Free Knowledge For All Learner

power by Glocalization Training Center
ภายใต้การบริหารงานของ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. Chiang Mai U.
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรม (Glocalization Training Center) pdf-file

ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี กับความมุ่งมั่นเพื่อสังคม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ เภสัชกรประชาสรรณ
(TALK TO HIM)
          ศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อ อิเลคทรอนิคส์ ของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ในรูปแบบของ การจัดการความรู้ โดยการแบ่งปัน ประสบการณ์ ผ่านการตกผลึกความคิด ในรูปแบบของแผนภูมิความคิด (Mind Map®) เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และมวลมนุษยชาติ   
          ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการส่งแฟ้มข้อมูลที่เป็นแฟ้มแผนภูมิความคิด ที่เขียนโดยโปรแกรม (MindManager X5,MindManager 2002, MindMapper v4.5, MindGnius v2005, ConceptDraw 3.5 เพื่อเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ www.glocalization.org ได้
          แฟ้มข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge files) ที่แสดงและมีให้ download ทั้งหมด เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งเป็นการตกผลึกความคิด ที่สั่งสมจาก ประสบการณ์ ทางศูนย์เป็นเพียงผู้ก่อการดีในการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากหญ้าของการก่อเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
          การนำแฟ้มข้อมูลไปใช้ จะต้องอาศัยโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งท่านที่สนใจสามารถ download โปรแกรมได้จากเว็บไซต์ www.adobe.com

แผนภูมิความคิดในรูปแบบของ PDF file ทุกภาพยินดีให้นำไปเผยแพร่ได้ทั่วโลก
download เพื่ออ่านแฟ้ม PDF

โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ
(1) ชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้ปวดข้อ download (1p)
(2) H1N1 download1 | download2 |
(3) ไข้หวัดใหญ่ อ่านก่อน ป้องกันก่อน download (1p)

ความรู้ทางด้านอาหารและยา (Food and Drug Knowledge)

(1) มาตรฐานสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท GMP-Drinking water | | download (1p)
(2) แนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP ของสถานที่ผลิตอาหาร | | download (1 p)
(1) การรักษามาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร (GMP Maintennace) | | download (1 p)
(4) ความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (School Food Safety) | | download (1 p)
(5) หลักการใช้ยาอย่างถูกต้อง (Drug use) | | download (1 p)
(6) จีเอ็มพี ที่มา การพัฒนา การรักษาให้คงอยู่ (GMP - road map) | | download (4p)
(7) สรุปประเด็นข้อเสนอเวทีเสวนาปัญหา GMOs - ขอนแก่น (24 Aug 2004) | | download (1p-mind map)
(8) มหัศจรรย์ พลังโสม เอกสาร Mind Map เรื่องโสมเกาหลี เพื่อประกอบการศึกษา | | download (1p- mind map)
(9) ส่วนประกอบของโสมเกาหลี เพื่อประกอบการศึกษาและให้ความรู้ประชาชน | | download (1p-mind map)

ความรู้ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Knowledge)
(1) การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคข้อมูลข่าวสาร | | download (1p)
(2) ปัญหาของผู้บริโภคในยุคข้อมูลข่าวสาร (Consumer Roles in Information age) | | download (1 p)
(3) การจัดการเครือข่ายภาคประชาชน (Network Management) | | download (1 p)
(4) การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Sampling Technique) | | download (1 p)
(5) ปัญหาน้ำอัดลมและทางออก ทางเลือกในการรณรงค์ (Anti-Aerated Water War) | | download (1 p)
(6) ต่อยอดโครงการ อย.น้อย (Small Smart Student (3S)) | | download (2 p)
(7) แผ่นความจริง (Fact sheet) สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคไทย | | download (1p)
(8) ผังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด (งานวิจัย ดร.ชาญชัย) เขียนผังโดย ภก.ประชาสรรณ์ download (1p)
(9) แผนที่ความคิด หลักการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้วย 5 P | | download (1p)
(10) แผนที่ความคิด หลักการดำเนินการแก้ปัญหาการร้องทุกข์ของผู้บริโภค ด้วย 10 C | | download (1p)
(11) แผนที่ความคิด หน้าที่ของผู้บริโภค | | download (1p)
(12) แผนที่ความคิด เรื่อง สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย | | download (1p)

