We Share Ours Care Through แผนที่พุทธธรรม

 ศูนย์รวมแผนที่ความคิด (Mind Maps) แผนที่มโนทัศน์ (Concept Maps) และ ภาพภูมิความคิด (MindScape) ทางด้านพุทธธรรม เพื่อชีวิตที่เป็นสุขและสงบ
 ผลงานสร้างสรรค์ โดย เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี ,อ.จตุพร เหลืองอุบล , อ.เดโช แสนภักดี ทีมงานวิชาการตามหาแก่นธรรม ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น

 ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร pdf file เพื่อให้ง่ายในการนำไปใช้ประโยชน์ เพียงท่าน Download แล้ว Print ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้
update ทุกวันพระ โปรดติดตามได้นะ .....

download โปรแกรมสำหรับอ่าน pdf file
>>> แผนที่พระธรรมที่ต้องรู้เพื่อดับทุกข์ สำหรับผู้นำ (Concept Map) โดย ท่านพุทธทาส | (1p) | click
>>> หลักการอ่านหนังสือธรรมะ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับชีวิต นำเสนอโดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี |  (1p) | click
>>> แผนที่ประวัติท่านพุทธทาส |  (1p) | click
>>> อิทัปปัจจยตาของท่านพุทธทาส|  (1p) | click
>>> แผนที่ ใครคือมนุษย์ |  (1p) | click
>>> แผนที่การเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ |  (1p) | click
>>> แผนที่ การคิดเชิงพุทธ "โยนิโสมนสิการ" |  (1p) | click
>>> แผนที่ การประเมินศักยภาพบุคลากรแนวพุทธ |  (1p) click
>>> ท่านพุทธทาส กับ การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) click เพื่ออ่านรายละเอียด
>>> แผนที่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์|  (1p) | click
>>> แผนที่ 38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคลของคนดี |  (1p) | click
>>> แผนที่ ทศพิธราชธรรม สำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง | (1p) | click
>>> แผนที่การรักษาธรรมความสัมพันธ์ 6 ทิศ |  (1p) | click
>>> แผนที่ จุดหมายของชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ | (1p) | click
>>> แผนที่การคิดเชิงพุทธ "โยนิโสมนสิการ" ฉบับปรับปรุง | (1p) | click
>>> แผนที่ สัปปุริสธรรม 7 | (1p) | click
>>> แผนที่ ชุมชนบุญนิยม ศีรษะอโศก | (1p) | click
>>> แผนที่ อวิชชา ๘ : ความไม่รู้แจ้ง | | click
>>> แผนที่ การทำงานเป็นทีมด้วย อปริหานิยธรรม 7 ประการ | | click
>>> แผนที่ ความสุข 8 ประการในสถานที่ทำงาน | | click
>>> ???? ? | | click
>>> ????????????????? ?????????????????? | | click
>>>?????????? ????????? ?????????????????? | | click

>>> ??????????????????????? click

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
coming soon!!!
>>> ทำอย่างไรจะให้งาน ประสานกับ ความสุข |  (1p) |
>>> จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม |  (1p) |
>>> พุทธวิธีในการสอน |  (1p) |
>>> กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย |  (1p) |
>>> เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร |  (1p) |
>>> การศึกษากับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ |  (1p) |
>>> บุญ- บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย |  (1p) |
>>> ไตรลักษณ์ |  (1p) |

Note : โปรดรอติดตามหนังสือ รวมแผนที่พุทธธรรม เร็วๆ นี้ที่นี่ ผลงานสร้างสรรค์ โดย ทีมงานตามหาแก่นธรรม ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
หนังสือที่รวม Mind Map ธรรมะมากกว่า 150 แผ่น เพื่อการเรียนรู้ธรรมะแบบเชื่อมโยง เข้าใจง่าย นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการอธิบายให้คนรอบข้าง
ได้เรียนรู้แบบเข้าใจง่ายๆ (ผู้เขียนตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่วิธีการศึกษาธรรมะแบบ Visualize Dhamma โดยเฉพาะ


บริหารข้อมูลโดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
Glocalization Training Center