We Share Ours Experience with You
[ KM Forum] [ KM Articles] [ KM Books] [ KM Organization ] [ KM Links] [ KM Best Practice] [Appreciative Inquiry -AI]
ศูนย์รวมความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Leadership Development Center
Learning Organization Chart/Graphic
Knowledge Management Ideas

and Living Organization (New Paradigm)

<< อีกไม่นานที่นี่จะสมบูรณ์>>

  
     
หนังสือคุณภาพ โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ กรุงเทพฯ ที่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ(ทุกสาขา) ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์
(พื้นที่ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล)


บรรณาธิการ ถ่ายทอดเรื่องราว การจัดการความรู้
โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี M.P.H. ,Chiang Mai U
Ph.D. (Development Science) , KKU
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (ขอนแก่น)

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
การจัดการความรู้ของเครือข่ายทางสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
Knowledge Management of Social Network for Health Consumer Protection


ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก

1. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) | 1p| click
2. บทคัดย่อ | ภาษาไทย | Engsish
3. บทนำ click
4. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย (บทที่ 2)
5. รูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Model) STEP - TALK Matrix | click

click more detail
หนังสือดีที่ขอแนะนำ
Learning to Fly : Practical Knowledge Management from
Leading and Learning Organization
โดย CHRIS COLLISON & GEOFF PARCELL
more detail

Special Maps for KM & LO << รวมแผนที่ความคิด (Mind Map) สำหรับ การจัดการความรู้ >>
พบกับ แผนที่ความคิด KM & LO ใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย --> Free of Charge

หมายเหตุ : เอกสารสำหรับ Download ในหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็น pdf file และ zip file

2011
--> การกรองข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดแบบ 6 Frame โดย ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (1p Mind Map-23 ก.พ. 54) click
--> ภาพแนวคิด ภูเขาน้ำแข็ง สำหรับการอธิบาย แนวคิดเชิงระบบ (Systems Model) (1 p - 23 ก.พ. 54) click
2010

--> CIPP Model | Project Evaluation | Project Evaluation(2) เอกสารแนวทางการประเมินผลโครงการ click (19 ก.พ. 53)
--> การประยุกต์ใช้ MindManager Pro 8 กับ Dialogue/World cafe'/Appreciative Inquiry แผนที่จากหนังสือ MindManager Pro 8 คลิก (19 พ.ย. 53)
--> การจัดการความรู้ : เริ่มต้นอย่างเป็นระบบ ทำอย่างบูรณาการ ขับเคลื่อนอย่างมีกระบวนท่า click Soon!!!!!
2009 - 2009 - 2009 - 2009 - 2009 - 2009 - 2009 - 2009
--> แผนที่ความคิด สรุปแนวคิด นวัตกรรม (INNOVATION) เอกสารประกอบการเสวนา มหกรรมนวัตกรรม รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (1p) click (25 ก.ย. 52)
--> Twitter สื่อพูดคุยแห่งยุคสมัย ที่อาจจะถูกเรียกว่าเป็น KM Tools ได้อีกหนึ่งเครื่องมือ click (17 ก.ย. 52)
--> ศัพท์แสงแห่งยุคสมัย (Trend Words) (mind map 1p) pdf click (5 ก.ย. 52)
--> ปัจจัยเพื่อการวิเคราะห์องค์กรสำหรับการจัดการความรู้และยุทธศาสตร์ (PESTEL analysis) เอกสารสำหรับเป็นแนวทางวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก click (29 ส.ค.52)
--> การวิจัยการจัดการความรู้ (28 สิงหาคม 52) click
--> การทำงานเป็นทีม สมรรถนะที่ต้องมีของผู้นำ click (23 ก.ค. 52)
--> อัจฉริยะฉลาดฟัง click (23 ก.ค. 52)
--> อันฉริยะฉลาดเขียน click (23 ก.ค. 52)
-->
มองการเปลี่ยนแปลงด้วยกรอบเบญจทัศน์ click (23 ก.ค. 52)
--> นานาสูตรสำเร็จสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในการบริหารงาน click (23 ก.ค. 52)
--> กรอบคิดเรื่องตัวแบบระบบ (System Model) click (22 มิ.ย. 2552)
--> เส้นทางการพัฒนาตนเอง สู่การเป็นคุณบันทึกคุณภาพ (Effective Note taker) (1p mind map) click (6 มิ.ย. 2552)
--> เบญจทัศน์การศึกษาไทย (อารมณ์อยากเสนอให้คนทำนโยบายได้อ่าน) (1p mind map) click (25 พ.ค. 2552)
--> องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร การบริหารจัดการกระบวนทัศน์ใหม่ Living Organization (1p mind map) click (25 พ.ค. 2552)
--> สุนทรียสาธก(Appreciative Inquiry - AI) version 1 จำนวน 1 หน้า (mind map pdf) click
--> ทดสอบความฝันของคุณ กับ John C. Maxwell click