Book brief : สรุปประเด็นจากหนังสือน่าอ่าน
(1) กินกบตัวนั้นซะ Eat That Frog โดย Brian Tracy | | download (1 p)
(2) หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ Six Thinking Hats โดย Edward de Bono | | download (1 p)
(3) รายชื่อหนังสือ ผู้ชนะ 10 คิด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | | download (1 p)
(4) โยนิโสมนสิการ การคิดในแบบแยบคาย จากหนังสือ คุยกันเรื่องความคิด นพ.ประเวศน์ วะสี | | download (1 p)
(5) 5 ส ยุคใหม่ ทำได้ด้วยตนเอง สรุปเป็นแผนที่ความคิด (Mind Map) เหมาะสมสำหรับการอบรมของวิทยากร | | download (1p)
(6) 7 S ของแมคคินซีย์ เพื่อการพัฒนาการทำงาน | | download (1p-mind map)
(7) 10 กฎพื้นฐานของการดำเนินงานวิจัยคุณภาพ (Ground Rules for Good Research) | | download (1p mind map)

ความรู้เพื่อการบริหารการพัฒนา (Development Administration Knowledge)
(1) การระดมสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม (Brainstorming) | | download (1 p)
(2) 13 ข้อคิดสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ | PDF-file type | download (1 p)
(3) กรอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (Swot analysis frame) | | download (1 p)
(4) หลักการในการเขียน Mind Map® โดย Tony Buzan | | download (1 p)
(5) หลักการทำงานด้วยแนวคิด 12 P (12 P for good work) | | download (1 p)
(6) การใช้ Mind Map® บันทึกการประชุม (Mind Map for meeting ) | | download (1 p)
(7) การประยุกต์ใช้ Mind Map ในงานด้านต่างๆ (Apply Mind Map to work life) | | download (10 p)
(8) การทำงานเป็นทีมในยุคบูรณาการ (Integrated Teamwork) | | download (2 p)
(9) แผนที่นำทาง (roadmap) แนวคิด หลักการ ตัวอย่าง | | download (2 p)
(10) พลเมืองไทยหัวใจอิเลคทรอนิกส์ (E-Citizen) | | download (1 p)
(11) ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง Change Process | | download (1p) - mind map
(12) การแก้ปัญหาตามแนวทางของ Bono | | download (1p) mind map
(13) อุปนิสัย 7 ประการ ของ Stephen R. Covey | | download (1p) mind map
(14) The Future of Thailand อัลวิน ทอฟเลอร์ | 31 พ.ค. 2547 | download
(15) หลักการระดมสมอง (Brainstorming concept) download (5 p)
(16) สำนึกดีเริ่มที่ 5 ส เอกสารกระตุ้นสำนึก เครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพ ขอนแก่น | 9 ก.ค. 47 download (1p) mind map
(17) I AM READY สำหรับข้าราชการยุคใหม่ ที่ใส่ใจประชาชน | | download (1p -mind map)
(18) KUSANA กูซ่านะ คาถาสำหรับคนรุ่นใหม่ | | download (1p-mind map)
(19) Balanced Scorecard แนวคิดของการบริหารในยุคปัจจุบัน | | download (1p-mind map)
(20) คุณลักษณะของนักบริหารยุคใหม่ โดย สุเมธ แสงนิ่มนวล | | download (1p- mind map)

ความรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพ (Photography Knowledge)
(1) ความรู้เรื่องการถ่ายภาพรับปริญญา | | download (1 p)
(2) หลักการเลือกซื้อกล้องดิจิตอล | | download (1p- Mind Map)
(3) ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ ดิจิตอล click เพื่ออ่านเพิ่มเติม

อื่นๆ สาระเสริมความรู้ (Knowlege more)
(1) สะระภัญญะ เอดส์,สุขภาพดีวิถีไทย ห่างไกลอาหารเสริม,5 อ โดย ภก.ประชาสรรณ์ | | download (1 p)
(2) รู้เท่าทันเอดส์ (All About Aids-AAA) โดย ภก.ประชาสรรณ์ | | download (1 p)
(3) รอบรู้เรื่องราวของไข้หวัดนก ในรูปแบบ Mind Map® | | download (1p)
(4) สะระภัญญะแพทย์แผนไทย | | download (1p)

ความรู้เรื่องแผนภูมิความคิด (Mind Map®)
1) จะเขียน แผนภูมิความคิดอย่างไร ( How to Mind Map) || download (3 p)
2) การประยุกต์ใช้ แผนภูมิความคิดในงานต่างๆ (Application of Mind Map) || download
3) รู้จักความหมายของ d-Mind Map ที่บัญญัติโดย ภก.ประชาสรรณ์ | | download (1 p)
4) ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้และต้องรู้เกี่ยวกับแผนที่ความคิด click here


เรียนธรรมะ ด้วยแผนที่ธรรมะ
1) อิทัปปัจจยตา ของท่านพุทธทาสภิกขุ | | download (1p-mind map)

