ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี M.P.H. (Chiang Mai U.), Ph.D. (KKU)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
มข. 24
Glocalization Training Center
Khon Kaen THAILAND

กระดานข่าว e-Learning (ฝากข้อความ)
ขอต้อนรับ นิสิต นักศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกสถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านหน้าเว็บ E-Learning ของอาจารย์ เภสัชกร ประชาสรรณ์ แสนภักดี


เอกสาร e-book อ่านด้วย Acrobat Reader หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งกรุณา download


ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

[1] Excellence Academic Background : องค์ความรู้ในศาาสตร์ที่เรียนมาจะต้องแน่น(รู้ลุ่มลึกและแยบคาย)
[2] Good Language Skill ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศจะต้องอยู่ในระดับดีใช้งานได้ และสื่อสารเข้าใจได้
[3] Experience with Computer มีประสบการณ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ ในขั้นประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนงาน
[4] Pleasant Personality บุคลิกภาพจะต้องสง่างามสมความเป็นบัณฑิตปัญญาชน ไม่ใช่ปัญหาชน ใช้สมองทำงาน
[5] เป็นคนดีมีค่าของสังคม ดำรงตนในแนวทางที่ถูกต้องมีคติธรรมนำชีวิต ทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศชาติเจริญ

รอพบกับบทความ พิเศษสำหรับสำหรับการเรียนและสอบให้คะแนนดีๆ Special for my กัลญาณมิตร

--> อ่านหนังสืออย่างไรให้ได้วันละหลายๆ บท หลาย ๆ เล่ม click Mind Map การอ่านเร็ว click
--> วิธีการท่องและจำเนื้อหาบทเรียนให้ขึ้นใจ click
--> จดบันทึกในการฟังอาจารย์บรรยายอย่างนักฟังมืออาชีพ click
--> วิธีการเตรียมตัวสอบเรียนต่อปริญญาโท click
--> เตรียมสอบอย่างไรจึงไม่เครียดและทำข้อสอบได้ง่ายๆ click
--> ใช้อินเตอร์เน็ตช่วยการเรียนให้ชีวิตสบายสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี และโท click
--> การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนรุ่นใหญ่(คนมีครอบครัวแล้ว) click
--> โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนให้ประสบความสำเร็จ click
--> เตรียมตัวสอบรวมยอด (Comprehensive) ก่อนจบ click
--> หลักการเลือกหัวข้องานวิจัยหรือ Senior project สำหรับ นิสิต นักศึกษาปีสุดท้าย click
--> การเรียนรู้ กับการเรียนหนังสือ แตกต่างกัน นิสิต นักศึกษา ทุกคนต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่าง click

100 แผนที่ความคิด เพื่อชีวิต และการทำงาน
E-Learning
หลักสูตร/สถาบัน / วิทยาเขต
เนื้อหา (Content)
 
Download / Link

ปริญญาตรี คณะมนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขารัฐประศาสนศาสตร์
(รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ)
รายวิชา 414222 Strategies for Human Resource Development
จังหวัดขอนแ่กน เริ่ม ปี 2550

และวิชาการ ประเมินผลโครงการ รปศ. ปี 3

--> Concept HRD แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบื้องต้น click pdf file (5p)
--> วิธีการในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม click pdf(1p)
--> เตรียมตัวให้พร้อมเป็น Facilitator การฝึกอบรม click pdf (1p)
--> กระบวนการในการฝึกอบรม 10 ขั้นตอน click pdf(1p)
--> เตรียมการประชุมด้วย Mind Map click pdf(1p)
--> ส่วนประกอบของโครงการฝึกอบรม click pdf (1p)
--> แบบฟอร์มประวัติวิทยากร อย่างง่าย click pdf (1p)
--> Checklist การจัดฝึกอบรม click pdf (1p)
--> ใครเป็นใครในงาน HRD/HRM roles click (1p)
--> การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation in Training) click 1p
--> The four levels Evaluating Trianing programs
     การประเมินผล 4 ระดับ click 1p
--> Super-Motivation Training click 1p
--> การฝึกอบรมแบบ Effective Training click 1p
--> DESIGN การคิดรวบยอดการฝึกอบรม click
--> รายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาทุกคน click (1p)
--> แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม click
PROJECT EVALUATION
--> แนวคิดการประเมินโครงการ click
--> รูปแบบและประเภทการประเมินโครงการ click
--> การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม click
--> หลักการประเมินแบบ CIPP Model

 

เอกสารประกอบการบรรยาย และการทำกิจกรรมกลุ่มในห้องบรรยาย (lecture and workshop)

 

เอกสารพิเศษ สำหรับคนมีฝัน...
จุดแข็ง 34 ประการ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ click

         
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (PH)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)