2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008
--> จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตนเองอย่างไรในยุคที่นักการเมืองลุแก่อำนาจ (พิเศษ สำหรับคอการเมือง) click 1 หน้า เร็วๆ นี้
--> พัฒนาตนเองสู่การเป็น Idea Mapper - นักดักจับความคิด ด้วยการเขียนภาพความคิด click 1 หน้า เร็วๆ นี้
--> จะทำอย่างไร ให้เปลี่ยนจาก I-Individual เป็น We ในการทำ CoP 1 หน้า เร็วๆ นี้
--> แผนที่การพัฒนา CoP เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร 1 หน้า click (pdf) เร็วๆ นี้
--> Participatory Evaluation Process กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วม 1 หน้า click (pdf) (3-05-2008)
--> การคิดแบบ Productive Thinking แผนที่เพื่อการยกระดับการคิด 1 หน้า click (pdf) (3-05-2008)
--> วินัย ห้า ประการ (Five Discipline) ของ Peter M Senge กับการคิดเชิงระบบ 1 หน้า click (pdf) (3-05-2008)
--> แผนที่ ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด ความจริง ความดี ความงาม โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี 1 หน้า click (12-01-08)
--> เอกสารประกอบการเตรียมการประกวด อสม. ดีเด่น สำหรับพี่เลี้ยงระดับอำเภอทั่วประเทศ 6 หน้า click (12-01-08)
--> แผนที่ กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน จากหนังสือชุดนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 1 หน้า click (12-01-08)

