณสุข 7 สถาบัน ภาคใต้ เจ้าภาพ วิทยาลัยยะลา จัดกิจกรรมที่ หาดใหญ่
- ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลักสูตรการพูดในที่ชุมชน สำหรับผู้ใหญ่บ้าน เมษายน 2551
- การคิดเชิงระบบ (System Thinking) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จ.สงขลา 2 พ.ค. 2551
- Idea Mapping and KM งาน IC สสจ.ขอนแก่น มิ.ย. 2551 (Koan Khon Kaen)
- การคิดเชิงระบบ (System Thinking) โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 23-25 มิ.ย. 2551
- การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning Process - PLP) รพ.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2551
- ทีมวิทยากร กระบวนการ โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ ลงทำงานพื้นที่ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย คณะเภสัช มข.) พ.ค.-มิ.ย. 2551
- วิทยากรโครงการประชุม Strategic Planning and Competency Development Model คณะเภสัชศาสตร์ มข. (ดร. ชาญชัย จารุภาชน์) 16-20 มิ.ย. 2551
- การประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด (Idea Mapping) กับการเรียนการสอนแบบ Constructivism รร.วัดหัวโพธิ์ อ.บางโพธิ์ จ.ราชบุรี. พ.ค. 2551
- บรรยาย "การใช้เครื่องมือ 7 อย่าง ในการทำงานชุมชน นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์" การฝึก COM-MED คณะแพทยศาสตร์ มข. 5 ก.ค. 2551
- บรรยาย "การดูแลสุขภาพองค์รวม /คนไทยไร้พุง/อาหารปลอดภัย" รพ.ขอนแก่น ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 26-27 ก.ค. 2551
- บรรยาย "การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร (Knowledge Management for Administrator)" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 28 กรกฎาคม 2551
- บรรยาย "บทบาทของสมาชิก ชมรมรักหัวใจ มหาสารคาม" โรงแรมวสุ อ.เมือง มหาสารคาม จัดโดยเครือข่ายนักหัวใจ มหาสารคาม 29 กรกฎาคม 2551
- วิทยากร "การเป็นวิทยากรกระบวนการ ประชาคม" อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 5-6 สิงหาคม 2551
- workshop "การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศงานของงานบริการ" โรงพยาบาลห้วยแถลง 9-10,16-17 สิงหาคม 2551
- workshop "Excellence Top Team" การสร้างสุดยอดทีมงาน โรงพยาบาลขามสะแกแสง 18-19 สิงหาคม 2551 ณ P.S. ฟาร์ม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
- การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน การดำเนินงาน Occupational Health ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น พ.ย. 2551 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
- การจัดการความคิดเพื่อชีวิต และการทำงาน (Idea management for Work & Life) มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 8-9 พฤศจิกายน 51 หิ่งห้อย ชาเลต์ ศรีราชา
- โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ (สสส.) หลักสูตรการเขียนภาพความคิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ครั้ง ตลอดเดือน พ.ย. 2551
- การสร้างนวัตกรรม R2R และการจัดการความคิด วิทยาลัยพยาบาลพะเยา 15-16 ธันวาคม 2551 จ.พะเยา
- บรรยาย การถ่ายภาพรับปริญญาให้สวย วันที่ 31 พ.ย. 2551 ณ ร้าน อาหาร T-bone ขอนแก่น จัดโดย PhotoGangs.com