วิทยาเขต : มหาสารคาม , อุดรธานี , ยโสธร , นครราชสีมา , นครพนม ,ศรีสะเกษ, สระบุรี, สุรินทร์
--> การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา
--> การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหาร
--> ระบบยาของประเทศไทย
--> ปัญหาการใช้ยาของประชาชน click
--> เอกสารอ่านเพิ่มเติม click more >>>
--> แผนที่ความรู้ คบส.อาหาร click
--> รวมแผนที่ความรู้ (Mind Map) ผลงาน นิสิต สบ. มมส. ทุกวิทยาเขต click
เอกสารประกอบการบรรยาย,powerpoint และแนวคำถาม, กรณีศึกษา, หนังสืออ่าน เพิ่มเติม , web link and more
click here


Mind Map เพื่อประกอบการเรียนจำนวนมาก ผลงานสร้างสรรค์ นิสิต คุณภาพ สบ.
         

ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Consumer Protection - Rx)
KKU

(รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญญาชัย)

 

ปริญญาโท บริหารฯ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์)

--> การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
--> สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค
--> การประยุกต์ใช้ Mind Map click
--> เอกสารอ่านประกอบเพิ่มเติม click more >>>

--> slide powerpoint การสื่อสารกับการคุ้มครองผู้ บริโภค เอกสาร pdf file (2.5 MB) click
--> แนวคิดการเรียนรู้เครื่องมือ (Tools theme) click
--> 7 New Management tools click
--> LEAN THINKING คิดและทำแบบลีน click
--> Overview Project Management click
(บรรยาย 18 กันยายน 2552)
--> เรียนรู้ Microsoft Project 2007 click
--> One Page Project Manager (OPPM) click
--> Knowledge Map concept click

 

--

เอกสารประกอบการบรรยาย,powerpoint และแนวคำถาม, กรณีศึกษา, หนังสืออ่าน เพิ่มเติม , web link and more
click here

 

<--- นักศึกษาปริญญาโท บริหารเภสัชฯ เอกสาร download ตรงนี้

         
ปริญญาโท กายภาพบำบัดขั้นสูง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(AMS) - KKU

(ดร.อนุชา นิลประพันธ์)

ปริญญาตรี วิชากายภาพบำบัดชุมชน
--> การพัฒนาอย่างยั่งยืน click
--> แนวคิดชุมชนนิยม click
--> การทำงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม
--> เบญจทัศน์การพัฒนายั่งยืน click (15p)
--> กรอบการบรรยาย การวิเคราะห์ชุมชน click
--> เครื่องมือในการทำงานกับชุมชน ของ นพ.โกมาตร click วิเคราะห์ชุมชน
--> การจัดเวทีสาธารณะ (public meeting/forum) click
--> focus group click
--> A-I-C technique คลิก
--> ผู้ชนะ 10 คิด เพื่อการพัฒนาระบบคิด click
--> การสรุปบทเรียน Learning Summary (jpg) click
เอกสารประกอบการบรรยาย ปริญญาตรี
--> การผลิตสื่อและการเผยแพร่ความรู้ click
  เอกสารประกอบการบรรยาย,powerpoint และแนวคำถาม, กรณีศึกษา, หนังสืออ่าน เพิ่มเติม , web link and more
click here
         
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Pharmacy KKU)

--> การประยุกต์ใช้ Mind Map ในการ จัดการความคิด การทำงาน
--> Mind Map & Strategic Thinking in Business click here (5p)
--> Mind Map การระดมความคิด จากห้องสัมมนา
(27 Aug 05) click (7p)
--> ภารกิจงาน ของกลุ่มงาน คบ. สสจ. เอกสารประกอบการ
บรรยาย การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน click (1p)

เอกสารบรรยายพิเศษ "วิชาชีพเภสัชกรรม : โอกาสและ
ความก้าวหน้า" ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2552
บรรยาย วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 click

>> เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ บรรยาย 15 ก.พ. 2554 งานปัจฉิมนิเทศ click (1 p PDF)

Mind Map เตรียมสอบใบประกอบโรคศิลปะ สำหรับ
บัณฑิตใหม่ เภสัชศาสตร์ ทุกสถานบัน Soon!!!!!!