2007 - 2007 - 2007 - 2007 - 2007 - 2007 -2007 - 2007

--> แผนที่ความดี ฉบับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม โดย อ. ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 1 หน้า click (29-12-07)
--> แผนที่ความคิด การพัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้วย 10 XQs 1 หน้า pdf click (18-12-07)
--> แผนที่ความคิด การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้กับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายทางสังคม 1 หน้า click(10-12-07)
--> แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวแบบอย่างง่าย เพื่อการสร้างคุณค่าของภาคราชการ เอกสารสัมมนา 1 หน้า click (15-11-07)
--> เส้นทางสู่การขีดจำกัดไร้อำนาจ และอำนาจไร้ขีดจำกัด (Limited Power and Unlimited Power) click (1p mindscape)
--> การประยุกต์ใช้แผนที่ความคิดในกระบวนการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง (Mind Map for Conflict Resolution click (1p mind map)
--> รหัสการทำงานเป็นทีม (TEAM CODE) รหัส GTT สำหรับผู้นำทีม โดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p)
--> พัฒนาตนเองสู่ความเป็นไท ด้วยแนวคิด T+H+A+I โดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p mindscape)
--> เบญจทัศน์การพัฒนา บนฐานภูมิทัศน์ใหม่ โดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1 p mindscape)
--> แนวคิดและหลักการพื้นฐาน ของเครือข่าย (Network Concept/Principle) โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p mind map)
--> การถอดรหัสการพัฒนา (Development decoded) โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p mind map)
--> 10 ค 2 ข คาถาของคนทำ KM แผนที่ความคิดแผ่นแรกของปี 2007 click (1p mind map)
--> หนังสือ 7 เล่ม เพื่อความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุคโลกแบน click (1p mindscape)
--> จากปัจเจกสู่การเป็นภาคีหุ้นส่วน แนวคิดเพื่อการทำงานยุคใหม่ click (1p mindscape)
--> แผนที่ความคิด "พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่" โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี click (1p mind map)
--> เรียนรู้เทคนิค คิดเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิด ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ click (1p mind map)
--> พัฒนาการของเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบัน click (1p flow)
--> เบญจทัศน์ของผู้นำ นำเสนอแนวคิดโดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p mind map)
--> น้องเดียวโมเดล (DIEW Model) เรียนรู้การพัฒนาผู้นำตั้งแต่เด็ก click (1p mind map)
--> เครื่องชี้วัดภาวะผู้นำ (Leadership Indicators) โดย ดร.ประชาสรรค์ click (1p mind map)
--> วิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking) สำหรับผู้นำ โดย อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ click (1p mind map)
--> จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน โดย ศ.ดร. ป๋วย ตัวอย่าง Mental Model ที่น่าศึกษาและมีคุณค่ายิ่ง click (1p pdf)
--> จากภาพในใจสู่การปฏิบัติการ (Practical Mental Model) โดย ดร.ประชาสรรค์ click (1p mind map)
--> หลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล map โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p mind map)
--> เรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการจาก World Cup 2006 โดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี click (1p MindScape)
--> 11 XMs for Leader การจัดการ 11 ประการที่ผู้นำต้องเรียนรู้ โดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ click (1p mind map)
--> วงจรความรู้ (Knowledge cycle) สำหรับผู้นำ (TALK) โดย ภก. ดร. ประชาสรรค์ click (1p - mind map)
--> ชุมชนแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ (Community of Practice - CoP) (1p-mind map) click
--> การดักจับความรู้ (Knowledge Capturing) หัวใจของการจัดการความรู้ click (mind map 1p)
--> หลักกาลามสูตร ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ 10 อย่าง click (mind map 1p)
--> เทคนิคเดลไฟ (Delphi technique) เครื่องมือใช้พลังของ Tacit knowledge click (mind map 1p)
--> เครื่องชี้วัดความสำเร็จของผู้นำ (SUCCESS Indicators) click (mindscape 1p)
--> พลังสะท้อนจากผู้นำ (Leadership MOMENTUM) click (concept map 1p)
--> หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการในทางพุทธศาสนา สำหรับผู้นำทุกคน click (mind map 1p)
--> แต่ละยุคแห่งอารยะต้องการผู้นำที่แตกต่างกัน แต่หากมีหลายยุคเราต้องการผู้นำแบบไหน click (mindscape 1p) )
--> การจัดสมดุลชีวิตผู้นำด้วย แผนที่ต้นไม้ (Natural Mind Map) click (mindscape 1p)
--> พฤติกรรมของผู้นำที่ผู้ตามเขาคาดหวัง click (mindscape 1p)
--> ตาบอดคลำช้าง แนวคิดของการเป็นพัฒนาตนเองเป็นผู้นำแบบองค์รวม click (mindscape 1p)
--> หลักธรรมสำหรับผู้นำ ทศพิธราชธรรม โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ click (mindscape 1p)
--> เรียนรู้เรื่องค่านิยมร่วม (Shared Value) สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของ LO และ KM click (mindscape 1p)
--> การจัดการความรู้สำหรับผู้นำ (KM for Leader) แนวคิด STEP-TALK click (mindscape 1p)
--> เป้าหมายสูงสุดในชีวิตผู้นำ Leader Destination - Maslow click (mind map 1p
--> แผนที่เรื่อง "เป็นผู้นำทางความคิดจะใช้ชีวิตอย่างไร" (LIVE of LEADER) click (mind map 1p)
--> เรียนรู้เรื่อง AAR การทบทวนหลังการปฏิบัติ สำหรับผู้นำ click (concept map 1p)
--> แนวคิดการยุติปัญหาด้วยหลักการ Ctrl+Alt+Del สำหรับผู้นำ click (concept map 1p)
--> การตรวจสอบความสมดุลชีวิตของผู้นำ (Balance Check Wheel) click (concept map)
--> 7 ขั้นตอนการบรรลุเป้าหมายของผู้นำ โดย Brian Tracy click (concept map 1p)
--> ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องอาศัยภาวะผู้นำ (Leadership for the Dance of Change) click (concept map 1p)
--> รูปแบบการทำงานทางด้านความคิดของสมองผู้นำ (Brain work pattern) click (mind map 1p)
--> เป็นผู้นำแบบมีชั้นเชิง ด้วยการคิดแบบมีช่วงชั้น (Basic Ordering Idea - BOI) click (mind map 1p)
--> การคิดแบบหมวก 6 ใบของ Dr.Edward de Bono สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Six Thinking Hats) click (concept map 1p)
--> การคิดแบบ 4 ยอ วิธีคิดสำหรับผู้นำเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ (System Thinking Tools) click (mind map 1p)
--> เตรียมการประชุมด้วย Mind Map เครื่องมือสำหรับผู้นำยุคใช้สมอง click (mind map 1p)
--> เส้นทางสู่ความล้มเหลวของการนำเสนอของผู้นำที่ไม่มืออาชีพ โดย Carmine Gallo click (concept map 1p)
--> เรียนรู้การเป็นผู้นำจากผู้นำ แจ็คเวลซ์ CEO GE ดูว่าสุดยอดผู้นำคิด/ฝัน/ทำอะไร click (mind map 1p)
--> หลักปฏิบัติการเปิดสวิตช์สมองเพื่อให้พร้อมเรียนรู้สำหรับผู้นำ (switching on your brain) click (mind map 1p)
--> หลักการ เป็นผู้นำแบบยึดมั่นในหลักการ (Principle-Centered Leadership) โดย Stephen R. Covey click (mind map 1p)
--> 21 คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้นำ โดย John C. Maxwell click (mind map1p)
--> สิ่งสำคัญ 4 ประการ ที่ผู้นำต้องจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจผู้นำ (TIME 4 Leader) โดย ภก.ประชาสรรค์ click (mind map 1 p)
--> หลัก 12 ประการที่ผู้นำต้องปฏิบัติให้ได้ทุกวัน เพื่อความสำเร็จ โดย John C. Maxwell click (mind map 1p)
--> ปรารถนาจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่าทำตัวเป็นตนตระกูลนา (NA) โดย ภก.ประชาสรรค์ click (mind map 1p)
--> แผนที่คนสำคัญของการจัดการความรู้
โดย นพ.วิจารณ์ พานิช click (mind map 1p)
--> KUSANAJA "กูซ่านะจ๊ะ" คาถาของผู้นำองค์การแห่งการเรียนรู้
โดย ภก.ประชาสรรค์ click (mind map 1p)
--> จะเป็นผู้นำแบบ 360 องศา ต้องควบคุมตนเองเรื่องใดบ้าง
โดย John C. Maxwell click (mind map 1p)
--> เรียนรู้การเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล (Influence)
กับ Maxwell click (mind map 1p)
--> การตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของผู้นำ หากเราไม่ได้เป็นผู้นำ
click (mind map 1p)
--> แผนที่ความคิด ผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพ ปัญหาขององค์กรที่ต้องการทำ KM
click (mind map 1p)
--> แผนที่ความคิดทั้ง 5 เพื่อความสำเร็จขององค์กร
(Five Maps for Success) click (mind map 1p)
--> การจัดการความรู้ ฉบับนักปฎิบัติ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช หนังสือที่อ่านง่ายทำได้ง่ายสำหรับทุกคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับ KM click
--> "แก่นเพื่อการปฏิบัติ" สู่ความเป็นองค์การเรียนรู้ของหน่วยราชการ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (1p - mind map)  click
--> 10 Steps to A LEARNING ORGANIZATION by Peter Kline & Bernard Saunders (1p - mind map) click
--> การจัดการความรู้...สู่ ปัญญาปฏิบัติ (KM) + การพัฒนาองค์การ .. .. แห่งการเรียนรู้ (LO) โดย อ.บดินทร์ วิจารณ์ more
--> หนังสือภาษาไทย 12 เล่ม ที่ว่าด้วย การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ (1p - mind map) click
--> แผนที่ความคิด เครื่องมือจัดการความรู้ (KM Tools mapping) (1p-mind map) click
--> ประเภทของแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping Types ) (1p-mind map) click
--> วินัย 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดย Peter M. Senge (Fifth Discipline) (1p-mind map) click
--> ภาพในใจ (Mental Model) หัวใจของคนคุณภาพ (1p-mind map) click
--> ปัจจัยหนุนเอื้อต่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management Enablers) (1p-mind map) click
--> การทบทวนหลังการปฏิบัติการเครื่องมือเพื่อการพัฒนาที่ท้าทาย (After Action Review - AAR)(1p-mind map) click
--> กระบวนการจัดการความรู้ตามกรอบแนวคิดของหลาก guru (1p-mind map) click
--> 11 คุณสมบัติของการทำหน้าที่ Knowledge Manager (Facilitator for KM) (1p-mind map) click
--> 8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping Softwares) (1p-mind map) click
--> การเรียนรู้ หัวใจของการจัดการความรู้ ขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning map) (1p-mind map) click