2552
- การถอดบทเรียนการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม (ภาคเหนือ สุโขทัย , ภาคอีสาน อุดรธานี) วิทยากรบรรยายและ workshop
- อาจารย์พิเศษ HRD การจัดการการฝึกอบรม นักศึกษาสาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม-กพ.-มี.ค. 2552
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) การคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ลพบุรี มกราคม 2552
- วิถีคนคุณภาพ บรรยาย งานปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม 2552
- การเตรียมตัวเป็นคนคุณภาพ สำหรับบัณฑิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management) คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.วังสะพุง จ.เลย)
- การนำเสนอและการพูดที่มีประสิทธิภาพ สำหรับ อสม. จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน จ.ชลบุรี
- ดูแล Workshop การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) สำหรับผู้นำ โครงการสัมมนา คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประมาณ มกราคม 2552
- ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น การถอดบทเรียน โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน ณ จ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 2552
- บรรยาย หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่ผลงานสร้างสรรค์ (Routine to Innovation) การประชุมวิชาการ เทคนิคเภสัชกรรม รร.เจริญธานี ขอนแก่น ก.พ. 52
- การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO and KM) ศูนย์ควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี 23-24 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เอกไพลิน รีสอร์ท กาญจนบุรี
มีนาคม 52
- การพูดเพื่อการโน้มน้าวและการเปลี่ยนแปลง ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (ณ จ.มุกดาหาร 5 มีนาคม 52)
- การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciative Participatory Planning) แผนงาน โรคจากการทำงาน สสส. กรมอนามัย 11 มีนาคม 2552
- การสรุปบทเรียน และการถอดบทเรียน การดำเนินงาน Counselling ศูนย์ควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี 21-22 มีนาคม 2552
- วิทยากร กระบวนการ สานเสวนา กองทุนพัฒนาชุมชน รอบโรงไฟฟ้า ฯ รร. เวสเทอน แกรนด์ จ.ราชบุรี 23 มีนาคม 2522
- การจัดการความคิด การจัดการความรู้ เพื่อการทำ IS สำหรับนักศึกษา เทคนิคเภสัชกรรม วสส.ขอนแก่น 24 มีนาคม 2522
- การคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินงาน ของชมรม คุ้มครองผู้บริโภค วสส.ขอนแก่น 25 มีนาคม 2552
- การคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ (System thinking and Creative) บรรยาย ผบต. วิทยาลัยพยาบาลพะเยา 4 พ.ค. 2552
เมษายน 52
- ทีมงานวิทยากร การอบรมฟื้นฟูทีมแกนนำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ สสจ.ขอนแก่น 7-9 เม.ย. 2552 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
- วิทยากร "การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ ด้วย Mind Map และ MS Publisher" โครงการต้นกล้า อาชีพ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
- การถ่ายภาพให้สวยและน่าสนใจ ชมรมถ่ายภาพ จ.กาฬสินธุ์ 26 เมษายน 2552
- การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารระดับต้น บรรยาย วิทยาลัยพยาบาลพะเยา 4 พ.ค. 2552
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ของ ท้องถิ่น แผนงาน สสส. จัดที่ โรงแรม ปัญจดารา โคราช
พ.ค. 2552
- วิถีคนคุณภาพ สำหรับการปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 พ.ค. 2552)
- การสร้างฉากทัศน์งานวิจัย และพัฒนา(หลักสูตร เบญจทัศน์) กรมอนามัย (22-23 พ.ค. 2552) ณ จ.นครปฐม
- การจัดรายการวิทยุชุมชน (Community Radio) โครงการต้นกล้า อาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร (12-13 พ.ค. 2552)
- ความรู้ การคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์แพทย์ ชาตะผดุง ขอนแก่น 19 พ.ค. 2552
- การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น (สาขากายภาพบำบัด) 27 พ.ค. 2552
- บรรยายพิเศษ "ความก้าวหน้าในวิชาชีพเภสัชกรรม" การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 29 พ.ค. 2552
- หลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุชุมชน" สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 30 พ.ค. 2552
มิถุนายน 2552
- หลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS4 สำหรับเครือข่ายคุ้มครองสิทธิโทรคมนาคม - NGOs" ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
  ณ กป.อพช. อีสาน วันที่ 6 มิถุนายน 2552 mind map ตัวอย่าง
- หลักสูตร การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะการเขียน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10-11 มิถุนายน2552
- บรรยาย พิเศษ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) สถาบันสิรินธร บางกอก พาเลซ กทม. 14 มิถุนายน2552
- วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Plan คณะเภสัชศาสตร์ (ดร.ชาญชัย จารุภาชน์) 15-19 มิถุนายน 2552 หัวข้อบรรยาย การใช้โปรแกรม XMIND/EDRAW
   เพื่อการสร้างแผนที่ความคิด และแผนที่ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม PullMan จ.ขอนแก่น
- การจัดการความคิด ด้วย แผนที่ความคิด บัณฑิตศึกษา ม.รามคำแหง 21 มิถุนายน 2552
- การจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning Process - PLP และ การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development) 30 มิถุนายน 2552
   เครือข่ายทันตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี

กรกฎาคม 2552
- เบญจทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อฝ่าวิกฤติ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ กทม.
- การเปลี่ยนแปลง การบริหาร การพัฒนา และการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) 24,31 กรกฎาคม 2552
- หลักสุตร ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี (Appreciative Inquiry) เพื่อการบริหารประสิทธิภาพ 10-11 กรกฎาคม 2552
สิงหาคม 2552
- บรรยายพิเศษ "เครื่องมือการศึกษาชุมชน ของ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์"บรรยาย ศูุนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเตรียมนักศึกษาศูนย์แพทย์ มข. ในการออก COMMED 12 ก.ค. 2552
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประสานงานโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก) บรรยาย การจัดการความรู้ (KM) ก.ค. 2552
- วิทยากรบรรยาย "อาหารปลอดภัย" องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 23 ก.ค. 52
- บรรยายหัวข้อ " Competency Development" ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 24 ก.ค. 2552
- วิทยากรกระบวนการ "การระดมสมองภาคี ประชาคม สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม" จ.ฉะเชิงเทรา 29 ก.ค. 52
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม
ในพื้นที่เมืองศรีมโหสถ ณ โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี Mind Map ประกอบการนำเสนอ
- วิทยากรบรรยาย "โรงเรียน อย.น้อย ขอนแก่นวิทยายน 2 จ.ขอนแก่น" 31 ก.ค. 2552