 เอกสารประกอบการบรรยาย และวิทยากร ของ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี .ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
1) กรณีวิกฤต ยุคสังคมเสี่ยงภัย | เอกสารประกอบบรรยาย พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 หน.ส่วนโยธา อบต. | | download (1p) mind map
2) เอกสารประกอบการบรรยาย แนวคิดการบริหารการพัฒนางานยุคใหม่ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น | Zip File | download | (3 MB)
3) สรุปประเด็น จากเวที รู้เท่าทันสื่อเพื่อของเล่นเด็กเพื่อสุขภาพ KU Home ม.เกษตร (29 May 2004)| | download
4) Introduction to Mind Map และการวิเคราะห์ Stakeholder คณะเภสัชฯ มข. (8 June 2004) | | download (6p)
5) นักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักการ 14 วิ : การอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน ว.เกษตร อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น | | download (1p)
6) สรุปการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร : ติว stat ให้กับนักศึกษา ป.โท | | download (1p- mind map)
7) เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงานสาธารณสุขเขต 4 (สสจ.ปทุมธานี) บรรยาย 21 มิ.ย. 2547 pdf zip file download (2 MB)
8) เอกสารประการบรรยาย OTOP ของ วว-วิจัยวิทยาศาสตร์ฯ 18 มิ.ย. 2547 (1 2 3 4) mind map
9) เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมนักจัดรายการวิทยุเพื่อสุขภาพ (12-13 มิถุนายน 47) งบ สสส. download ( 9 p - mind map)
10) การบริหารงานเภสัชสาธารณสุข/การนิเทศสนับสนุน/โครงสร้างงาน คบส. | วสส.ขอนแก่น(17,24 มิ.ย. 47) download (2p)
11) เอกสารประกอบการบรรยาย ป.โท คุ้มครอง คณะเภสัชฯ มข. "การสื่อสารกับผู้บริโภค" | 19 มิ.ย. 47 download (11p- mind map)
12) เอกสารร่วมอภิปราย "เซ็กส์ในวัยรุ่นวุ่นจริงหรือ" รร.โฆษะ จัดโดย รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ | 22 มิ.ย. 47 download (2p - mind map)
13) เอกสารสัมมนาแกนนำผู้บริโภค อำเภอน้ำพอง 17-18 ก.ค. 47| อ.กุมภวาปี | download (32p - 2 MB)
14) เอกสารประกอบการบรรยาย พ.ร.บ.อาหาร ให้กับ อบจ./เทศบาล | download (25 p - 2 MB)
15) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 | | download
16) เอกสาร"พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์" บรรยาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น | | download (3p-mind map)
17) เอกสารประกอบการบรรยาย "การประยุกต์ใช้ Mind Map กับการบริหารจัดการ" ณ จ.ชลบุรี (19 ส.ค. 47)| | download (8p-mind map)
18) เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคโนโลยีเพื่อการบริหารยุคใหม่และการพัฒนาเว็บไซต์" บรรยาย อบต.เมืองเก่า | download (55p 4.6 MB)
19) เอกสารความรู้ "การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน" สำหรับการฝึกภาคสนาม Com-Med พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น | download (1.4 MB)
20) เอกสารบรรยาย "การประยุกต์ใช้ Mind Map กับงานด่านอาหารและยา จ.ภูเก็ต" 17 ส.ค. 47 | download (6k-11p)
21) เอกสารประกอบการยรรยาย "การพัฒนามาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ชุมชน" วิทยาลัยอาชีวะ ร้อยเอ็ด | download (10 p)
22) เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ" | ศช. | วันที่ 2 ก.ย. 47 | | p1 - p2 - p3 - p4 - p5 (สำหรับ อ.อดิศร - ศช.)
23) เอกสารประกอบการบรรยาย "การมีส่วนร่วมของพหุภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ" | 16-17 พ.ค. 48 สกลนคร click
24) เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดการเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน" | 11 พ.ค. 48 บุรีรัมย์ click
25) เอกสารประกอบการบรรยาย "ทำอย่างไรเมื่อผู้บริโภคมาร้องทุกข์" | 2 พ.ค. 48 จ.ขอนแก่น click

หนังสือ รวมแผนที่ความคิด Mind Maps for WORK & LIFE หนังสือคุณภาพที่ควรเป็นเจ้าของ

หนังสือสองเล่มที่ขายดี มียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติม click

แผนภูมิความคิดในรูปแบบของ PDF file ทุกภาพยินดีให้นำไปเผยแพร่ได้ทั่วโลก

Note : ยินดีรับ Mind Map(r) เชิงสร้างสรรค์ จากพี่น้องผู้รักงานสร้างสรรค์ ทุกท่าน (ส่ง file ไปตาม email ข้างล่าง) <<< Note
contact : glocalization@thailand.com | dmindmap@yahoo.com | esarn43@hotmail.com | webmaster@prachasan.com
โทรสาร 0-4332-4071
HolyNet Free Counte r

นำทีมสร้างสรรค์ โดย
เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
11 หมู่ 8 บ้านหนองโจด ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร./โทรสาร 0-4332-4071