KM Articles - บทความการจัดการความรู้
(Coming Soon!!)
--> ความหมายของความรู้
--> ประเภทของความรู้
--> การจัดการความรู้คืออะไร?
--> วิวัฒนาการเครื่องมือการจัดการ จากอดีต - ปัจจุบัน
--> ขั้นตอนของการจัดการความรู้ (KM Process)
--> ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Manager)
--> การจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping)
--> เครื่องมือในการจัดการความรู้ (Knowledge Management tools)
--> ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ (Community of Practice - CoP)
--> เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ (KM Technology)
--> หนังสือเรื่องการจัดการความรู้ที่เป็นภาษาไทย (Thai KM Books) click
--> องค์กรหลักทางด้านการจัดการความรู้ของประเทศไทย (KM Organization)
--> เว็บไซต์ทางด้านการจัดการความรู้ (KM Web Link)
--> องค์กรที่เป็นเลิศทางด้านการจัดการความรู้ (KM Best Practices)
--> องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (LO and KM)
--> ปัจจัยเอื้อและหนุนเสริมการจัดการความรู้ (KM Enablers)
--> วัฒนธรรมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการความรู้
--> เครื่องมือการประเมินการจัดการความรู้
--> ผู้สร้างบรรยากาศการจัดการความรู้ในองค์กร (KM Facilitator)