สิงหาคม 2552
- การเตรียมตัวเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิผล คนคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 สิงหาคม 2552
- วิทยากร ผู้ให้ข้อเสนอแนะ "การถอดบทเรียน" โรคอันเกิดจากการทำงาน ศูนย์ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น 3 สิงหาคม 2552
- Key Management Tools เครื่องมือสำหรับการบริหาร ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 7 สิงหาคม 2552
- เข้าร่วมเรียนรู้ วงน้ำชา สุนทรียสนทนา กับ เทศบาลนครขอนแก่น โดยทีมวิทยากร อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู ณ รร.บ้านโนนทัน 10 สิงหาคม2552
- การจัดการความรู้ (KM)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 11 สิงหาคม 2552
- กระบวนกร(วิทยากรกระบวนการ) เวทีสุนทรียสานเสวนา การคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายเภสัชกร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 สิงหาคม 2552
- workshop แผนที่ความคิด รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี 22 สิงหาคม 2552
- workshop การเขียนแผนที่ความคิด และการประยุกต์ใช้ LEAN Thinking กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี 25 ส.ค. 2552
- บรรยายพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 26 ส.ค. 2552
- การพัฒนาฐานข้อมูล Advanced Microsoft Access 2003 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 27 ส.ค. 3,10,17 ก.ย. 2552
- Workshop การจัดการความรู้ (Knowledge Management Workshop) PCU อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

กันยายน 2552

- Workshop การพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ขอนแก่น 1-3 กันยายน 2552 (DreamWeaver)
- วิทยากรกระบวนการ การพัฒนาหลักสูตร อาหารปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น 4 ก.ย. 2552
- อบจ.เชียงใหม่ "Workshop การขบเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา" 6 กันยายน 2552 จ.เชียงใหม่
- บรรยายพิเศษ?"การจัดการความรู้ ของสังคมความรู้ (Network Society)" ปริญญาโท สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร 8 ก.ย. 2552
- Outcome Mapping (OM) workshop สสจ.ราชบุรี 9-10 กันยายน 2552 จ.ราชบุรี
- บรรยาย "สื่อและการคุ้มครองผู้บริโภค" ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ก.ย. 2552
- บรรยายพิเศษ การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนการเรียน สำหรับ นักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สวนสัตว์โครงราช 12 กันยายน 2552
- บรรยายพิเศษ "อย.น้อย จิตอาสา" สสจ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  14 กันยายน 2552
- บรรยายวิชาการ การบริหารโครงการ (Project Management) หลักสูตรปริญญาโท บริหารฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 18 กันยายน 2552
- Organization Development ด้วยแนวคิด Appreciative Inquiry งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น 19-20 ก.ย. 52
- Workshop แบบเข้มข้น "การนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation) การเรียนรู้โปรแกรม(Ulead Video Studio,XMIND,MS Visio 2007,MS Powerpoint 2007, Adobe InDesign) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ปทุมธานี 21-23 กันยายน 2552 ณ จ.ปทุมธานี click ถ่ายภาพร่วมผู้เข้าร่วมอบรม
- บรรยาย การจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMIND portable (open source) ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี 29 กันยายน 2552

ตุลาคม 2552
- 1 ตุลาคม 2552 วันแรกของเส้นทาง Retire Young(วันแรกของการลาออกจากราชการ)
- 1 ตุลาคม 2552 ห้องภูผาม่าน รร.ขอนแก่น โฮเต็ล พิธีกรงานเกษียณ นพ.อัครเดช เพ็ญศิริ click for photo
- 7 ตุลาคม 2552 บรรยาย วิชาการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด
- 15 ตุลาคม 2552 บรรยาย การจัดการความคิดด้วยแผนที่ความคิด โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC จ.ระยอง
- Workshop การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.ราชบุรี 27-31ตุลาคม 2552 ณ ภูผาผึ้ง อ.สวนผึ้ง

