ผลงานสร้างสรรค์ ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี

แนะนำหนังสือ สำหรับ Facilitator
กำหนดการบรรยายของ ดร.ประชาสรรค์

สนใจถ่ายภาพไหมครับ
สนใจทำงาน NGOs กับผมไหมครับ

กรอบแนวคิดการผสมเกสรความคิด
สมการจัดการความรู้ ลปรร. เภสัชกรขอนแก่น
สุดยอดหนังสือ
เกี่ยวกับ เวลาของชีวิต
Books for LEADERSHIP
2010 World Cup Wallchart v.1

ธรรมะเพื่อประเทศชาติรอดพ้นจากคนชั่ว

โยนิโสมนสิการ หลักคิดสู่ความเจริญ
ประเมินตนเองแนวพุทธ

พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต
มาฆะบูชา
: ทำดีทั้ง กาย วาจาและ ใจ (Mind Map)
แกะรอยคดียึดทรัพย์ทักษิณ 76,000 ล้าน
ปฏิวัติ รัฐประหาร กบฏ เรื่องราวที่คนไทยควรเรียนรู้

Mind Map 7 Categories DOG รู้จักหมาให้มากขึ้น
แนะนำหนังสือ
DIALOGUE : สุนทรียสนทนา โดย ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนประเทศไทย ปี 53 กรณ์ จาติกวณิช
บ้านเมืองต้องมี หลักการ ไทยจึงจะรอด โดย ชวน หลีกภัย
OBAMA WAY LEADERSHIP MODEL หนังสือเล่มใหม่
รวมโปรแกรม Mind Map สำหรับ
Mac
ทางรอดประเทศไทย
ธรรมะนำการเมือง (ว.วชิระเมธี)
ติดตามสถานการณ์ป่วนเมือง
MindManager 8 Mac

ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี ON INTERNET
ติดตามอ่านเรื่องราวของ ดร. ประชาสรรค์ จากสื่อ online ต่างๆ

ส.ค.ส. ๒๕๕๓ มรรค ๘ ในมิติของไตรสิกขา
พรสวรรค์/จุดแข็ง 34 ประการของผู้นำ

แนวคิดการจัดเวทีสภากาแฟ - World Cafe' concept
แผนที่ความคิด "บ้านดิน" รู้จักบ้านดินเบื้องต้น

ไมเคิล แจ็กสัน
Mind Map #1 King of Pop
Mind Map [
Aung San Suu Kyi ] ชีวิตและการต่อสู้
จับเอาเรื่องราว
Twitter มาเขียนMind Map
รวมหนังสือที่น่าอ่านเพื่อการเข้าถึงความจริง ความดี และความงาม Soon!!!
แผนที่ความคิด ส่งเสริมการรักการอ่าน Love 2 Read Mind Map

Mind Map Trend Word แผนที่คำศัพท์แห่งยุค
บทความแนวคิดการวิจัยการจัดการความรู้

 

แผนที่ความคิด อุดมการณ์การเมืองร่วมสมัย
clip
VDO บรรยากาศ Workshop สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สธ.
การเขียนMind Map บนเครื่อง iPhone 3G

เวที World Cafe' ทิศทางและแนวโน้มการคุ้มครองผู้บริโภคไทย
ชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้ปวดข้อ
แผนที่ผักเพื่อบริโภคปลอดภัย รับไข้หวัด 2009 jpeg
แผนที่ความคิด "คู่มือประชาชนรู้ทันไข้หวัดใหญ่ 2009" pdf file jpeg file
องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร
Living Organization
เบญจทัศน์ การศึกษาไทย

Mind Map ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A H1N1
เรียนรู้อีกครั้ง ทฤษฎีความต้องการของ Maslow
แผนที่ความคิด วิเคราะห์ Q ด้านต่างๆ ของนายกอภิสิทธิ์
ทดสอบความฝันของคุณ (DREAM test) กับ Dr. John C.Maxwell
ติดตามสถานการณ์การเมืองด้วยหมวก 6 ใบ
มองการเมืองไทย
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทางออกอยู่ที่ใด เร็วๆ นี้
APPRECIATIVE  INQUIRY (AI)
สุนทรียสาธก v1 AI
แรงผลักดันให้เราต้องก้าวสู่
Learning Organization
สมการ อง์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
สุ จิ ปุ ลิ เพื่อคนไทยเข้าถึงแก่นความคิด
แผนที่ ถอดรหัสพันธมิตรฯ ประชาธิปไตยภาคประชาชน
แผนที่ความคิด "แมลงกินได้" อาหารปลอดภัย
เรียนรู้เรื่อง สุนทรียสนทนา (Dialogue)
แผนที่ ทฤษฎีความต้องการของ Maslow
แผนที่แผ่นใหม่ การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
การลดภาวะโลกร้อนในระดับความคิด
ปฏิบัติการลดภาวะโลกร้อนของหน่วยงานราชการไทย
ความสุข 8 ประการในที่ทำงาน
ทำงานเป็นทีมด้วยหลัก อปริหานิยธรรม 7 ประการ

เอกสารประกอบการบรรยาย เครือข่ายผู้พิการ 9 พ.ค. 51
แผนที่ความรู้ (Knowledge Map) หลักการ/วิธีการ
วินัยห้าประการ (Five Dicipline) ของ Peter M Senge

วัยรุ่นไทยห่างไกลสารเสพติด
the Powerful Trend 2008 แผนที่แนวโน้มใหม่
แผนที่ หลักการคิดแนวขนาน (Parallel thinking)
แผนที่ หลักการคิดแนวข้างสำหรับการบริหาร (lateral thinking)
เอกสารประกอบการ เตรียมการประกวด อสม. 2551 เอกสาร ประกวด อสม. 2551
แผนที่ ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด
แผนที่ "กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน
หนังสือจัดระบบคิด Reproductive Thinking
หนังสือ 9 เล่มชุด Productive Thinking
SMART note taking ด้วยแผนที่ความคิด
เตรียมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้วย 10 XQs
หนังสือน่าอ่าน จริต ๖ ศาสตร์ในการอ่านใจคน
หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ
โดย ดร. ประชาสรรค์ และคณะ
คู่มือการถ่ายภาพงานรับพระราชทานปริญญา มข.(pdf 10 หน้า)
แผนที่ความคิด การจัดการความรู้ของเครือข่ายทางสังคม (1 p pdf)
แผนที่ความคิดจากเวที เครือข่ายสร้างสุขภาพ ขอนแก่น pdf file 1 page
อัจฉริยะสร้างได้ ... ถ้าเชื่อ...จริงๆนะ
คลิกเลยถ้าไม่เชื่อ
แผนที่อัจฉริยะ แปดด้าน เพื่อการเรียนรู้


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center
YOUR DREAM, WE Do