KM Application - การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
--> การจัดการความรู้ของเทศบาล
--> อบต. กับการจัดการความรู้
--> สถานีอนามัย กับการจัดการความรู้
--> การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลชุมชน
--> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกับการจัดการความรู้
--> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับการจัดการความรู้
--> การจัดการความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowlege Management)
--> การจัดการความรู้ขององค์กรไม่หวังผลกำไร (KM for Non-profit Organization-NPO)
--> การจัดการความรู้ขององค์กรภาคประชาชน (People Organization-PO)
--> การจัดการความรู้สำหรับจุดปฎิบัติการวิทยุชุมชน (KM for Community Radio)
--> การจัดการความรู้กับ Thailand International Standard (P.S.O.)
--> การจัดการความรู้กับ การพัฒนามาตรฐาน HA ของสถานพยาบาล
--> การจัดการความรู้ การดำเนินงานนโยบายอาหารปลอดภัย (KM and Food Safety Policy)
--> การจัดการความรู้กับ TQM (KM & TQM) click

KM Application for Specific Profession - การจัดการความรู้เฉพาะอาชีพ

--> การจัดการความรู้ของกลุ่มแม่บ้าน OTOP
--> การจัดการความรู้ของร้านขายยา(มีเภสัชกรประจำร้าน)
--> การจัดการความรู้ของวิทยากร (Trainer KM)
--> การจัดการความรู้ของนักจัดรายการวิทยุ (KM for DJ)
--> การจัดการความรู้ของโรงงานผลิตอาหารมาตรฐาน GMP
--> การจัดการความรู้ เครือข่าย อสม. (Village Health Volunteer)
--> การจัดการความรู้ของข้าราชการระดับปฏิบัติการ C3-C6
--> การจัดการความรู้ของเครือข่ายแพทย์แผนไทย
--> การจัดการความรู้ของเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