พฤศจิกายน 2552
- บรรยายการวิเคราะห์สื่อ และประเมินสื่อ ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 พ.ย. 2552 ,13 พ.ย. 52
- 26-28 พ.ย. 52 ร่วมกิจกรรมรณรงค์สมัชชาสุขภาพ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ธันวาคม 2552
- วันที่ 1 ธ.ค. วิทยากรกระบวนการ เวทีสรุปบทเรียน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รร.เจริญธานี (หมอ อ้อ ผู้ประสานงาน)
- -วันที่ 2-3 ธ.ค. เวลา 18.00-20.00 น. บรรยาย XMIND ให้กับทีมงาน โครงการผักปลอดภัย (สสส.) ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
- วันที่ 4 ธ.ค. ถ่ายภาพนางงามไหม ขอนแก่น
- วันที่ 5 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ จักรยาน เพื่อพ่อที่ขอนแก่น (ทำหน้าที่พิธีการ และเป็นพิธีกร) กิจกรรมเริ่ม 06.30 น. หน้า Central
- วันที่ 12 ธันวาคม เป็นวิทยากรบรรยาย การถ่ายภาพรับปริญญา PhotoGangs ขอนแก่น
- วันที่ 13 ธันวาคม เป็นกรรมการตัดสินภาพ  Canon Photo Marathon 2009
- วันที่ 21 ธันวาคม วิทยากรกระบวนการถอดบทเรียน สสจ.กาฬสินธุ์
- วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552 วิทยากร Workshop ติวเข้ม อสม. จัดโดย สสจ.ฉะเชิงเทรา...
- วันที่ 26-27 ธันวาคม 2552 ร่วมกิจกรรม เขาน้อยเสือภูเขา อ.เวียงเก่า ขอนแก่น
- วันที่ 28 ธันวาคม 2552 พิธีกร งาน สังสรรค์ PhotoGangs ณ จังหวัดขอนแก่น

มกราคม 2553
- 1-2 มกราคม 2553 เดินทางถ่ายภาพ อ.เชียงคาน จ.เลย.. กับทีม PhotoGangs ขอนแก่น
- 4-8 มกราคม 2553 เดินทางถ่ายภาพเรียบโขง เชียงคาน - หนองคาย - นครพนม - มุกดาหาร - อำนาจเจริญ - อุบลราชธานี
- 11,13,18,20 มกราคม บรรยายหลักสูตร รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มข.
หัวข้อ "การฝึกอบรม Training แบบมืออาชีพ"
- 12-14 มกราคม 2553 วิทยากรบรรยาย การสร้างพลังใจ และบุคลิกภาพ อสม. workshop อสม. ดีเด่นแห่งชาติ สสจ.ขอนแก่น
- 18-19 มกราคม บรรยาย KM คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น workshop ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงศ์ Photo รับของที่ระลึก จาก ภญ. อาภรณ์
- 21 มกราคม บรรยาย "Service Mind - หัวใจบริการ" หน่วยรักษาความปลอดภัย Central Plaza ขอนแก่น
- 24 มกราคม คืนสู่เหย้า เรารัก มข. 53 (กรรมการประชาสัมพันธ์ และการบันทึกภาพกิจกรรม)
- 27 มกราคม ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
        บรรยาย การประ้เมินโครงการ แนวคิดและการปฏิบัติ นักศึกษารัฐศาสตร์ ปี 3 มข.

กุมภาพันธ์ 2553

- สสจ.สระแก้ว บรรยาย การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สสจ.สระแก้ว
- 6-7 ก.พ. อาจารย์พิเศษ ประเมินผลการจัดการฝึกอบรม ของนักศึกษารัฐศาสตร์ HuSo มข.
- 9 ก.พ. บรรยาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร นักศึกษาพยาบาล ปี 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
- 10 ก.พ. บรรยาย "การประเมินผลโครงการ - Project Evaluation" รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มข.
- 11 ก.พ. บรรยาย บทบาท เจ้าพนักง่านเภสัชกรรม กับการคุ้มครองผู้บริโภค วสส.ขอนแก่น
- 23 ก.พ. บรรยาย การใช้เครื่องมือทำงานชุมชน วสส.ขอนแก่น
- 25 ก.พ. บรรยาย พิเศษ การพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์อนามัย... ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

มีนาคม 2553
- 2 มีนาคม บรรยาย การใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชน วสส.ขอนแก่น
- 21 มีนาคม บรรยาย เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ PhotoGangs ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรม มข.
- 22 มีนาคม วิทยากรกระบวนการ เวที การใช้พลังงาน (เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น) โรงแรม Kosa ขอนแก่น
-23-24-25 มีนาคม บรรยาย MS Access 2003/2007 workshop กลุ่มงาน คบ. สสจ.ขอนแก่น
25 มี.ค. บรรยาย Outcome Mapping และ XMIND สปสช. ขอนแก่น (13.00-16.30 น.)
26 มี.ค. ร่วมประชุม และวิทยากรกระบวนการ การประชุม เวที อบต. โครงการผัก สสส. ณ ห้องประชุม ศช. อีสาน