  เอกสารประกอบการบรรยาย,powerpoint และแนวคำถาม, กรณีศึกษา, หนังสืออ่าน เพิ่มเติม , web link and more
click here
         
ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Vet Med - KKU)
--> พ.ร.บ.ยา 2510 click (1.3 MB)
--> กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค click (1p)
--> Mind Map กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองผู้บริโภค (1p) click
--> เอกสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม more detail >>>
  เอกสารประกอบการบรรยาย,powerpoint และแนวคำถาม, กรณีศึกษา, หนังสืออ่าน เพิ่มเติม , web link and more
click here
         
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น (วสส.ขก)

--> การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านยา อาหาร
--> การดำเนินงาคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ
--> การพัฒนาระบบฐานข้อมูล MS Access
บรรยาย 27 ส.ค. 3,10,17 กันยายน 2552
เอกสารประกอบการบรรยาย pdf [1] [2] [3] [4] [5]
--> ตัวอย่าง MS Access 2003 โปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ click
--> บทบาทของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กับ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คบส.) click
---> การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาท กลุ่มงาน คบ . สสจ.
---> เครื่องการทำงานชุมชน 7 อย่าง หมอโกมตร click
---> กรอบแนวคิดการทำงานชุมชน ด้วยเครื่องมือ 7 ชนิด
ของ ดร.นพ.โกมาตร บรรยาย 23 ก.พ. /27 ก.พ. 53 click
  เอกสารประกอบการบรรยาย,powerpoint และแนวคำถาม, กรณีศึกษา, หนังสืออ่าน เพิ่มเติม , web link and more
click here
         
E-Learning สำหรับหน่วยงาน องค์กร
ที่จัดฝึกอบรม
--> เอกสารประกอบการบรรยาย การขอการรับรอง มผช. และ อย. กลุ่มแม่บ้าน ปลาส้ม (บรรยาย คณะเทคโนโลยี มข.) click (5 p)
--> ก้าวย่างสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น click (8p)
--> เครือข่ายการจัดการความรู้ ในงานเภสัชกรรม KM in Pharmacy กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน บรรยาย จ.อุบลราชธานี click (10p)
--> เอกสารบรรยาย เรื่อง LO + KM + และ Competency รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
--> เอกสาร บรรยาย "ปฏิบัติการทางความคิด - Ideas Management " คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกตรศาสตร์ click (จำนวน 8 p)

เสวนา กับ นศ. ป.เอก ม.รามคำแหง
--> System Model click
--> โยนิโสมนสิการ click
  -> รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
-> กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน
-> คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
-> คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
-> รร.เทคโนโลยีโตโยต้า ฉะเชิงเทรา click (8p)
         
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) MSU

- การพัฒนาตนเองและการเตรียมตัวเป็นบัณฑิต คุณภาพของประเทศ บรรยาย ณ สวนสัตว์ โคราช จ.นครราชสีมา
--> เอกสารประกอบ สุนทรียสนทนา click

--> Multi-Q เพื่อการพัฒนาผู้นำใหม่ click

  บรรยาย 12 กันยายน 2552 เวลา19.30-21.30 น. ณ ลานเสวนา สวนสัตว์ โคราช
         
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
(โครงการ ต้นกล้า อาชีพ)
ปริญญาโท ศิลปะนิเทศ (2552)
โครงการ ต้นกล้า อาชีพ (นโยบายรัฐบาล)
การจัดรายการวิทยุชุมชนclick 1p mind map
การนำเสนอด้วยรายการวิทยุชุมชน click 1p mind map
การประเมินผลวิทยุชุมชน click
การรายงานข่าว(วิทยุชุมชน) click
รูปแบบรายการวิทยุชุมชน click(อบรม ที่ วสส.ขอนแก่น)
การจัดรายการวิทยุชุมชน click (อบรม วสส.ขอนแก่น)
คุณสมบัติของการเป็นผู้สื่อข่าว click

หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตร "วิทยุชุมชน"
อบรม ที่ ม.เกษตร และ วิทยาลัยการสาธาณสุข สิรินธร ขอนแก่น
         
โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม
(บริหารหลักสูตรโดย ดร. ภญ.เบญจพร ศิลารักษ์)
การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)
เอกสารประกอบ Workshop
--> 13 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ click
--> ทีมพัฒนาเว็บไซต์ (Web Dev TEAM) click
--> ตัวอย่างการออกแบบ Site Map Visio 2007 click
--> worksheet Web Development click
  หลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์ 1-3 ก.ย. 2552
         
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
กลุ่มงาน คบ. สสจ.ขอนแก่น
--> MS Advanced Access 2003/2007
--> การพัฒนาฐานข้อมูล อาหาร ยา สถานพยาบาล
  บรรยาย 22-26 มีนาคม 2553
         
fddd วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2
- ประชาสังคม click
- แนวคิด เครือข่าย การมีส่วนร่วม click
  บรรยาย 18 มกราคม 2555
  ม.ราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 26 ก.พ. 2555 ffdd การพัฒนาการสอนคิด...ฝ่าวิกฤติการศึกษาไทย click    

คาถาสำหรับนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ "จะเชื่อฟังคำครู จะเชิดชูพ่อแม่ จะดูแลตัวเอง จะเกรงใจสังคม จะดื่มนมทุกวัน"
ท่องให้ขึ้นใจ ทำให้ได้ แล้วชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 081-661-8579
copy right © 2003-2009