KM Softwares - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการความรู้
--> โปรแกรมกลุ่มจัดการความคิด (Idea Management)
   --> Mind Map software click
   --> MindManager < www.Mindjet.com >
   --> MindMapper < www.MindMapper.com >
   --> MindGnius < www.MindGenius.com >
   --> Buzan Center < www.mind-map.com >
   --> อ.ธัญญา ผลอนันต์ < www.tanyaPH.com >
   --> หลากเรื่องราว Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ์ < www.prachasan.com/mmtopic.htm>
   --> Concept map software
   --> Inspiration < www.Inspiration.com >
--> โปรแกรมกลุ่มการจัดทำแผนภูมิ ผัง และ Flowchart
   --> MS Visio 2003 < www.Microsoft.com >
   --> ConceptDraw < www.ConceptDraw.com >
   --> SmartDraw < www.SmartDraw.com >

KM Gurus - คุณครูด้านการจัดการความรู้
--> Chris Argyris
--> Thomas H. Davenport and Laurence Prusak
--> Peter Drucker
--> Dorothy Leonard
--> Ikujiro Nonaka
--> Peter Senge

KM - Web site ( ประเทศไทย )
--> CU-WB Knowledge Management Project < http://wb-cu.car.chula.ac.th >
--> ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ < www.tkc.go.th >
--> สถานบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม < www.kmi.or.th >
--> สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล < www.ha.or.th >
--> ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ < www.ecommerce.or.th >
--> การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลสิริราช < www.si.mahidol.ac.th/km >

KM -Web site (World Wide)
--> American Productivity and Quality Center < www.apqc.org >
--> Asian Productivity Organization - APO < www.apo-tokyo.org >
-->BRINT < www.brint.com >
--> Buckman Laboratories Knowledge Nurture < www.knowledge-nurture.com >
--> CIO < www.cio.com >
--> David Skyrme : Knowledge Connections < www.skyrme.com >
--> Dialog on Leadership < www.dialogonleadership.org >

KM - Books - หนังสือ การจัดการความรู้ (ภาษาไทย | Engslish)

--> การจัดการความรู้กับคลังความรู้ : Knowledge Management and Knowledge Center
     ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน more
--> การสร้างกลยุทธ์ใน การจัดการความรู้ : Creating a Strategy to Manage Knowledge
     Havard Business School more
--> องค์กรแห่งการเรียนรู้และ การบริหารความรู้ : Learning Organization & Knowledge Management
     ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ more
--> การจัดการความรู้ .. สู่ ปัญญาปฏิบัติ : Knowledge Management in Action
    Dipl-Ing. บดินทร์ วิจารณ์ more
--> เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ
   พระมหาสุทิตย์ อาภากโร more
--> การจัดการความรู้ เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
     Working Knowledge : How Organizations Manage What They Know
    โทมัส เอช. ดาเวนพอร์ท และคณะ more
--> ชุมชนแนวปฏิบัติ การจัดการความรู้สายพันธุ์ใหม่ : Cultivating Communities of Practice
    เอเตียน เวนเกอร์ และคณะ more
--> การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ : Knowledge Management
    พรธิดา วิเชียรปัญญา more
--> Learning to FLY : Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations
    CHRIS COLLISON & GEOFF PARCELL more

หลักสูตรอบรม(โดย Glocalization Training Center)
1. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการความคิดและความรู้
2. การเขียน Concept Map ในการจัดการความรู้
3. การเขียนภาพความคิด (Visualize Thinking )
4. การฝึกพัฒนาระบบความคิด (Thinking System Development)

ติดต่อ เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี M.P.H. (ม.เชียงใหม่), Ph.D. (Development Science) KKU
e-mail : prachasan@gmail.com หรือ Mobile : 08-1661-8579
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ต.บ้านเป็ด(ถนนเลี่ยงเมือง)
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรสาร 0-4332-4071

Mind Map for WORK & LIFE MindManager X5 Pro
หนังสือสองเล่มที่ คนทำงาน Knowledge Management และ Learning Organization ควรจะมีไว้
รายละเอียดการสั่งซื้อ click

We Shared What We Know
We Need You Shared What You Know


Glocalization Training Center
Your Dream - We Do