เมษายน 2553
- 7 เมษายน บรรยาย และวิทยากรกระบวนการ การสรุป/การถอดบทเรียน เครือข่ายทันตสุขภาพ คณะทันตทั่วประเทศ ณ กทม. (เลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมีพวก MOB ป่วนกรุง)
- 27-28 เม.ย. ลงพื้นที่ ทำงาน อ.พล จ.ขอนแก่น โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ (สสส.)
- 29-30 เมษายน บรรยาย พิเศษ และ Workshop การประยุกต์ใช้ XMIND กับการทำงาน รพ. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
พฤษภาคม 2553
- 7 พฤษภาคม 2553 กระทรวงทรัพยากรฯ บรรยาย หัวข้อ "การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ" ณ จ.สุพรรณบุรี 09.00-12.00 น.
- 11-12 พ.ค. บรรยาย วิชาการ ทบทวนความรู้ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น 09.00-16.00 น. (โครงการผัก ดร.สุพัตรา)
- 14 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ณ รพ.ขอนแก่น
- 18 พ.ค. บรรยายวิชาการ "System Thinking, Analytical Thinking, Synthesis-type Thinking" คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิเอเชีย CAS ขอนแก่น
- 22 พ.ค. บรรยายพิเศษ "วิถีคนคุณภาพ" การปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 25 พ.ค. บรรยายพิเศษ "การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน" สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จัด ณ จ.สุราษฎร์ธานี
- 26 พ.ค. บรรยายวิชาการ "การผลิตสื่อและการเผยแพร่ความรู้" กายภาพบำบัดปี 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 30 May ร่วมงานสังสรรค์ ช่างภาพ ของ Photo Party of PhotoGangs.com ขอนแก่น

มิถุนายน 2553
- 2-3 มิถุนายน วิทยากรบรรยาย "การสร้างเครือข่าย อย.น้อย จ.ยโสธร กลุ่มงาน คบ. สสจ.ยโสธร
- 4 มิถุนายน วิทยากร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- 13 มิถุนายน ถ่ายภาพ "ผีตาโขน" อ.ด่านซ้าย จ.เลข (Live and Learn)
- 14-18 มิถุนายน วิทยากร ร่วมบรรยาย Workshop การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Strategic Plan ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.
- 19-20 มิถุนายน เวที Appreciative Inquiry - AI สมาคมผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น
- 23 มิถุนายน วิทยากร เครือข่าย อย.น้อย สสจ.ร้อยเอ็ด
- 24 มิถุนายน บรรยาย "การจัดการความรู้" ปริญญาโท สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก)
-25 มิถุนายน วิทยากร Workshop Problem Solving and idea Mapping กทม.
- 29 มิถุนายน Workshop การจัดการความคิดด้วย XMIND กองบัญชาการกองทัพไทย (พล.ท. วุฒินันท์ ลีลายุทธ 09.00-16.00น.
ภาพบรรยาย
กรกฎาคม 2553

- 10 กรกฎาคม บรรยาย "การเรียนรู้...สู่ชุมชน" แนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ และปัญญาอุปสรรค การฝึกภาคสนามร่วม (COMMED) ภาพบนเวที
การใช้เครื่องมือทำงานชุมชน สุนทรียสาธก การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- 13 ก.ค. บรรยาย เครือขาย อย.น้อย จ.ยโสธร (ภก.ประวุฒิ)
- 15 ก.ค. บรรยาย พิเศษ School Food Safety เครือข่าย อย.น้อย จ.ขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น)
- 16-18 ก.ค. OD อบต. ที่เมืองเลย ณ อ.ภูเรือ จ.เลย ทีมงานศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
- 18 ก.ค. โครงการปั่นจักรยานเรียนรู้ วสส.ขอนแก่น - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
- 20,23 ก.ค. บรรยาย วิถีประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน และเศรษฐกิจพอเพียง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
- 22 ก.ค. ร่วมเสวนา เครือข่ายทันตขอนแก่น ณ รร.ตำรวจ ขอนแก่น
- 27 ก.ค. บรรยาย การจัดการความคิด ที่ กทม.
- 29 ก.ค. บรรยาย เครือข่าย อย.น้อย จ.มุกดาหาร

สิงหาคม 2553

-3-4 สิงหาคม Training of The Trainer การจัดทำ Strategy Map /Outcome Map และ The Art of Facilitation สสจ.ฉะเชิงเทรา
- 5-6 สิงหาคม พื้นที่ กาฬสินธุ์
- 7 สิงหาคม บรรยายพิเศษ Roadmap to SUCESS in Work & Life ให้กับตัวแทน AIA เครือจักรทอง 18 จ. กำแพงเพชร
-16 สิงหาคม Idea Mapping (Bank @ Bangkok)
- 24 สิงหาคม ผู้ดำเนินรายการ วิกฤตโลก วิกฤติสุขภาพ จัดโดย วสส.ขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น
- เดือนสิงหาคม ตลอดเดือน "การสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน การดำเนินงานโครงการ ผักปลอดภัย จ.ขอนแก่น" (โครงการ สสส. ดร.สุพัตรา)
กันยายน 2553
- "Living Organization Development -LiOD กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ขอนแก่น
- หลักสูตร "สุดยอดวิทยากร " SuperMotivation Trainer | Workshop แบบเข้มข้น สำหรับผู้นำที่ต้องการจะเป็นสุดยอดวิทยากร
- หลักสูตร " การพูดเพื่อความสำเร็จ - Speak to SUCCESS for The Winner
10,13 ก.ย. บรรยาย การแก้ปัญหา ด้วยแผนที่ความคิด ที่ กทม.
14 ก.ย. Workshop SWOT Analysis รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
15 ก.ย. บรรยาย แนวคิดการจัดการความรู้ เภสัชกรจังหวัดขอนแ่กน ณ สสจ.ขอนแก่น
16 ก.ย. บรรยาย การสื่อการกับการคุ้มครองผู้บริโภค ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 17-19 ก.ย. วิทยากร/พิธีกร สมัชชาสุขภาพ ภาคอีสาน (ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
22 ก.ย. บรรยาย อย.น้อย จ. ศรีสะเกษ สสจ.
23,27 ก.ย. บรรยาย การแก้ปัญหาด้วยแผนที่ความคิด Bangkok
25-26 ก.ย. Workshop การคิดเชิงระบบ สภาผู้บริโภค สบท(โทรคมนาคม) กทม.
28-30 ก.ย. การจัดการความรู้ เครือข่ายศูนย์ สบท. ภาคตะวันตกที่ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

ตุลาคม 2553

2 ต.ค. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน Canon Marathon 2010 ที่ จังหวัดขอนแก่น
11-12 ต.ค. วิทยากรกระบวนการ การสัมมนา ศูนย?์ สปสช. ภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น
14 ต.ค. บรรยายวิชาการ เรื่องการแก้ปัญหา ที่ กทม.
16-18 ต.ค. เดินทางไปถ่ายภาพ หลวงพะบาง สปป.ลาว กับทีม ม.เกษตร ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก
21 ต.ค. บรรยาย วิชาการ ที่ กทม.
23 Workshop การถ่ายภาพที่ขอนแก่น
29-30 ต.ค. สัมมนา ทิศทางการทำงานสภาผู้บริโภค กทม.
- Public Training จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อ???

พฤศจิกายน 2553
12 พ.ย. บรรยาย วิชาการ "สื่อเพื่อการคุ้มครองผุ้บริโภค" ปริญญาโท คบ. มข.
17 พ.ย. วิทยากร เตรียม Host เวทีสภากาแฟ เภสัชกร จังหวัดขอนแก่น ณ สสจ.ขอนแก่น
19,23 พ.ย. บรรยาย idea mapping for Problem Solving ณ BAY พระราม 3 กทม.
26 พ.ย. กรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ที่ มข. เย็นพิธีกรงานแต่งงาน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
27 พ.ย. พิธีกรงาน ฉลอง 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ราชาวดี รีสอร์ท ขอนแก่น
28 พ.ย. พิธีกรงานแต่งงาน เช้า และเย็น PullMan Hotel จ.ขอนแก่น
29-30 พ.ย. วิทยากรกระบวนการ สภากาแฟ Drug Safety จ.ขอนแก่น ณ เจริญธานี โฮเต็ล

ธันวาคม 2553
1 ธันวาคม วิทยากรบรรยายพิเศษ "การทำงานอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ" คณะเภสัชศาสตร์ มข.
7-8 ธ.ค. วิทยากร Workshop "การพัฒนาระบบสารสนเทศ" I-C-T ศูนย์รับเรื่องฯ สบท. ณ โรงแรมแม่น้ำ กทม.
10,17 ธ.ค. บรรยาย หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ การสอนงาน ขอนแก่น กลาส(KG) จ.ขอนแก่น

มกราคม 2554
5,10,12, ม.ค. บรรยาย "การฝึกอบรมแบบมืออาชีพ - Professional Training Orgnizer" รัฐปศาสนศาสตร์ มข.
8-9 ม.ค. ร่วมกิจกรรม และถ่ายภาพ การสัมมนา Year Plan ของภาคจักรทอง 18 (AIA) ณ เขาค้อ เพชรบูรณ์???
6-7 ม.ค. วิทยากร SMART Inspectors ศคร. 10 จ.เชียงใหม่
21 ม.ค. World Cafe' workshop เครือข่ายทันตสุขภาพโรงเรียนคู่หู รร.เจริญธานี ขอนแก่น
23 ม.ค. ดูแลการถ่ายภาพ ขอนแก่นมาราธอน และจัดงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข.. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 ม.ค. บรรยาย เครือข่ายอาสาสมัคร คุ้มครองผู้บริโภค อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
25 ม.ค. บรรยาย Mind Map Workshop สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ขอนแก่น ณ ฟ้าฝาง รีสอร์ท อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
27-28 ม.ค. บรรยาย Workshop การคิดเชิงระบบ (System Thinking) โรงพยาบาลจิตเวชโคราช จ.นครราชสีมา

กุมภาพันธ์
8 ก.พ. บรรยาย พ.ร.บ.อาหาร และ Food Safety วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น CAS
10 ก.พ. ประชุมใหญ่ สมาคมผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเลขาธิการสมาคมฯ ณ ห้องประชุม รพ.ขอนแก่น
11 ก.พ. บรรยาย เครื่องมือการทำงานชุมชน 7 อย่าง ของ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
15 ก.พ. บรรยาย พิเศษ "เส้นทางสู่ความสำเร็จ" การปัจฉิมนิเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มข. เวลา เวลา 08.30-09.30 น.
16 ก.พ. Workshop Project Management and MindManager สปสช.ขอนแก่น
17 ก.พ. เครื่องมือการทำงานชุมชน บรรยายพิเศษ วสส.ขอนแก่น
17-18 ก.พ. Workshop การเขียน FactSheet และ Executive Summary สปสช.ขอนแก่น
22-23 ก.พ. Workshop การคิดเขิงระบบ รพ.จิตเวช นครราชสีมา
24-25 ก.พ. วิทยากรกระบวนการทำยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สปสช.ขอนแก่น ณ ฟ้าฝางรีสอร์ท อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

มีนาคม
17 มีนาคม Workshop Idea Mapping and Problems Solving ณ องค์กรการเงิน กรุงเทพมหานคร

 25 มี.ค. บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนพลังผู้บริโภค จังหวัดอุตรดิตถ์
27 มี.ค. วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) การสัมมนา ยาปลอดภัย สสจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
28-29 มี.ค. เดินทางถ่ายภาพ กำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว...
30-31 มี.ค. วิทยากรกระบวนการ เวทีสรุปบทเรียนสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เมษายน 2554
- 20 เมษายน วิทยากรบรรยาย Critical and Creative Thinking รพ.จิตเวชนครราชสีมา
- 27-30 เมษายน วิทยากร การถอดบทเรียนการดำเนินการเพื่อการสร้างนวัตกรรม กศน. เมืองนครราชสีมา

พฤษภาคม 2554
- 3-4 พ.ค. วิทยากร "Strategic Plan Workshop" โครงการป้องกันการฆ่าตัวตาย รพ.จิตเวช เขต ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม รร.เจริญธานี ขอนแก่น
- 18 พ.ค. บรรยาย " System Thinking ,Creative Thinking, Critical Thinking" รพ.จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
- 29 พ.ค. บรรยายพิเศษ "การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มิถุนายน 2554
- 1 มิ. ย. บรรยาย "การผลิตสื่อและการเผยแพร่ความรู้" นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2-3 มิ.ย. วิทยากร Workshop "การประยุกต์ใช้โปรแกรม XMIND/MindManager " กับการเรียนการสอน และการบริหารงาน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- 4 มิ.ย. วิทยากรบรรยายพิศษ "วิถีคนคุณภาพ - สำเร็จในงาน บรรลุในฝัน" งานปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (13.00-16.00 น.)
-18-19 มิ.ย. วิทยากร การจัดทำแผนกลยุทธ์ รพ.จิตเวช สระแก้ว จ.สระแก้ว
-26 มิ.ย. บรรยายพิเศษ "การประเมินผลงานและการพัฒนาสมรรถนะ" สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

กรกฎาคม 2554

สิงหาคม 2554
- 6 สิงหาคม Perfirmance Appraisal - PA สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น
- 7 สิงหาคม บรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ PhotoGangs Portrait Party 2011 นารากุล รีสอร์ท ขอนแก่น
- 18 สิงหาคม บรรยาย "การประยุกต์ใช้แผนที่ความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา" GE Capital บางนาทาวเวอร์ บางนา...
- 21 สิงหาคม บรรยาย พิเศษ "การคุ้มครองผู้บริโภค" ชคบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 22-23 สิงหาคม บรรยาย ถ่ายภาพ ชมรมถ่ายภาพและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
- 24 สิงหาคม ดำเนินการอภิปราย "การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคลมเปลี่ยนทิศ" เครือข่าย ISANRX ณ จังหวัดมุกดาหาร
- 25 สิงหาคม วิทยากร Workshop "QCC" บริษัท ขอนแก่น อินดัสตรี จำกัด (Khon Kaen Glass)
-31 สิงหาคม วิทยากร ศูนย์ควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

พ.ศ. 2555


มกราคม 2555
- 16 มกราคม บรรยาย "เส้นทางการเป็น อสม.มืออาชีพ" จัดโดย สสจ. ขอนแก่น ณ ห้องอัพทาวน์ รร.ขอนแก่นโฮเต็ล
- 29 มกราคม บรรยายพิเศษ Workshop "การคิดเพื่อความสุข และการเป็นบัณฑิตคุณภาพ 13.00-16.00 น. สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 30 มกราคม เดินทางไปพักสมอง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Library for learning more)

กุมภาพันธ์ 2555
- 2 ก.พ. บรรยาย การพัฒนาภาวะผู้นำ ณ อ.ภูเรือ จ.เลย จัดโดย ศูนย์เสพติด ขอนแก่น
- 9 ก.พ. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อเกี่ยวกับ AI ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข.?
- 10 ก.พ. บรรยาย Workshop หัวข้อ "สุดยอดวิทยากร" บ.โตโยต้า บ้านโพธิ์ ณ จ. นครนายก
- 11 ก.พ. ร่วมงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. ณ มหาวิยาลัยขอนแก่น
- 16 ก.พ. บรรยาย การพัฒนาภาวะผู้นำ ณ อ.ภูเรือ จ.เลย ศูนย์เสพติด ขอนแก่น รุ่น 2
- 23-24, 27-29 ก.พ. Workshop Learning Organization & KM ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 26 ก.พ. วิทยากร Workshop "การจัดการความคิด ฝ่าวิกฤติการศึกษาไทย ศตวรรษ 21" ม.ราภัฎศรีสะเกษ

มีนาคม 2555
- 1-2 มีนาคม วิทยากรกระบวนการเครือข่ายทันตสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- 3-6 มี.ค. ร่วมทีมช่างภาพบันทึกภาพกีฬาแห่งชาติ ณ จ.ขอนแก่น
- 8 มีนาคม บรรยาย Workshop "Idea Mapping for Problem Solving" บางนา
- 9-11 มีนาคม เดินทางศึกษาดูงาน "การบริหาร การพัฒนา" ประเทศ Hong Kong

- 15-16, 19-21 มี.ค. Workshop "Learning Organization &KM" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิงหาคม 2555

16 ส.ค. "การแก้ไขปัญหาด้วยแผนที่ความคิด (Idea Mapping for Problem Solving) องค์กรธุรกิจการเงิน บางนา
17 ส.ค. กรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มข. เช้า บ่าย

18-19 ส.ค. บรรยาย วิชาการ Leadership วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ขอนแก่น
20 ส.ค. ผู้ดำเนินรายการ "การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล" Miracle Grand กทม.
21-22 ส.ค. วิทยากรกระบวนการ การจัดทำแผนภาคฯ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น
23 ส.ค. Workshop การใช้โปรแกรม XMIND วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
24 ส.ค. บรรยายพิเศษ "การเตรียมตัวเพื่อรับประชาคมอาเซียน ผู้นำการพยาบาล ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น
25-26 ส.ค. บรรยาย Leadership วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
27-28 ส.ค. Workshop ปลุกยักษ์ เครือข่ายคนคุณภาพ จ.กาฬสินธุ์ รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
29-30 ส.ค. Workshop Problem Solving Tools และ 7 new QC Tools โรงงานน้ำตาล มิตร กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
31 ส.ค. Workshop การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแ่กน IHRD มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ส.ค. Workshop การบริการเป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม รง.น้ำตาล มิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น
พ.ศ. 2556
มกราคม 2556
11 ม.ค. บรรยาย

กุมภาพันธ์ 2556
3-5 ก.พ. วิทยากร Strategic Plan ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ Pullman ขอนแก่น (ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ ผู้จัดการโครงการ)
7 ก.พ. บรรยาย Change Management ระดับบุคคล ให้กับ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท โคราช
14 ก.พ. บรรยาย As One แตกต่างเพื่อเติบโต เครือข่าย รพ.ธัญญารักษ์ ทั่วประเทศ ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี
27 ก.พ. และ 1 มี.ค. การเขียนแผนที่ความคิด กลุ่มศรีตรัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
28 ก.พ. บรรยาย "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังเยาวชน" มูลนิธิยุวทูตความดี ณ รร.เจริญธานี ขอนแก่น

มีนาคม 2556

-

หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม XMIND + MindManager Pro 8

มุ่งมั่นเพื่อการสร้างสังคมความรู้
"ผมจะสร้างชาติด้วยการสร้างคน"


Author | Speaker | Painter | Trainer | Consultant
YOUR DREAM, WE DO | YOU DONE, WE DRIVE
ต้องการติดต่อ เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี บรรยาย วิชาการหัวข้อต่างๆ(เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วม)
รายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่เคยบรรยายและเราได้ไปรับใช้ click
e-mail : prachasan@gmail.com
หรือ โทร. 081-661-8579 , โทรสาร 0-4332-4071